HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Frostbrunnsgården

Tfn: 0243-21 77 51

Besöksadress: Tunavägen 240, Borlänge
Postadress: Tunavägen 240, 784 63 Borlänge
Föreståndare: Sarah Lindgren, 070-257 28 58
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 behandlingsplatser


Målgrupp: Frostbrunnsgården är en behandlingsenhet för pojkar med olika former av psykosocial problematik såsom begynnande kriminalitet, utagerande beteende och som vistas i olämpliga miljöer. Problemen kan ha ett samband med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser. Vi har möjlighet att ta emot pojkar för utredningsuppdrag genom vår HSL-verksamhet. Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet samt vaken nattpersonal.

Behandlingsinnehåll: Genom ett professionellt och personligt bemötande samt en strukturerad och förutsägbar vardag ger vi förutsättningar för den unge att skapa tillit med syfte att främja motivation och beteendeförändring.
När en ungdom placeras hos oss inleder vi behandlingen med en ADAD-intervju som är ett bedömningsinstrument för unga missbrukare samt för ungdomar med social problematik. ADAD består av nio livsområden med frågor som ungdomen får besvara och skatta. Intervjuaren gör en sammanfattande skattning av den unges problem utifrån varje område. ADAD möjliggör ungdomens delaktighet i sin egen behandling där ungdomens egna mål integreras i genomförandeplanen.

Allt behandlingsarbete utgår från KBT. Vi kartlägger ungdomarnas överskotts-/underskottsbeteenden samt tillgångar i syfte att kartlägga vilka beteenden som ska förstärkas eller minskas. Ungdomens tillgångar tillvaratas och förstärks i förändringsarbetet. I vårt arbete tillämpar vi även funktionella beteendeanalyser, som syftar till att belysa kort- och långsiktiga konsekvenser av olika beteenden.

En viktig del i vårt behandlingsarbete är Aggression Replacement Training (ART) som är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar med aggressivt beteende. ART syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen. Programmet anpassas utifrån ungdomens individuella behov samt de mål som finns formulerade i vård-/genomförandeplan.

Relationsskapande är en central del i vårt behandlingsarbete, där personalen fungerar som trygga vuxna och goda förebilder för våra ungdomar. Genom Kontaktmannaskap och regelbundna kontaktmannasamtal skapar vi trygghet och tydlighet kring behandlingen. I samtalen följer vi upp målen i genomförandeplanen, och identifierar tillsammans hur vi kan hjälpa ungdomen att lyckas i sitt behandlingsarbete. All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser. Behandlingen bygger på risk- och skyddsfaktorer med målet att höja ungdomens funktionsnivå.

Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande som syftar till att hantera problemskapande beteenden såsom utagerande beteenden, våld och självskadeproblematik. En viktig del i detta är att ställa rimliga krav som syftar till att låta ungdomen lyckas, att förebygga affektsituationer samt att utvärdera och följa upp när det inte går som vi tänkt oss.

Vi utgår från MI i vårt bemötande och förhållningssätt, vilket innebär att vi hjälper ungdomen att formulera en egen förståelse av sina problem, egna argument för förändring och att stärka dennes åtaganden och beslut att genomföra förändringen. Att arbeta med klientens motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen är centralt.

Det är viktigt att ungdomen och uppdragsgivaren känner sig trygga med placeringen hos oss. Därför genomför vi varje månad en barnenkät tillsammans med ungdomen. I barnenkäten får ungdomen skatta vårt arbete kring trygghet och delaktighet. Regelbundet så skickar vi också ut NKI – Nöjd kund index till våra uppdragsgivare, där uppdragsgivaren får skatta vårt arbete. Detta är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete för att säkerställa och utveckla vår verksamhet.

Vi har tillgång till Humanas HSL-verksamhet med leg. specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg sjuksköterskor och terapeuter. Detta innebär att vi kan erbjuda utredning samt allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.
Vi kan även erbjuda skol lösningar genom vår grundskola, Lanternan, med specialpedagogiska resurser.

Geografi: Frostbrunnsgården ligger beläget i utkanten av centrala Borlänge där goda förbindelser med tåg, buss och flyg finns tillgängligt till stora delar av landet. Lokalbussar passerar enheten med täta intervaller.

Frostbrunnsgården har tillgång till lägenhet där övernattningsmöjligheter finns för anhöriga.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, placering@humana.se, 0771-11 33 11
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Sarah Lindgren, 0243-21 77 51

Språk: Vi talar förutom svenska även engelska, arabiska, kurdiska, persiska och dari.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Frostbrunnsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Endast pojkar