HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lugnet

Tfn: 023-852 93

Besöksadress: Heduddsvägen 20, Borlänge
Postadress: 781 69 Borlänge
Föreståndare: Sara Hurtig, 072-243 50 10
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 behandlingsplatser


Målgrupp: Vi välkomnar pojkar 16-20 år med beteendeproblematik och färdighetsbrister för behandling och/eller utredning. Många av ungdomarna som placeras på Lugnet HVB har en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår en utredning under den tid som de bor hos oss.

Behandlingsinnehåll: Problematiken kan exempelvis handla om:
- Normbrytande beteende
- Begynnande kriminalitet
- Utåtagerande beteende
- Överaktivitet/passivitet
- Svårighet att hantera relationer och sociala kontakter
- Riskfyllda beteenden
- Självskadebeteende
- Ungdomar i behov av utredning utifrån ovanstående problematik

Arbetssätt och metod
I början av placeringen kartlägger vi den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig och som sedan ligger till grund för den individuella genomförandeplanen. Alla ungdomar som placeras på Lugnet träffar under den första tiden en KBT-terapeut för ett antal bedömningssamtal. De ungdomar som sedan bedöms ha behov av terapi erbjuds det.
Arbetet inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med en tydlig struktur. Vår utgångspunkt är att struktur och förutsägbarhet skapar trygghet. Trygghet är en förutsättning för att lyckas i behandlingsarbetet.
Utgångspunkten i vårt arbete i vardagen är också att vi gör saker tillsammans med ungdomen och på så sätt skapar goda relationer, kan agera som trygga förebilder och få till bra samtal.

Vi använder oss av i huvudsak av KBT och lågaffektivt förhållningssätt i vårt dagliga behandlingsarbete. KBT-terapeuten har en aktiv roll på boendet med att stötta personalgruppen i metoden. På boendet finns det möjlighet att genomföra följande behandlingsinsatser:
- KBT terapi
- A-CRA - manualbaserade sessioner för behandling av riskbruk och missbruk
- Kriminalitet som livsstil

Lugnet HVB har ett nära samarbete med Cureum, en specialistenhet inom Humana med:
- specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri
- leg psykologer
- leg psykoterapeut
- familjeterapeut
- specialpedagoger och leg sjuksköterska

Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.
Det finns också inom Humana spetskompetens inom skydd och hedersrelaterat våld, våld i nära relation och avhoppare.

Personal
Vår organisation på enheten består av två behandlare som jobbar dag- och kvällstid. Under natten har vi en vaken behandlare samt en sovande jour. Dagtid arbetar behandlare, behandlingssamordnare samt verksamhetschef.

Sysselsättning
Att ha en meningsfull sysselsättning är en förutsättning för att må bra. När ungdomarna är placerade på Lugnet så har de någon form av sysselsättning. Vårt mål är alltid att ungdomarna ska gå i skolan. I de fall som skolgång inte är ett alternativ så har vi samarbeten med arbetsgivare på orten som erbjuder ungdomen en meningsfull arbetsuppgift samtidigt som de vistas i ett socialt sammanhang.

Vi har goda möjligheter att hitta en skolmiljö som fungerar för ungdomen. Lanternan, en friskola inom Humana, erbjuder en fullvärdig grundskola med hög lärartäthet, ämneskompetenta lärare, etablerade inlärningsmetoder och ett medvetet specialpedagogiskt synsätt så att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. För äldre ungdomar erbjuder Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Komvux och Fornby Folkhögskola.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar föreståndare.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Lugnet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Endast pojkar