HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lugnet

Tfn: 023-852 93

Besöksadress: Heduddsvägen 20, Borlänge
Postadress: 781 69 Borlänge
Föreståndare: Sara Hurtig, 072-243 50 10
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 behandlingsplatser


Målgrupp: Lugnet ligger idylliskt direkt invid Dalälven och tar emot ungdomar 14-18 år med begynnande missbruk- och/eller kriminalitet, beteendeproblematik och färdighetsbrister. Vi inriktar arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med tydlig struktur för att ge ungdomarna en positiv riktning framåt i livet.

Behandlingsinnehåll: Vi tar emot ungdomar med begynnande missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik, beteendeproblematik och färdighetsbrister.
Problematiken kan exempelvis handla om: 
- Normbrytande beteende
- Begynnande missbruk/riskbruk
- Begynnande kriminalitet
- Utåtagerande beteende
- Överaktivitet/passivitet
- Svårighet att hantera relationer och sociala kontakter
- Riskfyllda beteenden
- Självskadebeteende
- Ungdomar i behov av utredning utifrån ovanstående problematik
Problematiken kan ta sig uttryck i till exempel att ungdomen vistas i kriminella miljöer, börjat komma i kontakt med narkotika eller alkohol, avskärmar sig från sociala sammanhang och/eller agerar ut i olika sociala sammanhang.

Många av ungdomarna har en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår NPF-utredning under den tid som de bor hos oss.
Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.
På Lugnet inriktas arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med en tydlig struktur. Vår utgångspunkt är att struktur och förutsägbarhet skapar trygghet, och trygghet är en förutsättning för att lyckas i behandlingsarbetet.
Alla metoder vi använder oss av är självklart evidensbaserade, hela vår verksamhet genomsyras av KBT med fokus på bland annat Kriminalitet som livsstil och DBT. Andra metoder vi använder oss av i verksamheten är återfallsprevention, LAB och MI.
Avgörande är att bygga relationer och att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiv delaktighet genom hela behandlingsprocessen. På så sätt säkerställer vi att behandlingen utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga. För att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll använder vi oss av SDQ.
I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.
Målet med behandlingen hos oss på Lugnet är att ungdomarna ska finna strategier och få tillräckligt med verktyg för att kunna hantera svårigheter och motgångar och därmed förbättra sina möjligheter att leva ett självständigt liv, nyktert och tryggt liv.

Lugnet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid, vid behov har vi även vaken natt.

Geografi: Borlänge.

Huvudman: Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11. eller placering@humana.se.
Beslut om inskrivning fattar föreståndare.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Lugnet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Endast pojkar