HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sonrisagården

Tfn: 0243 - 21 77 30
Fax: 010-458 61 69

Besöksadress: Hansgårdarna 50, Borlänge
Postadress: 781 91 Borlänge
Föreståndare: Anna Odin, 072 - 551 55 40
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi är en specialiserad enhet med hög kompetens och med hög personaltäthet. Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande flickor och pojkar med beteendeproblematik samt social och emotionell problematik. Vi tar emot barn mellan 8-14 år. Vi arbetar med noggrann matchning och placerings bedömning utifrån befintlig ungdomsgrupp i syfte av att minimera sammanbrott. Vi erbjuder utredning.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar efter genomförandeplan, skapad utifrån vårdplan, anpassad till barnets nivå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och vad denne önskar för stöd.

Sonrisagården är en specialiserad enhet med hög kompetens och med hög personaltäthet. Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder med mjuka bemötanden. Vi har täta samtal med barnet i syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar genomgående med positiv förstärkning samt individuellt med känslokontroll och rePULSE. Alla barn deltar även i Social Färdighetsträning, individuellt eller i liten grupp.

Vi erbjuder utredningar i samarbete med psykiater och psykolog från Cureum, Humanas HSL-organisation. Sjuksköterska finns kopplad till verksamheten.

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga. Vi gör gemensamma aktiviteter på helger, eftermiddagar och lov. Barnen går på vår friskola Lanternan, där eleverna har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt behov. Behandlingspersonal är närvarande i skolan under dagen. Vid utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Sonrisagården har tillgång till en lägenhet där umgänge med familj, del av familj eller med andra viktiga personer kan utföras. Umgänge kan utföras med närvarande personal utifrån barnets behov och socialtjänstens uppdrag.

Geografi: Verksamheten är belägen ca 20 minuters bilväg från Borlänges centralstation.

Huvudman: Adventum Vård AB, Humana Individ och Familj

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via direktkontakt med behandlingsansvarig Ingela Berglund 070-383 66 10 eller via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 placering@humana.se.

Språk: Tolk anlitas vid behov.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Sonrisagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO