Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sonrisagården

Tfn: 0243 - 21 77 30
Fax: 0243- 23 10 92

Besöksadress: Hansgårdarna 50, Borlänge
Postadress: 781 91 Borlänge
Föreståndare: Ingela Berglund, 0243 - 21 77 34
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 platser


Målgrupp: Vi är en specialiserad enhet med hög kompetens och personaltäthet under dygnets alla timmar. Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande flickor och pojkar med olika typer av svårare social och emotionell problematik. Vi tar emot barn mellan 8-14 år. Vi arbetar med noggrann matchning och placerings bedömning utifrån befintlig ungdomsgrupp i syfte av att minimera sammanbrott.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån vårdplan samt egen genomförandeplan i samråd med uppdragsgivare. I syfte av att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan samt en nedbruten genomförandeplan som är anpassad utifrån barnets förmåga att förstå. Målet i denne ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå ska vara avgörande. Vi har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och vad denne önskar för stöd. Vi kartlägger barnets överskott samt underskott i syfte av att stödja barnet att finna andra strategier än att exempelvis bruka hot eller våld. Vi arbetar framför allt med positiv förstärkning där barnet får träna på att konsekvenser är något som kommer på ett direkt beteende och inte bara är negativ. Vi använder oss av funktionella analyser tillsammans med barnet på barnets nivå. Barnet ska var delaktig i sin behandling.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder som mjuka bemötanden, röstläge, kroppsspråk samt ögonkontakt. Vi har täta samtal med barnet i syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar förebyggande med exempelvis veckans tema på samlingar under dagen. Vi tar upp ett ämne exempelvis "kompis" där temat blir en röd tråd hela veckan.

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga där vi förstärker barnets tillgångar. Vi gör gemensamma aktiviteter på helger och lov. Barnen går på vår friskola Lanternan. Barnet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt behov. Uppföljning av vården sker löpande på behandlingskonferenser två gånger i månaden samt med planerade uppföljningsmöten med socialtjänsten. Vid utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Geografi: Verksamheten är belägen c a 20 minuters bilväg från Borlänges centralstation.
Allmänna kommunikationer tåg, buss samt flyg (inom 30 min).

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar behandlingsansvarig Ingela Berglund 0243 2177 34 samt föreståndare Anna Wikberg, 0243-21 77 57

Språk: Arabiska, kurdiska, engelska, holländska.
Ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten. Tolk anlitas vid behov.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Sonrisagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se