HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Dalaidyllen Sociala tjänster AB

Tfn: 0233831939

Besöksadress: Rankhyttan 30, Falun
Postadress: Rankhyttan 22, 79192 Falun
Föreståndare: Leyla Abic, 072 050 71 50
Placeringsansv: Leyla Abic, 072 050 71 50
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Dalaidyllen är ett HVB med särskild kompetens mot målgruppen pojkar och flickor mellan 8-11 år, som upplevt omsorgssvikt innefattande olika typer av våld, övergrepp och trauman.
Vanligt är att barnen själva har en komplex socioemotionell problematik som bland annat kan yttra sig i form av utagerande beteende, samspelssvårigheter och skolproblematik. Det är vanligt att barnens problembeteenden och tidigare upplevelser försvåras av psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi har även placeringsformer för barn som har behov av barnpsykiatrisk utredning.

Behandlingsinnehåll: Arbetet på Dalaidyllen genomsyras av ett systemteoretiskt förhållningssätt för att ringa in hela barnets sammanhang. Vi tror att det är omstruktureringen i sammanhanget som ger nödvändiga och varaktiga förändringar för barnet. Dalaidyllens vision är att en placering hos oss ska vara den sista, innan barnet kan beredas en stadigvarande boendeform med trygga och känslomässigt tillgängliga vuxna som kan möta barnets individuella förutsättningar och behov.

Samlad kompetens, samlat arbete och samtidiga insatser. Barnen får ett tvärprofessionellt team kopplat till sig som består av socionom, psykolog, psykiater, lärare, sjuksköterska och behandlingspedagoger som ser till att sociala och psykiatriska vårdbehoven uppmärksammas och tillgodoses samtidigt inom ramen för våra placeringsformer. Dalaidyllens ansvariga lärare gör DLS-screeningar på barnen innan skolgång påbörjas och har en nära kontakt med skolan för rätt stöd och anpassningar för barnet.

Möjlighet till personalnärvaro i skolan, som psykosocialt stöd eller i egenskap av elevassistent, med mycket framgångsrika resultat erbjuds som tillägg i placeringen.

En placering på Dalaidyllen aktualiseras när andra insatser inte räckt till. Vårt mål är att i ett tidigt skede ge rätt stöd och en samlad bild av barnets sammantagna vårdbehov, som annars riskerar att få insatser som de inte kan tillgodogöra sig. Vår främsta uppgift är att bryta en kedja av negativa händelser och skapa ett sammanhang där barnet får lyckas samt överföra kunskap och stöd till barnets familj eller tilltänkta familjehem efter placeringens upphörande.

Två gånger i månaden träffas det tvärprofessionella teamet i behandlingskonferenser och följer upp vården och skolresultaten.

Ett lågaffektivt bemötande är fundamentet i arbetet på Dalaidyllen. Det är vårt ansvar att skapa tydlighet, struktur och förutsägbarhet samt kravreglera för att ge barnet rätt förutsättningar att lyckas.
Förändringsarbetet sker utifrån KBT genom inlärningspsykologiska principer där vi med utgångspunkt i genomförandeplanen kartlägger, mäter, följer upp och reviderar målen. Vi arbetar med rePULSE för att stärka barnets sociala förmågor och känsloreglering. Barnet får högre grad av självkontroll, ökad problemlösningsförmåga och lär sig att relatera till omgivningen på ett bättre sätt.

Under placeringstiden erbjuder vi parallellt arbete med familjen eller det tilltänkta familjehemmet. Utbildning i olika metoder och diagnosförståelse samt handledning och stöd utifrån barnets individuella behov är några exempel. Det finns också möjlighet att helt överlåta planering av utsluss till oss där vi skräddarsyr en lösning med utgångspunkt i det bästa för barnet. Vi erbjuder dessutom en handledande funktion till de mottagande under en avgränsad period efter placeringens upphörande som ingår i placeringen. Socionom och psykolog är ansvariga för genomförandet med eftervården.

Geografi: Dalarna, Falu kommun

Huvudman: Leyla Abic

Org nr: 559262-5205

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakt med ansvarig handläggare för lämplighetsbedömning och matchning görs utifrån verksamhetens målgrupp och tillstånd. Digitalt möte där föreståndare, psykolog och lärare (vid behov psykiater) närvarar tillsammans med placerande kommun och viktiga personer kring barnet. Om möjlighet finns tar vi gärna emot barnet för ett studiebesök och om detta inte är möjligt, digitalt möte och presentation av verksamheten, visning av rum och lokaler samt presentation av kontaktpersoner.

Vi beaktar och gör riskbedömningar kring eventuell gruppkonstellation för att vara säkra på att samtliga barn kan tillförsäkras en trygg och säker vård. Vi arbetar med kontaktpersoner som har den närmsta kontakten med ett barn för att skapa trygghet och kontinuitet som dessutom matchas in mot barnets behov. Barnet får vara delaktig i sin vård och behandling, där vi på dennes nivå informerar om syftet med placeringen och vad vi tillsammans ska göra under tiden på Dalaidyllen. Vi pratar om olika situationer som vi vet att barnet hamnat i och gör upp strategier för att förebygga misslyckanden. Dels vad barnet behöver av personal vid affektsituationer och dels egna strategier för barnet att använda sig av. Detta utvecklas och följs upp kontinuerligt under vårdtiden.

Språk: Arabiska, kurdiska (kurmanji och sorani), turkiska, persiska, somaliska, wolof (gambia).

Övriga upplysningar: Tillståndsbevis samt tillsynsbeslut IVO från 2023-08-11 är möjligt att ta del av, såväl som referenser som samtliga placerande kommuner. Hör av er till föreståndare för att ta del av informationen.

"Dalaidyllen Sociala tjänster AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Trauma
Inriktning
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO