HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lugnet

Tfn: 0243-21 77 30

Besöksadress: Kaserngården 14, Falun
Postadress: 791 40 Falun
Föreståndare: Sara Hurtig, 072-243 50 10
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 15 behandlingsplatser


Målgrupp: På Lugnet arbetar vi med pojkar och flickor med psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik.

Ungdomarna har ofta en beteendeproblematik som innebär:

Överaktivitet/Passivitet
Sociala färdighetsbrister
Brister i nätverkskontakter
Svårigheter att hantera sociala kontakter
Utagerande beteende

Behandlingsinnehåll: ARBETSSÄTT OCH METODER:
Redan i början av placeringen så kartlägger vi den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde som sedan ligger till grund för den individuella genomförandeplanen. Arbetet kommer, i det tidiga skedet, att inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att skapa en relation mellan personal och de inskrivna där de vuxna är goda förebilder som kan vägleda och motivera den unge.


På Lugnet HVB arbetar vi utifrån KBT som grund. Vi tänker att de problembeteenden vi ser hos våra klienter är ett resultat av deras inlärningshistoria där vissa beteenden förstärkts, medan andra av olika anledning försvagats eller släckts ut. Beteenden har växt fram och fungerat i de sammanhang som klienten kommer ifrån.
Många av dessa problembeteenden ställer till det för våra klienter eftersom de används för ofta, för länge eller för intensivt i deras nuvarande och framtida sammanhang.
För att stötta någon i att göra beteendeförändringar måste vi först förstå beteendets funktion, sedan måste vi hjälpa klienten att förstå beteendets funktion och därefter behöver vi tillsammans utforma en plan för att klienten ska våga testa nya beteenden som vi systematiskt ska förstärka. Lugnet HVB arbetar med en tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Vi utgår från evidensbaserade praktik som t.ex. MI (motiverande samtal), ART, KBT och psykoterapi.

Vårt mål är att stötta och hjälpa klienten till att öka sin självständighet. Vi har som mål att alla klienter ska ha gå i skolan eller ha någon form av sysselsättning, att de ska ha en fungerande vardag som upplevs meningsfull.

Lugnet HVB har ett nära samarbete med Cureum som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

PERSONAL:
Vår organisation på enheten ser ut som följande. Fyra behandlare som jobbar dygn. Under natten har vi en vaken behandlare samt en sovande jour. Dagtid arbetar förutom behandlarna även två behandlingssamordnare, en behandlingskoordinator samt en enhetschef.

Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Komvux och Fornby Folkhögskola. Samma kommuner har också ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring

Geografi: Verksamheten är belägen c a 10 minuters promenad från Faluns centralstation.
Allmänna kommunikationer tåg, buss samt flyg (inom 30 min).
Övernattningsmöjligheter finns för anhöriga.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar föreståndare.

Språk: Arabiska, kurdiska, albanska, engelska, turkiska, vietnamesiska, persiska. Ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten. Tolk anlitas vid behov.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Lugnet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Missbruk