HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Attendo Närsjögläntans HVB-hem

Tfn: 023-620 70

Besöksadress: Östborn 60, Falun
Postadress: 79196 FALUN
Föreståndare: Susanne Karlsson, 072-085 25 83
Placeringsansv: Susanne Karlsson, 072-085 25 83
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor i åldern 13-17 år med psykosocial problematik, begynnande missbruk och kriminalitet. Placeringsgrund SoL och LVU. Stödboende för flickor 16-20 år finns i anslutning till HVB-hemmet.

Behandlingsinnehåll: På Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 13-17 år som har psykosociala svårigheter, begynnande missbruk och kriminalitet. Behandlingen på Närsjögläntan består av fyra delar, vardagsrutiner, motion, individuell behandling och utslussboende.

Fungerande vardag och skola
För oss är relationsbyggande och och en förutsägbar och tydlig struktur viktiga delar för att främja utveckling och åstadkomma en förändring. Stor vikt läggs vid miljöns betydelse och alla de bitar som samverkar vid psykologisk utveckling, såsom ett stabilt nätverk, sunda fritidsaktiviteter, ansvarstagande och en fungerande vardag.

Att få en fungerande vardag är ofta grunden till allt förändringsarbete. Det kan handla om att komma upp i tid, sköta sin hygien, gå i skola/på praktik, äta och sova. Ett individuellt veckoschema upprättas i samråd mellan flicka och kontaktperson där fokus ligger på att hitta goda och hållbara rutiner där flickan är motiverad att upprätthålla dessa även efter avslutad placering. En annan viktig del i behandlingen är social träning. Genom den utvecklas känsla av sammanhang, framtidstro och en förmåga att skapa verktyg för att hantera sitt liv. Varje vecka har vi färdighetsträning i grupp för att stärka den sociala utvecklingen hos flickorna.

Skolgången är otroligt viktig och vi hjälper till att hitta en skola eller sysselsättning som passar de behov flickan har, oavsett om det är högstadieskola, gymnasium eller annan sysselsättning. Vi stödjer och motiverar dessutom till fritidsaktiviteter som främjar både psykisk och fysisk hälsa.

Motion
Forskning visar att motion lindrar och förebygger såväl fysisk som psykisk ohälsa. Därför är motion en viktig del av behandlingen på Närsjögläntan. Flickor och personal tränar tillsammans minst två dagar i veckan. Det kan handla om träning på gym, olika idrottsaktiviteter, hemmaträning, utomhusaktiviteter eller yoga.

Individuell behandling, KBT och RePULSE
I den individuella delen av behandlingen lägger vi fokus på varje flickas unika svårigheter och behov. Genom ett kognitivt förhållningssätt hittar och implementerar vi strategier för att förebygga och hantera beteenden som är problematiska. Målet är att ersätta de beteenden som inte fungerar med alternativa beteenden som inte skapar negativa konsekvenser för flickan eller hennes omgivning.

Ofta har de placerade flickorna problem med impulskontroll och känslohantering. På Närsjögläntan erbjuder vi därför RePULSE som är en samtalsserie som syftar till att öka förmågan till känslohantering.

För de flickor som har behov av fördjupad samtalsterapi erbjuder vi också regelbundna samtal med KBT-terapeut.

Utslussboendet
Närsjögläntans stödboende fungerar som ett utslussboende för flickor 16-20 år. Här får man efter avslutad placering på HVB möjlighet att förberedas för ett liv i eget boende i en trygg miljö med stöd av personal. Stödet anpassas efter behov och personal finns tillgänglig dygnet runt. Fokus för tiden i utslussboendet är att träna på de färdigheter som krävs för att klara sig själv exempelvis ekonomi, matlagning, kunskap om samhällsfunktioner etc. Personal stödjer flickan att planera för sitt kommande boende, att ordna med bostad, skola/sysselsättning och liknande.

Geografi: 6 km från Falu Lasarett.

Huvudman: Attendo Närsjögläntan HVB-hem AB

Org nr: 556477-8958

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Närsjögläntan.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Externa konsulter finns; KBT-terapeut, Leg. läkare, sjuksköterska.

"Attendo Närsjögläntans HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO