Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Närsjögläntans HVB-hem

Tfn: 023-620 70
Fax: 010-1505904

Besöksadress: FALUN
Postadress: FALUN
Föreståndare: Auli Eriksson, 070-602 70 79
Placeringsansv: Auli Eriksson, 023-620 70
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor i åldern 12-18 år med psykosocial problematik, neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, utagerande beteende, relationsstörningar, traumatiska upplevelser, identitetsproblematik, övergreppsproblematik samt skolproblem. Placeringsgrund SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: På Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-18 år som har psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter. Det är då en styrka att ha många verktyg, då varje flickas problem och beteende är unikt. Den teoretiska utgångspunkten för all behandling på Närsjögläntan vilar på ett kognitivt förhållningssätt. Vi är teoretiskt förankrade i kognitiv teori, anknytningsteori, systemteori, gestaltterapi, affektteori och ett miljöterapeutiskt perspektiv.
Styrka, tillit och struktur

Vår övertygelse är att det finns flera lösningar på flickornas olika svårigheter. Det är vår utmaning att tillsammans med flickorna finna den bästa lösningen. För oss är relationsbyggande och en förutsägbar och tydlig struktur viktiga delar för att främja utveckling och åstadkomma en förändring. Stor vikt läggs vid miljöns betydelse och alla de bitar som samverkar vid psykologisk utveckling, såsom ett stabilt nätverk, sunda fritidsaktiviteter, ansvarstagande och en fungerande vardag.

En viktig del i behandlingen är social träning; därigenom utvecklas känsla av sammanhang, framtidstro och en förmåga att skapa verktyg för att hantera sitt liv. Varje vecka har vi färdighetsträning i grupp för att stärka den sociala utvecklingen hos flickorna.

Att skapa trygga relationer till personalen och en stabil och trygg miljö kring varje flicka är viktigt för att lägga en grund till förändringsarbetet. För att nå ett så gott resultat som möjligt i förändringsarbetet behöver hela familjen vara en del i behandlingen. Föräldrarna är nyckelpersoner i detta arbete och vi anser det vara av yttersta vikt att skapa en arbetsallians med föräldrarna och andra viktiga personer i flickornas nätverk.

Geografi: 6 km från Falu Lasarett.

Huvudman: Attendo Närsjögläntan HVB-hem AB

Org nr: 556594-3031

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Närsjögläntan.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Externa konsulter finns; KBT-terapeut, Leg. läkare, sjuksköterska. Egen skola finns; Backafors Resursskola som är till för ungdomar som är i behov av extra stöd för att ta sig igenom grundskolan. Tillstånd från Skolverket att bedriva undervisning i årskurs 7-9.

"Attendo Närsjögläntans HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Incest
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO