HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Nyckeln

Tfn: 073-0917390
Fax: 0250-177 86

Besöksadress: Tennisvägen 3, Mora
Postadress: Box 111, SE-792 32 MORA
Föreståndare: Johan Knihs Krumlinde
Placeringsansv: Rakel Lok Biträdande Föreståndare V.29-33., 0706275299
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till tjejer/kvinnor i åldern 16-24 år. Vi tar emot klienter med självskadebeteende och psykiatrisk diagnos och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Exempel på diagnoser är ångestsyndrom, psykossjukdom, personlighetsstörning och förstämningssyndrom eller psykosociala problem med drag av personlighetsstörning, Asperger, autism, Tourettes, ADHD och ADD. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.

Behandlingshemmet har det tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet enligt Socialtjänslagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Behandlingsinnehåll: Grunden för behandlingen är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen är individuellt anpassad efter varje klients behov och planeras tillsammans med föreståndaren och kontaktpersonen som tillsätts vid klientens placering. Kontaktpersonen finns med under hela placeringstiden och blir ett aktivt stöd för ungdomen i vardagen. Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån BBIC behovssområden i genomförandeplanen. Socialtjänsten kan utifrån sin vårdplan följa upp huruvida vården fortskrider genom kontinuerlig månadsrapportering utifrån aktuella behovsområden. Till grund för behandlingen ligger även en bred beteendeanalys där man tar hänsyn till bakgrund, problemens utveckling, vidmakthållande och utlösande faktorer.

Nyckelns behandling delas in i tre faser:

1. Observationsfasen innebär att vi kartlägger klientens möjligheter och behov, detta kallar vi miniutredning. I teamet kring miniutredningen finns psykolog, psykiatriker, socionom, arbetsterapeut och sjuksköterska. Syftet med observationsfasen är att komplettera placerarens vårdplan och uppdrag, vilket tillsammans ger underlag för en individuell genomförandeplan med stora möjligheter att fokusera på klienten och dennes individuella utveckling.

2.Behandlingsfasen tar vid utifrån genomförandeplanen och lägger upp ett individuellt veckoschema utifrån klientens behov och önskemål. Klienten går i terapisamtal samt har regelbundna möten med sin kontaktperson. Under behandlingsfasen kan klienten erbjudas träning i Nyckelns träningslägenhet.

3. Utslussningsfasen utgörs av att klienten får träna på de färdigheter som hon har lärt sig under behandlingsfasen för att klara ett eget boende.

Behandlingshemmet Nyckeln lägger stor vikt vid en tydlig struktur och fasta rutiner. Klienterna är delaktiga i matlagning, tvätt och städning. En del aktiviteter sker i grupp såsom relationsgrupp, motion, matlagningsgrupp, aktivitetsgrupp, personlig utveckling och husråd. Individuella aktiviteter kan vara individualterapi, studier, arbetsträning, sångövning, ridning, massage och möten med kontaktpersonen. Det strukturerade veckoschemat läggs upp utifrån individens behov och önskemål. Genom att personalen följer tjejerna dygnet runt har de också en unik möjlighet att fånga upp och främja klienternas vardagliga sociala samspel på ett sätt som i förlängningen blir mycket betydelsefullt för deras behandling.

Det finns ett bra samarbete med gymnasieskolan i Mora och möjlighet till individuellt anpassade studier. Det går även att studera på Mora folkhögskola.

All dokumentation görs utifrån BBIC.

Geografi: Ca 1 kilometer ifrån Mora centrum.

Huvudman: Siljansnyckeln AB

Org nr: 556388-6539

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi tar emot både planerade placeringar och akutplaceringar. Kontakta oss via telefon eller mail så hjälper vi dig att hitta en lösning på ditt problem. Tillsammans gör vi upp en hållbar och effektiv behandlingsplan.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Johan Krumlinde, Föreståndare/Verksamhetschef: 070-537 59 85

Språk: Engelska

"Behandlingshemmet Nyckeln" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO