HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sunda HVB

Tfn: 0250-61 93 50

Besöksadress: Vasagatan 13, Mora
Postadress: Vasagatan 13, 792 32 Mora
Föreståndare: Victoria Wohlmer, 0250-61 93 51
Placeringsansv: Victoria Wohlmer, 073-077 17 31
Platsantal: 6 platser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor och pojkar från 15 år till och med 19 år som uppvisar ett normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller ett kriminellt beteende. I kombination med den sociala problematiken, kan även en neuropsykiatrisk problematik förekomma.

Vi tar emot både SoL och LVU placeringar och vi erbjuder även utredningar vid misstanke om neuropsykiatriska eller psykiatriska begränsningar samt funktions- eller utvecklingsbegränsningar.

Behandlingsinnehåll: Helhetslösningar och korta placeringstider
Vårt arbetssätt innebär att vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i den unges nätverk är delaktiga under hela placeringstiden hos oss.

Vårt mål är att placeringstiderna hos oss inte ska överstiga 6-8 månader eftersom forskning visar att institutionsplaceringar inte bör överstiga 1 år.

Vi lägger stor vikt vid hur vi utformar vårdmiljön på vårt boende och den placerades bestämmanderätt av denna.

Hög personaltäthet och låg beläggning
Vi strävar efter att hålla en låg beläggning om 4 ungdomar. För att vi intensivt och utifrån vårt koncept ska kunna arbeta med vårt uppdrag samt erbjuda den unge en trygg och säker placering, håller vi en hög bemanning på boendet och vaken nattpersonal.

Evidensbaserat arbete
Vi utgår från de förhållningssätt och metoder som visar sig ha mest forskningsstöd inom barn och ungdomsvård. Vi sammanflätar vår expertis med den bästa tillgängliga kunskapen, den unges situation, erfarenhet och önskemål.

Så långt det är möjligt fokuserar vi på positiva beteenden och förstärker dessa. Vi använder ett lågaffektivt bemötande med konflikthantering samt metoder inom kognitiv beteendeterapi, allt utifrån en individuell planering och tydlig struktur.

Vi är ett djurvänligt boende med hund i verksamheten. Djur har visat sig kunna inge ett lugn och en trygghet för de placerade samt inbjuda till fysisk aktivitet i form av exempelvis lek och promenad.

Fokusområden
Skola
Vi lägger stort fokus på att ungdomen ska lyckas i sin skolgång, då den är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller arbete med socialt utsatta ungdomar. Vi har därför en lärare anställd i verksamheten. Vår lärare har ansvaret för ungdomens skolgång och medverkar, efter behov, även som stöd i undervisningen i skolan. Vi har schemalagd tid för läxläsning, där den unge erbjuds en-till-en-stöd med vår lärare.

Hälsa och hälsofrämjande dagliga aktiviteter
Vi använder oss av positiva och stärkande aktiviteter. Våra hörnstenar mot en sundare livsstil är: meningsfulla och skapande aktiviteter, friluftsliv, träning och rörelse samt en god kosthållning och sömn. Vi har ett eget gym och vi planerar för en musikstudio i vår källarlokal. Vi anlitar personlig tränare och kostrådgivare samt bjuder in sunda förebilder till verksamhetens aktiviteter, i syfte att skapa motivation och framtidsvisioner.

Kost
Vi lagar mat från grunden och har ekologiska råvaror som bas. Vi uppmuntrar ungdomarna till gemensam matlagning och låter dem vara delaktiga i alla aktiviteter som rör köket och matlagningen.

Sömn
Vi arbetar utifrån en tydlig struktur med dagliga fysiska aktiviteter, regelbundna tider och begränsar så långt det är möjligt sängen, till just nattsömnen. Vi har även vaken nattpersonal för att öka individens känsla av trygghet nattetid.

Identitetsskapande
Vi vill att alla unga ska få känna känsla av att lyckas. I vårt arbete med ungdomar och deras familj och nätverk arbetar vi därför med att stärka det som är positivt och fungerar. Vi ger stöd och hjälp till den unge, familjen och nätverket att hitta alternativa vägar framåt. Vi vill skapa en stabilitet och långsiktighet som leder till att den unge utvecklar sin självständighet, stärker sin självkänsla och självkontroll samt får en vardag som fungerar.

ADL och struktur
Vi lägger stor vikt på ADL-träning och den unges individuella behov av struktur, där vår arbetsterapeut bl.a. ansvarar för individuella dags- och veckoscheman.

Placeringsfaser
Fas 1
Stödinsatser genomförs i den unges hemmiljö, tillsammans med ungdom och vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna som finns i den unges nätverk. Insatserna genomförs av vår socionom, lärare och psykoterapeut. Vi utreder vilka förutsättningar och behov av stöd som föreligger i hemmiljön och i ungdomens nätverk, för att den unge i framtiden ska kunna bo under trygga och säkra förhållanden hos vårdnadshavare, andra viktiga vuxna eller i eget boende. Planering för den unges placering på Sunda HVB genomförs i samverkan med den unge, vårdnadshavare samt socialtjänsten.

Fas 2
Den unge flyttar till vårt HVB. Tillsammans med ungdom, familj/nätverk, socialtjänst och psykoterapeut tas en handlingsplan fram för placeringens insatser. Vid behov av utredning för den unge, planlägger vi även för denna. Under hela placeringen fortsätter stödinsatser i den unges familj och/eller nätverk.

Vi lägger stort fokus på att ungdomen ska lyckas i sin skolgång. Vi lägger även stor vikt vid att introducera en sund livsstil, där positiva och, för individen, stärkande och meningsfulla aktiviteter är hörnstenar. Även insatser i syfte att utveckla och stärka individens identitet och självständighet genomförs.

Fas 3
I den tredje fasen arbetar vi intensivt för att den unge ska slussas ut från HVB-hemmet och tillbaka till ett boende i sin hemmiljö/nätverk eller stödlägenhet. Vid behov ökar vi våra insatser i den unges familj och/eller nätverk.

Slutligen sker en successiv nedtrappning på våra stöd- och vårdinsatser och en överlämning görs till den unges nya hem och eventuellt öppenvård i kommunens regi.

Geografi: Verksamheten ligger i Mora, i hjärtat av Dalarna. Boendet ligger centralt med närhet till aktiviteter, skola, affärer, sjukhus och kommunikationsmöjligheter och har samtidigt nära till den natursköna omgivningen, med skog och sjöar som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Närheten innebär en stor frihet för individen. Att själv kunna hantera sin vardag till så stor del som möjligt är viktigt, integrerande i samhället och bidrar till ungdomarnas personliga utveckling.

Huvudman: Sunda Omsorg AB

Org nr: 556813-1410

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Om möjligt föregås inskrivning av ett studiebesök i verksamheten. En lämplighetsbedömning görs av föreståndare, där särskilt beaktas den unges behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt samt om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade. Vidare görs en gemensam planering för den unges placering på boendet, tillsammans med ungdom, vårdnadshavare och socialtjänst.

Språk: Engelska. Vid behov anlitas tolk.

Övriga upplysningar: Vi bygger vårt personalteam utifrån olika kompetenser, för att bredare kunna möta den unges, familjens och nätverkets behov. Vi som jobbar inom Sunda HVB är utbildad lärare, socionom, arbetsterapeut och behandlingspedagog. Vi har ett nära samarbete med psykolog/psykoterapeut, läkare och sjuksköterska. Vår psykolog/psykoterapeut finns också med oss i arbetet gällande insatser till den unges familj och nätverk.

All personal erhåller kontinuerlig handledning och vidareutveckling inom forskningsbaserade metoder gällande barn och ungdomsvård.

"Sunda HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO