HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boberg

Tfn: 0243 - 21 77 40

Besöksadress: Boberg 9, Säter
Postadress: Boberg 9, 781 62 Gustafs
Föreståndare: Erika Haanaes, 070-272 12 66
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6 behandlingsplatser


Målgrupp: Boberg HVB är ett familjärt HVB på landsbygden i Gustafs utanför Borlänge. Vi tar emot pojkar 9-13 år med stor omsorgssvikt, trauma, sexuell beteendeproblematik och ofta även NPF-diagnoser. Vi samarbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet, Cureum i Borlänge. Vår psykolog utför kartläggningar och kan utreda NPF vid behov. Personalen har särskild kompetens inom trauma, sexuell beteendeproblematik och lågaffektivt bemötande. Vi har även utbildad steg-1 terapeut i verksamheten.

Behandlingsinnehåll: Boberg tar emot pojkar i åldern 9-13 år. Barnen har oftast stor omsorgssvikt och trauma bakom sig, detta kan yttras i former av social problematik, sexuell beteendeproblematik och hög skolfrånvaro. Vi erbjuder en trygg miljö med hög bemanning där barnen får möjlighet att landa i trygghet.
Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU med hela landet som upptagningsområde. Boberg arbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet Cureum med en av deras psykologer på plats på boendet för att kunna kartlägga barnen och utreda deras behov.

BEHANDLING
På Boberg har vi en varm, trygg och inkluderande atmosfär där det finns tid för att landa och möjlighet att lyckas. En central del i detta är vår relationsskapande personal, trygga vuxna och goda förebilder för barnen. Genom ett professionellt och personligt bemötande samt en strukturerad förutsägbar vardag, skapas förutsättningar för barnet att bygga tillit och utvecklas.
Varje barn har en kontaktperson som har behandlingsinriktade samtal med fokus på vårdplan och dagsform. Kontaktpersonen skapar även tillsammans med barnet ett individuellt veckoschema. Detta ger en tydlig struktur som gynnar barnens behov och utveckling. Varje veckoschema utgår från barnets egna intressen med målsättningar utifrån barnets förmåga.

Barnen lär känna sina känslor genom regelbundna tematräffar med vår behandlingssamordnare, utbildad steg-1 terapeut, med inspiration från rePULSE och ”stopp min kropp”. Hon erbjuder även barnen individuella samtal varje vecka.
För att förebygga problemskapande beteende arbetar personalen lågaffektivt, med avledande strategier samt rotering av personal i situationer som kan eller redan har resulterat i affektutbrott.
Centrala metoder som vi utgår ifrån i vårt behandlingsarbete är KBT, rePULSE, TMO, Stopp min kropp, TMO samt TF-KBT. All behandling sker i samarbete med psykolog från Humanas specialistpsykiatrienhet Cureum, som även utför kartläggningar/utredningar på barnen, vilka utförs på Boberg. Där behov finns kan även psykolog ha terapisamtal med barnen. Samma psykolog har regelbunden handledning med personalen.
På Boberg arbetar vi inkluderande genom ett normkritiskt perspektiv med utgångspunkt i människors lika värde och de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, Engagemang, Ansvar och Glädje genomsyrar verksamheten och hålls levande genom strukturerade diskussioner och övningar i både personal- och barngrupp.

Barnens egna nätverk kan vara en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi för att involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga vuxna i förändringsarbetet när möjlighet finns.
I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och det framtida hemmet. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda familjehem inom Humana, vilket möjliggör en smidig övergång för barnet.
Målet med vistelsen på Boberg är att barnet ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.
Vi mäter behandlingens utveckling regelbundet genom SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

SKOLA OCH AKTIVITETER
En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnets utveckling. I samband med inskrivning på Boberg har vi en dialog kring barnets behov för att hitta en placering i lämplig skola.
Boberg samarbetar tätt med Humanas resursskola Lanternan som ligger i Borlänge. Lanternan erbjuder individanpassade lösningar, hög lärartäthet och specialpedagogiska resurser. Personal från Boberg är med på Lanternan under hela skoldagen och skjutsar till och från boendet. Det finns även möjlighet för barnet att gå i den kommunala skolan i Säter.
Regelbundna fritidsaktiviteter stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Boberg har en utemiljö som bjuder in till aktiviteter under alla årstider och fina skogsområden finns i närheten. Vi lägger mycket tid och energi på lek då det även är en viktig del i behandlingsarbetet. Fokus ligger alltid på att barnen ska få vara de barn som de är och har de särskilda intressen sedan tidigare ordnar vi, i den mån vi har möjlighet, så att dessa kan fortgå.

PERSONAL
Boberg har en hög personaltäthet under dygnets alla timmar för att kunna skapa trygghet, separera barnen och arbeta individuellt vid behov. Vi har även en vaken natt och en sovande jour.
I personalen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Vi har en behandlingssamordnare med KBT steg-1 utbildning som har regelbundna samtal med barnen samt psykolog på 20% som arbetar med utredningar, observationer och terapeutiskt behandlingsarbete. Cureums psykiatriker följer regelbundet upp barnens eventuella medicinering och hälsa.
Mångfald och en variation av förebilder för barnen är viktigt, så därför arbetar vi för att ha en diversifierad arbetsgrupp med språklig och kulturell bredd.

Geografi: Bobergs enhet ligger beläget 10 km från Säter och 15 km från Borlänge där goda förbindelser med tåg, buss och flyg till övriga delar av landet finns tillgängligt. Lokalbussar passerar även Gustafs där enheten finns.

I närliggande Säter har vi tillgång en fullt utrustad umgängeslägenhet där barn och anhöriga kan träffas samt övernatta, med eller utan närvaro av personal. Studiebesök är välkomna på enheten.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare samt behandlingssamordnare.

Språk: Engelska. Ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten. Vid behov anlitas tolk.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Boberg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik