HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boberg

Tfn: 0243 - 21 77 40

Besöksadress: Boberg 9, Säter
Postadress: Boberg 9, 781 62 Gustafs
Föreståndare: Tina Tjäder, 070-272 12 66
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6 behandlingsplatser


Målgrupp: Bobergs behandlingshem vänder sig till ungdomar i åldern 9-13 år med en psykiatrisk sjukdomsbild och beteendestörningar/problematik som innebär:
- Utagerande beteende
- Självskadebeteende
- Överaktivitet/Passivitet
- Sociala färdighetsbrister
- Svårigheter att hantera social kontakter
Målgruppen har vanligtvis varit föremål för tidigare insatser från såväl socialtjänst som BUP. Målgruppen har vanligtvis psykisk ohälsa som tar sig i uttryck i stora brister i känslomässig utveckling och identitet. Det är vanligt att dessa brister även tar sig i uttryck inom de andra behovsområdena som beskrivs enligt BBIC. Det är vanligt förekommande med NPF diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar efter en vårdplan/ genomförandeplan som vi anpassar efter barnets förmåga att förstå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och vad denne önskar för stöd.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder som mjuka bemötanden. Vi har täta samtal med barnet i syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar förebyggande med exempelvis veckans tema på vårt husmöte. Vi tar upp ett ämne exempelvis "kompis" där temat blir en röd tråd hela veckan.

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga. Vi gör gemensamma aktiviteter på helger och lov. Barnen går på vår friskola Lanternan. Barnet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt behov. Uppföljning av vården sker löpande på behandlingskonferenser två gånger i månaden samt med socialtjänsten. Vid utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Metod och insats
ADL
ART
BBIC
DBT
KBT
MI - motiverande samtal

Geografi: Bobergs enhet ligger beläget 10 km från Säter och 15 km från Borlänge där goda förbindelser med tåg, buss och flyg till övriga delar av landet finns tillgängligt. Lokalbussar passerar även Gustafs där enheten finns.

Boberg har tillgång till lägenhet i Säter där övernattningsmöjligheter finns för anhöriga.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare samt behandlingssamordnare.

Språk: Engelska. Ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten. Vid behov anlitas tolk.

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Boberg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik