HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Morgården vård och behandling AB

Tfn: 0240-188 00

Besöksadress: Nya Ågatan 25, Smedjebacken
Postadress: Nya Ågatan 25, 777 50 Smedjebacken
Föreståndare: Diana Xhemshiti, 076-805 09 30
Placeringsansv: Diana Xhemshiti., 073-833 19 75, 076-805 09 30
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: På Morgården erbjuder vi utredning samt vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år, 9 platser. Vi tar emot planerade och akuta placeringar. Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Målet för insatserna är att maximeras individens funktionsnivå, självständighet och livskvalitet genom att bygga på styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av inlärning, träning och stöd. För många barn är vuxentilliten bristande. Vår ambition är att skapa tillit genom struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Tillvägagångssättet har utgångspunkt i en miljöterapeutisk grundsyn där barnet och den unge kan finna individuellt anpassade strategier för att komma i kontakt med sina känslor och hantera dessa, etablera konstruktiva relationer, stärka sin identitet genom att bygga självförtroende och självkänsla.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen i ett nära samarbete med ungdomen, vårdnadshavare och socialtjänst. Stor vikt läggs på att ungdomen är delaktig i sin behandling. Det kan emellertid ske revideringar/förändringar av genomförandeplanen under behandlingsperiodens gång. Allt utifrån vilka kliniska observationer som genomförs samt om några specifika hinder eller tillgångar framkommer vid utredning. Behandlingsrelationen kännetecknas av att behandlaren har en flexibel hållning i bemötandet och till behandlingens form.

Inledningsvis påbörjas en systematisk kartläggning av barnets/de ungas beteendemönster. Eventuella problembeteende som försvårar livsföringen kartläggs i en särskild prioriteringsordning där dom mest akuta och försvårande problembeteende har företräde. Kognitiva och beteendeinriktande interventioner med tydliga inslag av ART, ACT och KBT sätts in utifrån en individuell bedömning. All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.
Behandlingspersonalen observerar ständigt ändamålsenligt beteenden och förstärker dem på olika sätt, genom t ex beröm, benämna vad du ser, berätta hur trevligt något känns för dig, mm. Genom att skapa situationer i den naturliga miljön där varje ungdom lyckas skapar vi mer hopp och motivation hos ungdomen att jobba vidare med andra nödvändiga förändringar. På samma sätt använder behandlingspersonalen den naturliga miljön och de dagliga situationerna till att identifiera vilka områden ungdomen behöver träna på. Genom social färdighetsträning ger vi konstruktiv feedback till ungdomarna och uppmanar och motiverar dem att göra på ett lite annorlunda sätt.
Vi tränar alternativa beteenden genom rollspel och träning av konkreta situationer. Tillsammans arbetar man fokuserat kring konkreta problem och mål som ställs upp. Ungdomen kan även få hemuppgifter att jobba med i syfte att hålla pågående process aktiv och fokuserad. Hemuppgifterna anpassas till det som för tillfället är fokus i behandlingen och grundläggande i genomförandeplanen.

All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar.
Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Grundstrukturen i form av måltider, ungdomsmöten/husmöten, städning och hygien ser lika ut för alla.

All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.
Vårdinsatser som ART, ACT och KBT sätts in utifrån en individuell bedömning.
Verksamheten samarbetar med BUP, externa psykologer, externa terapeuter och olika vårdmottagningar beroende på behov. SIP (samordnad individuell planering) kommer i de fall det är relevant att efterfrågas från uppdragsgivare.
Vårdtiden bedöms individuellt, normaltid 6-12 månader

Geografi: Morgården ligger i Smedjebacken, Dalarna. Smedjebacken har goda förbindelser med tåg och buss. Ca 10 mil från Västerås, ca 5,5 mil från Borlänge och ca 13 mil från Örebro.

Huvudman: Morgården vård och behandling AB

Org nr: 559100-6167

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ärendeförfrågan ställs av socialtjänsten till föreståndare eller behandlingssamordnare, föreståndare fattar slutligt inskrivningsbeslut utifrån placeringsunderlag.
Innan placering skall bedömning av ungdom och målgrupp omsorgsfullt göras utifrån socialnämndens information och eventuella, utredningar, beslut och diagnos skall särskilt beaktas och kontrolleras för att bedöma huruvida placering är lämplig utifrån den enskildes behov, ålder, funktionsnivå och personliga förhållanden i övrigt .

Beroende på lagrum och situation vid placering erbjuds den unge studiebesök innan placering tillsammans med uppdragsgivare och god man/vårdnadshavare.

Språk: Inom personalgruppen har vi flerspråkighet, samt vid behov anlitas tolk.

Övriga upplysningar: Barnens rätt att lyckas!

Behandlingsteamet: Teamet har en bred kompetens med lång erfarenhet inom det psykiatriska, psykologiska och psykosociala området. Behandlingsteamet kännetecknas av ett bra samarbete med varandra, och framförallt ungdomarna. I behandlingsteamet ingår; KBT- terapeut (Steg 1), beroendeterapeut med KBT- inriktning, beteendevetare, socionomer, sociolog med inriktning kriminologi, socialpedagoger/behandlingspedagoger, leg. sjuksköterska/MAS, undersköterska med psykiatriinriktning m.m. Knuten till verksamheten har vi leg psykolog/leg psykoterapeut/Specialist i klinisk psykologi som gör neuropsykiatriska utredningar vid efterfrågan samt leg läkare specialist i psykiatri.

Vardag
1 föreståndare
1 behandlingssamordnare
3 behandlare

Kväll:
3 behandlare
1 sovande jour
1 vaken natt

Helg:
3 behandlare
1 sovande jour
1 vaken natt

"Morgården vård och behandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO