HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rasmus HVB

Tfn: 0278-178 10

Besöksadress: Lasarettsvägen 67, BOLLNÄS
Postadress: Box 226, 821 22 BOLLNÄS
Föreståndare: Sofie Holm, 073-042 74 01
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar från 13-18 år med normbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser/symptomdiagnoser.

De pojkar som bor hos oss har ofta haft flera tidigare insatser och många har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden. Vi tar inte emot pojkar som har erfarenhet av ett aktivt droganvändande.
Verksamheten tar inte emot ungdomar med missbruksproblem.

Behandlingsinnehåll: På behandlingshemmet Rasmus arbetar vi med att ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende och inlärningspsykologisk teori samt kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder.

Vårt mål är att skapa en struktur och behandling som ger minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild pojke.

I samtal med rutinerad behandlingspersonal kartläggs ungdomens resurser och svårigheter. Med utgångspunkt i kartläggningen upprättas en plan för behandlingen, individuellt anpassad för varje elev. All dokumentation görs utifrån BBIC. Genom hela behandlingen strävar vi efter att, i så stor utsträckning som möjligt, involvera föräldrar och andra personer i nätverket.
Vårt arbetssätt utgår från utvecklingsfaser där man börjar i introfas och sedan går vidare genom fassystemet. Kravnivån är till en början låg med mycket stöd av personal inom olika områden i ungdomens vardag och ökar med fasnivån. Vi anpassar stegen individuellt utifrån ungdomens förmågor och svårigheter. Ansvar anpassas alltså individuellt enligt ansvarsprincipen.


PERSONAL:
Personaltätheten är hög med minst två personal dagligen mellan 8-22. Vi har sovande jour. Dessutom är enhetschefen här kontorstider.
Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Personalen har delegering att ge medicin till klienterna. Vid behov av övrig vård kontaktar vi hälso- och sjukvården men har även tillgång till konsulterande psykolog vid behov.

SKOLA OCH FRITID:
Motion och fritidsträning ingår i behandlingen, och är återkommande inslag flera gånger per vecka. Två gånger i veckan har de planerade aktiviteter. De har även möjlighet att åka på aktiviteter på egen hand.
Vi har ett gott samarbete med Kilafors skola som är F – 9 skola i utkanten av kommunen. Där anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och det finns även en liten undervisningsgrupp med extra lärartäthet. För de äldre klienterna finns Torsbergsgymnasiet, som kan göra individuella lösningar om behov finns. I Bollnäs finnsäven det välrenommerade särgymnasiet Höghammarskolan för elever med utvecklingsstörning.


Vi talar utöver svenska även engelska och lite arabiska.

Geografi: Enheten ligger i utkanten av Bollnäs, med promenadavstånd till centrum. Tågkommunikationen fungerar väl till många orter i landet.

Huvudman: Humana

Org nr: 556543-1516

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar tf föreståndare Emma Fahlén 070-2961767

Språk: Svenska och Engelska

Övriga upplysningar: Verksamheten har möjlighet till utslussning, av ungdomar som fyllt 18 år till lägenheter, med viss tillsyn och stöd.

Vi har sjuksköterska som kommer regelbundet och en läkare som kommer en gång i månaden

"Rasmus HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO