Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

INCOLA - Grönåshemmet

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 7
Besöksadress: Västra Grönåsvägen 32, Järvsö
Kommun: Ljusdal
Org nr: 556672-7243
Webbplats: http://www.incolaab.se

Målgrupp

Incola AB´s ungdomshem Grönåshemmet, beläget i Järvsö Hälsingland, är hem för vård och boende för ungdomar i åldern 13-18 år. Vi har 7 platser och tar emot behandlingsplaceringar såsom Neuropsykiatriska diagnoser, begynnande missbruk och/eller kriminalitet samt psykosocial problematik. Behandlingen bygger på medlevarskap och baseras på lösningsfokuserad och strukturerad vardag. I den lösningsinriktade arbetsmodellen försöker vi tänka på ett annorlunda sätt. Vi fokuserar mer på själva lösningen än på problemet i sig. Vi upplever att det är mer effektivt, respektfullt och ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en lösning istället för att hålla någon ansvarig för ett problem.

Vi bidrar till socialtjänstens utredningar med skriftliga utlåtanden, screening via ADDIS ung och vid behov görs utredningar av psykolog. En noggrann behandlingsplanering görs tillsammans med den placerande socialsekreteraren. Under vistelsen hos oss ingår allt ungdomen kan tänkas behöva i dygnskostnaden.

Personalen från Grönåshemmet deltager aktivt på möten och uppföljningar med placerande socialtjänst.
Behandlingsgruppen består av Socionomer, behandlingspedagoger, familjeterapeut steg 1 och konsulterad leg. psykolog.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med detta som grund erbjuds en individuell behandlingsmetod beroende på ursprungsproblematik. Vi arbetar med stödjande under-processer/arbetssätt såsom ART, KBT gruppterapi med tema, DBT, individuella terapisamtal samt tillhandahåller systemteoretisk familjeterapi. Behandlingshemmet tillhandahåller certifierade HAP-terapeuter samt utredningar via ADDIS ung. Vid läkemedelsbehandling arbetar vi med delegering från allmänsjukvården eller BUP till våra anställda undersköterskor. Personalen förvarar ungdomarnas mediciner och delar ut vid de tidpunkter läkaren föreskrivit.

Behandlingshemmet tillhandahåller även terapi med djur och då i synnerhet hästar. Att använda sig av flera hundra kilo häst för ömtåliga personer med smärta, stress och ångest är kanske inte det första man tänker på som behandlingsmetod. Men så kallad hästunderstödd terapi visar att samspelet människa och djur kan påverka både kropp och själ. Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Samlingsbegreppet hästunderstödd terapi är när hästen och ridningen är en del i behandlingen men att målet med behandlingen är något annat än att lära sig rida och hantera hästar.
Att använda hästar och ridning görs såväl inom socialt- och pedagogiskt arbete. Inom vården har behandlingsmetoden framförallt utnyttjats inom habilitering, neurologi och psykiatri. Man har i en studie sett att patienter med psykiatriska diagnoser som schizofreni och personlighetsstörningar, beskrivit att de funnit en icke-dömande vän i hästen. Den terapeutiska ridningen gav antidepressiva effekter, bättre sömn, ökad självtillit och självkänsla. Man började också delta mer aktivt i sociala sammanhang.

Geografi

Mellan Sverige

Huvudman

Incola AB

Org nr

556672-7243

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Direkt till hemmet

Språk

engelska, spanska, franska, tyska, arabiska,persiska och kurdiska

Övriga upplysningar

Föräldrasamverkan
Där det är möjligt är samverkan mellan ungdomarnas föräldrar och personalen en förutsättning i förändringsarbetet på behandlingshemmet . Föräldrar och andra närstående bör delta och samverka i ungdomarnas förändringsarbete om uppdragsgivaren finner det lämpligt. När föräldrarna medverkar i behandlingen kan de med egna ögon se exakt hur den fungerar och hur ungdomen beter sig i olika situationer. Vi tillsammans får möjlighet att stämma av vad de tycker är viktigt att ungdomen fokuserar på att förändra men också vilka förändringar som behövs göras i hemmet för att skapa en förändring. Incola AB tillhandahåller om så behövs familjeterapeut som tillsammans familjen skapar en miljö som är gynnsam för alla berörda.

Föräldrar bor och äter gratis på behandlingshemmet och vi står även för transport från hemkommunen. Föräldrarna erbjuds därmed mer inblick, kunskap och information om behandlingshemmet och dess verksamhet för att få möjlighet att vidga sin förståelse för behandlarna och deras arbetsvillkor.

Efter avslutad behandling på HVB-hemmet tillhandahåller Incola AB utsluss till eget boende. Syftet är att träna inför ett eget boende med stöd av personal utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt. Förfarandet när vi slussar den unge hem eller till eget boende delas in i tre olika faser, 1) planering innan utsluss, 2) successiv övergång i utsluss 3) Stöd i eget boende/utslussboende.

INCOLA - Grönåshemmet ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0651-470 20
Fax: 0651-30 05 07
E-postadress: info@incolaab.se

Föreståndare:
Fredrik Griberg, 070-3467740

Postadress:
827 53 Järvsö

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO