Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Huvudgården AB

Mobil: 079-079 07 06
Tfn: 079-079 07 06
Fax: 0498-212947

Besöksadress: Garde Frindarve 504. 623 63 Ljugarn, Gotland
Postadress: Skeppsbron 14, 621 57 Visby
Föreståndare: Sofie Rosenqvist (föreståndare), Monica Heimdal (biträdande föreståndare), 079-079 07 06, 076-277 59 80
Placeringsansv: Sofie Rosenqvist, 079-079 07 06
Platsantal: 10 (8 beläggs)
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till pojkar i åldrarna 15 - 20 år, som har en missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik eller annat normbrytande beteende. Vi kan även erbjuda olika former av psykologutredningar. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU och 27 § LVM.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten bygger på miljöterapi, med fasta ramar för dagens innehåll, och där alla vardagliga situationer används för att främja en gynnsam psykosocial utveckling hos ungdomen. Allt vårt arbete utgår från att skapa en tillitsfull relation med ungdomen, då vi ser det som nyckeln till en lyckad behandling. För att skapa kontinuitet och trygghet för ungdomarna och därmed också underlätta för relationsskapandet jobbar personalen vecka - vecka i s.k. medlevarskap.

Vi har en person anställd som behandlingsansvarig och som tillsammans med föreståndare, utifrån socialtjänstens vårdplan, ansvarar för upplägget av ungdomens genomförandeplan. Behandlingsansvarig ansvarar också för själva genomförandet av insatserna och har ett nära samarbete med medlevarna som bidrar med sina observationer och som i sin tur får information av behandlingsansvarig om var ungdomen befinner sig i sin förändringsprocess och vad de ska följa upp i vardagen.

De insatser vi använder oss av är en modifierad 12-stegsmodell, som anpassas efter ungdomens behov, mognad och mottaglighet. 12-stegsarbetet syftar till att ungdomen ska utvecklas i sin förmåga att förstå sina känslor och beteenden, få insikt i hur missbruket påverkar alla delar av livet, samt hitta alternativa och mer gynnsamma förhållningssätt. Alla ungdomar gör även en s.k. PIKT (psykologisk inventering av kriminellt tankemönster), som är ett test för att bedöma om ungdomen har ett kriminellt tankemönster. Vid behov används sedan programmet Kriminalitet som livsstil, där ungdomen tillsammans med behandlingsansvarig genom samtal och övningar arbetar med attityder, värderingar och tankemönster som leder till kriminalitet. I programmet ingår också att se på sambandet mellan en uppväxt i en dysfunktionell familj och en kriminell livsstil samt att bearbeta känslor och tankar kring behov som inte blivit tillgodosedda under uppväxten. Under slutet av placeringen jobbar ungdomen med målbilder och riskanalyser för att minimera riskerna för återgång i missbruk, kriminalitet eller andra destruktiva beteenden. Förändringsarbetet sker enskilt tillsammans med behandlingsansvarig.

Vi eftersträvar alltid en nära kontakt med ungdomens familj och när möjlighet finns görs även ungdomens föräldrar delaktiga i ungdomens förändringsarbete, bl.a. genom att ha samtal med behandlingsansvarig. Detta med syfte att öka familjens förståelse för ungdomens problematik, medberoende och hur olika faktorer samverkar med varandra. När det bedöms som gynnsamt för ungdomen har behandlingsansvarig också samtal där både ungdomen och förälder/föräldrar deltar.

Geografi: HVB Huvudgården ligger i Garda socken, en liten by, ca. 5 mil sydost om Visby. Till Visby tar man sig med färja från Oskarsham eller Nynäshamn samt med flyg från olika orter i landet. När socialtjänsten kommer på uppföljningssamtal har vi möjlighet att hämta och lämna i Visby.

Huvudman: HVB Huvudgården AB

Org nr: 556969-2444

Upptagningsområde: Hela landet.
Vi har upphandlings-/ramavtal med Västerås stad, Gävle kommun, Region Gotland, Haninge och Nynäshamns kommun samt Åtvidaberg kommun.

Inskrivningsförfarande: Efter placeringsförfrågan från socialtjänsten görs en lämplighetsbedömning av föreståndare eller biträdande föreståndare. Där görs bl.a. en bedömning av om vår verksamhet kan tillgodose ungdomens vårdbehov, om det finns någon risk för en negativ påverkan mellan de placerade och om vården kan ges under trygga och säkra former.

Vi vill gärna träffa ungdomen innan beslut om inskrivning och det mest önskvärda är att ungdomen, tillsammans med förälder/föräldrar och socialtjänsten inledningsvis besöker oss och att vi då har ett ömsesidigt informationsutbyte. Alternativt kan vi träffa ungdomen där han befinner sig och även då tillsammans med förälder/föräldrar och socialtjänsten. Vid beslut om placering hämtar vi ungdomen för att på så sätt få möjlighet att etablera en kontakt med honom innan han möter de andra ungdomarna. När ungdomen kommer till boendet har behandlingsansvarig ett välkomstsamtal med honom där han på nytt får information om verksamhetens regler och rutiner, lokalerna visas och han presenteras för ungdomarna samt får nyckel till sitt rum och övrig utrustning. Vid behov inleds placeringen genom att ungdomen vistas på egen hand tillsammans med personal i en annan lokal än där verksamheten bedrivs. Ett sådant behov kan t.ex. föranledas av att ungdomen är påverkad vid placeringstillfället eller behöver vistas i lugn och ro för att få möjlighet att etablera kontakt med personal innan han ska vistas med de andra ungdomarna.

Språk: Turkiska och engelska.

Övriga upplysningar: HVB Huvudgården har under 2019 haft en nystart och vi som nu förestår verksamheten har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och i ledning för HVB-hemsverksamhet.

Referenser:
Socialsekreterare Åsa Liljestrand, Socialförvaltningen Enhet 18 - 24, Lunds kommun, tel. 046-359 5934.
Placeringssamordnare Mathias Svenning, Landskrona Stad, tel. 042-10 72 37, 073-347 36 66.

"HVB Huvudgården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO