Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Slättelynga gård Akut/Utredning och behandlingshem

Tfn: 0739-881488

Besöksadress: Slättelynga Lyngstuen 112, 305 77 Getinge
Postadress: Slättelynga Lyngstuen 112, 305 77 Getinge
Föreståndare: Chatarina Udd, 0700-901902
Placeringsansv: Chatarina Udd, 0700-901902
Platsantal: 8


Målgrupp:
Pojkar/unga vuxna 14-18 år med:
• Psykosocial problematik
• Neuropsykiatriska funktionshinder
• Trauma- och PTSD symptom
• Behandlings, akut- och utredningsinsatser i heldygnsvård.

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och neuropsykiatrisk problematik så som högfungerande autism, ADHD/ADD, personlighets- och beteendestörning som trotssyndrom, impulskontrollstörning och självskadebeteende. Ungdomarna som bor hos oss har varierad problematik och ofta har de svårigheter inom flera områden som yttrar sig i aggression och/eller självskadebeteende och/eller isolering och/eller självmedicinering samt bristande sociala färdigheter. Gemensam nämnare för pojkarna är att de oavsett bakomliggande orsak och symptom inte klarar av att bemästra det sociala beteende samhället kräver samt där insatser på hemmaplan eller i öppenvård inte längre är tillräckliga. .

Behandlingsarbetet bygger på ett strukturerat miljöarbete, där goda rollmodeller- och stabila vuxna aktivt arbetar med att stödja den enskilde att upprätthålla en adekvat allmändaglig livsföring. Det för att skapa en förutsägbar, begriplig och hanterbar vardag för de boende. Verksamheten utgår från ett salutogent perspektiv, lösningsfokuserat- samt ett lågaffektivt förhållningssätt.

De professionella ansvarar för att tillgodose den enskildes behov och verka för att etablera samt vidmakthålla förtroendefulla relationer och konstruktiva arbetsallianser, med syfte att öka mottagligheten för rekommenderade insatser.
Verksamheten tillhandahåller akut- samt utredningsinsatser på uppdrag utifrån placerande socialnämnd. Vid behov anlitas externa professioner såsom psykolog, läkare/psykiatriker samt pedagog.

För att kunna erbjuda fullgoda behandlingsinsatser som matchar varje individs behov och förutsättningar erbjuder vi även kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), läkare, sjuksköterska, psykolog och psykiatriker.
Verksamheten erbjuder en meningsfull sysselsättning så som skola, praktik och/eller annan sysselsättning. Vid behov av hemundervisning samverkar boendet med aktuell kommunal skola så att klienter får tillgång till undervisning. Detta sker i samverkan med socialtjänst, skola och andra samhällsinstanser samt privata aktörer.

Behandlingsinnehåll:

Metoder som verksamheten arbetar med:

Motiverande samtal (MI)
Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring.
Utgångspunkten i kommunikation med klienter utgår ifrån ett motiverande och stödjande förhållningssätt. Målet är att stödja klienten i att formulera problem samt hitta lösningar och strategier för att åstadkomma förändring. Med MI som utgångspunkt och metod möter personalen klienterna på ett icke konfrontativt sätt vilket dels kan hjälpa dem framåt samt skapa en lugn och god behandlingsmiljö för såväl klienter som personal.

rePULSE
Alla människor är unika med olika svårigheter och möjligheter. Med rePULSE arbetar vi alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov. rePULSE är träningsprogram utformade för den som har svårigheter med att kontrollera sina impulser. Programmen är individuella där klienten (forskaren) och behandlaren (forskarassistenten) tillsammans utforskar tanke, känsla, handling samt kroppsliga reaktioner för att fånga det som skapar problem här och nu. Ett respektfullt och ömsesidigt samarbete är grundläggande för att nå allra bästa resultat. I rePULSE arbetar vi som ett team bestående av en forskare- som är expert på sig själv och en forskarassistent som hjälper forskaren att undersöka sina beteenden. Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för arbetet med affektreglering och att återfå en känsla av sammanhang och kontroll.

Efter grundläggande utbildning i rePULSE erbjuder vi forskaren att gå vidare att arbeta med områden som inriktar sig specifikt på olika behovsområden hos den unge.

Låg-affektivt bemötande
Trots att människor talar olika språk och kommer från olika kulturer, så ser affekterna likadana ut var vi än befinner oss på jordklotet. De gör att människor kan förstå varandra och kommunicera via ickeverbal kommunikation. När situationer uppstår där ungdomen är på väg att hamna eller har hamnat i affekt använder sig personalen av olika tekniker för att ge tillbaka klienten sin självkontroll. På Villa Villekulla arbetar och förhåller vi oss alltid låg-affektivt. Att arbeta låg-affektivt är ett medvetet val av ledning och personalgrupp vilket kräver öppenhet, reflektion, eftertänksamhet och prestigelöshet. Det är något som ständigt behövs hållas levande vilket vi gör på våra ledningsmöten, personalmöten, handledning och på överlämningar. För att det ska vara möjligt sker kontinuerlig kompetensutveckling genom föreläsningar, vi uppdaterar oss via aktuell forskning och facklitteratur som diskuteras i arbetsgruppen.

Miljöterapi
Det miljöterapeutiska arbetssättet genomsyrar hela Villa Villekullas verksamhet och pågår systematiskt under den tid ungdomen befinner sig på boendet samt i utslussningsarbetet. Vi verkar alltid för att tillhandahålla en stabil och social miljö som ger ungdomarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Gemensamt för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos individer. Genom miljöterapin hjälper vi ungdomarna att lära sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal samt i samspel med andra boende. Samtal hålls även på gruppnivå om det som sker praktiskt och socialt på boendet.


Individuella kontaktmannasamtal
Regelbundna kontaktmannasamtal sker i dialog mellan ungdomarna och dess kontaktpersoner. Här arbetar de strukturerat tillsammans med behandlingsmålen som upprättats i ungdomens genomförandeplan.

Familjearbete
Villa Villekulla lägger stor vikt vid att ha med föräldrar i behandlingsarbetet. Syftet med familjearbetet är att hitta och stärka familjens egna resurser att klara av vardagens utmaningar. Samtalen med föräldrar innehåller föräldrafärdigheter samt handledning och utbildning gällande hur de dels kan hantera den unges problemskapande beteende, men även hur de ska hjälpa den unge att använda sig av nya färdigheter i vardagen. Vi hjälper föräldrar att systematiskt arbeta med de risk- och skyddsfaktorer som omger en ungdom. Vi arbetar med konkreta mål, stor flexibilitet och en systematisk arbetsprocess.

Husmöte
I syfte att öka klienternas delaktighet i sin behandling och vistelse hålls husmöten. Här får alla boende möjlighet att vara med och påverka samt uttrycka önskemål och åsikter.

Geografi: Villa Villekulla ligger lantligt beläget mellan Halmstad och Falkenberg i mycket vackra lokaler i en rofylld omgivning med närhet till tåg, bussar, flyg samt skolor, sjukvård och aktiviteter. Inomhus finns gym, biljardrum, dator-rum, tv-rum och tv-spel. Utomhus har vi en stor härlig trädgård att vistas i för olika aktiviteter. För att upprätthålla vår hemlika känsla på boendet så har varje ungdom har ett eget rum med sin egen individuella inredning. Rummen är fördelade på två olika våningsplan.

Huvudman: Stödum HVB AB

Org nr: 556977-4861

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Arabiska, franska, engelska och dari

"Slättelynga gård Akut/Utredning och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO