HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bergåsa HVB & Familjehem

Tfn: 0345-311 37

Besöksadress: Stationsgatan 13, Vessigebro
Postadress: Stationsgatan 13, 311 64 VESSIGEBRO
Föreståndare: Theresia Regnander, 0345-311 38
Placeringsansv: Theresia Regnander, se ovan
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: På Bergåsa HVB tar vi emot flickor i åldrarna 13-21 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga LVU) på uppdrag av socialtjänsten. Flickorna kan vara omhändertagna både utifrån eget beteende men även med anledning av brister i hemmiljön. Problematiken varierar och ofta har flickorna svårigheter inom flera områden, t ex psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, familjerelaterade problem och självdestruktivitet. Ibland har flickorna varit utsatta för övergrepp och är traumatiserade. Bergåsa har framgångsrikt behandlat flickor med självskadebeteende. Barn- och ungdomspsykiatrin liksom enheter för insatser med stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ibland varit medplacerande. Bergåsa tar inte emot flickor vars huvudproblem är missbruk och/eller kriminalitet.

Bergåsa erbjuder konsultstöd till familjehem. Genom erfarna familjehem med uppbackning och stöd dygnet runt kan kvalificerad familjehemsvård bedrivas.

Behandlingsinnehåll: Bergåsa HVB & familjehem strävar efter att skapa en trygg och stabil tillvaro för flickorna med en hög grad av omhändertagande. Varje flickas individuella behov av omhändertagande och skydd beaktas varsamt och utformar behandlingens inriktning. Flickornas behov och utveckling uppmärksammas ständigt och behandlingens innehåll revideras. Hög personaltäthet prioriteras med minst två personal i tjänst dagtid såväl som nattetid.

På Bergåsa erbjuds en hemlik och trivsam boendemiljö. Varje flicka har en kontaktperson som särskilt ser till hennes intressen och behandlingens utformande. Skola och fritidsaktiviteter erbjuds utanför Bergåsa, med tätt samarbete med aktuell skola och med den stöttning varje individ har behov av.

Varje flickas situation och behov inventeras och kartläggs vid placering, vid behov kan mer omfattande utredning genomföras. Neuropsykologisk kompetens finns. Stor vikt läggs vid flickans nätverk, familj och betydelsefulla anhöriga. Om möjligt strävas efter regelbundna vistelser hos familj och kontinuerlig kontakt med anhöriga prioriteras. Övernattningsmöjlighet vid besök finns.

För varje flicka utformas en detaljerad genomförandeplan i samråd med socialtjänsten, vårdnadshavare och flickan. Var sjätte vecka hålls gemensamma möten med ansvarig handläggare och om möjligt föräldrar och andra viktiga personer där behandlingens innehåll och planering framåt diskuteras och revideras. Därutöver skriftliga sammanfattningar till socialtjänsten minst var sjätte månad.

För att utvärdera behandlingsresultat används kontinuerligt skattningsinstrument, t ex Beck ungdomsskalor, ABAS och BRIEF.

Vid placering i familjehem erbjuds omfattande stöd av kvalificerad konsult till familjehem och placerad.

Geografi: Bergåsa HVB i Vessigebro, Falkenbergs kommun.

Bergåsa Familjehem i Skåne, Halland, Västra Götaland och Småland.

Huvudman: Bergåsa HVB AB

Org nr: 556808-5483

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt, föreståndare Theresia Regnander, tfn 0345-311 38.

Övriga upplysningar: Ramavtal finns med många kommuner, se hemsida www.bergasahvb.se.

"Bergåsa HVB & Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO