Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Talluddens HVB-hem

Tfn: 0624-105 00
Fax: 0624-800509

Besöksadress: Lasarettsvägen 19, Backe
Postadress: Lasarettsvägen 19, 88050 Backe
Föreståndare: Michael Edholm, 070 655 05 64
Placeringsansv: Gert Norman, 070 601 72 64
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Talluddens HVB- hem har 7 platser och målgruppen är pojkar 13-16 år med normbrytande- och utagerande beteende. Med normbrytande beteende menas saker ungdomen gör som bryter mot sättet som vi väntas bete oss på utifrån till exempel lagar och kultur.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten har ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt. Detta innebär att vi för de ungdomar som placeras utifrån normbrytande- och utagerande beteende arbetar med KBT, PE (om PTSD föreligger), ART samt MI. Verksamheten har även kunskaper i att arbeta med missbruk om det skulle visa sig förekomma, detta utifrån metoderna ÅP och CRA.
Vi strävar efter att skapa en innehållsrik fritid utifrån ungdomarnas intressen med aktiviteter utifrån behov då vi ser fritiden som en viktig del i arbetet med ungdomen på vägen till en hållbar förändring.

Verksamheten har 7 platser varav en av platserna är förlagd till annan fastighet med möjlighet till utredning och enskilt boende.

Geografi: Talluddens HVB- hem är belägen i Backe, Strömsunds Kommun, Jämtlands län. Backes profil är den lilla byn med det stora hjärtat som förutom en massa fritidsaktiviteter även har t ex en skola med låg- mellan- och högstadium. En fin miljö med naturen runt knuten som skapar ett lugn.

Org nr: 559105-1429

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivningssamtal
Vi välkomnar ungdomen.
Presentation av personal, verksamhet och kontaktperson.
Genomgång av regler, rutiner och tider.
Genomgång av klagomålshantering, rättighet att läsa sin journal, brandsäkerhet- utrymningsvägar – uppsamlingsplats vid brand.
Starta upp journalföring, lägga in placeringsbeslut, inskrivningsbeslut, social utredning, vårdplan och placeringsavtal samt upprätta behandlingsplan.
Mediciner, recept, ordinationer, ev. allergier dokumenteras i journalen.
Information om behandlingsmetoder, aktiviteter och skola.
Kontakt tas med vårdnadshavare för information att ungdomen har anlänt, samt för att ge dessa information om verksamheten och ge svar på eventuella frågor.
Den information som ungdomen får vid inskrivning går även ut skriftligt till socialtjänst samt vårdnadshavare eller likställda.

Språk: Engelska, Arabiska, Ryska

"Talluddens HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO