Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vildhussen HVB, Storforsens Hvb

Tfn: 0696-683200

Besöksadress: Krångede 396,, Hammarstrand
Postadress: Krångede 396,, 84070 Hammarstrand
Föreståndare: Elisabeth Boije, 070-2651671
Placeringsansv: Elisabeth Boije, 070-2651671
Platsantal: 5+7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi har två enheter knutna till vår verksamhet.

Inriktningen på Hvb hemmet i Krångede är:

Verksamheten omfattar 6 platser för och flickor och pojkar i åldrarna 13 t.o.m. 18år med brister i känslomässig utveckling, identitet samt bristande skolgång, beteendeproblematik, såsom exempelvis utagerande eller självdestruktivt beteende, överaktivitet, svårigheter i att hantera sociala kontakter och relationer samt sociala färdighetsbrister.

Ungdomarna får ta ansvar och vara del i den dagliga vardagen såsom matlagning, städning och tvätt för att på så sätt få en grundläggande kunskap om hur vardagen fungerar. Vi har gruppaktiviteter varje vecka, detta bygger på att vi som grupp kan hjälpa och stötta varandra.

Varje ungdom tilldelas en kontaktperson som har ett större ansvar i uppföljning av vården samt kontakt med vårdnadshavare, socialtjänst, skola och andra myndigheter.

Inriktning på Hvb ensamkommande är:

Verksamheten omfattar 5 platser för pojkar i åldrarna 13 t.o.m18 år. Vår breda erfarenhet har givit oss värdefulla verktyg för att erbjuda de ensamkommande barnen och ungdomarna bästa möjliga stöd och omsorg. Erfarenheten har också möjliggjort att vi kunnat etablera förutsättningar för en lyckad integration i samhället.
Vår erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar är att dessa generellt har en kort väg till egen försörjning och självständigt liv. Vi erbjuder planerade och individuellt anpassade insatser i samarbete med ungdomen från första dagen.

Gemensamt för våra placerande ungdomar är att de kan bära på avvikande normer och värderingar, begynnande missbruk eller kriminalitet, frånvaro av stöttande föräldrar eller annan vuxen. Man kan också ha svårigheter i samspel med jämnåriga och vuxna vilket kan yttra sig i ett utagerande beteende eller svårigheter med gränser och regler. Dom bor i mindre boenden vilken borgar för skapande av relationer och en god peronaltäthet.
Vi erbjuder placeringsplatser med engagerade och utbildade medarbetare, där verksamheten genomsyras av engagemang, respekt och framtidstro. Våra medarbetare har god utbildning såsom behandlingsassister, behandlingspedagoger och socionomer.
Matchning av mottagandet av ungdomar är för oss viktigt, allt för att inte få obalans i placerad grupp samt att inte utsätta en ny placerad ungdom för onödigt lidande.
Personalen har behandlingskonferenser och extern handledning av utbildad psykoterapeut.
Vid behov har vi möjlighet till extern konsult.

Behandlingsinnehåll: Inledningsvis jobbar vi med att skapa en hållbar relation för att kunna hjälpa, påverka och motivera ungdomen i vardagen. Även regler och rutiner gås igenom samt hur de gemensamma aktiviteterna ser ut.
Att få igång regler, rutiner och skola är viktigt för att få en bra start på vårdinsatsen, för att sedan gå in på de vårdinsatser ungdom behöver.
Vi tror att våra beteenden inte bara är sådant som vi gör, utan även medför kroppsliga reaktioner och tankeprocesser. En gång i tiden lärde vi oss att agera på ett sätt. Att ändra på dem blir då en fråga om att lära om, eller lära sig något nytt.
Inlärning kan ske på flera olika sätt. Har vi vid något tillfälle blivit skrämda kan det ha lett till att vi kopplar ihop en viss sak med en obehagskänsla. Men en rädsla kan också uppstå till följd av att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders beteende.
Slutligen så styrs våra beteenden också av vilka konsekvenser de får. Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Det kan leda till att vi blir hjälpsamma och artiga, men också till att vi undviker det vi är rädda för, eftersom undvikandet på kort sikt leder till den positiva konsekvensen att vi blir av med vår rädsla och ångest.
Vi jobbar med det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål. Ungdomen får uppgifter och får lära sig metoder som han kan ha nytta av även i framtida problem. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar.

Inskrivningsförfarande:
Den unge kommer helst med föräldrar men minst med någon den känner sig trygg med. Efter introduktion och rundvisning bor man de första dygnen i ett sovrum nära personalen, och introduceras stegvis i verksamheten. Under de dygnen genomförs även en inskrivningsintervju som går igenom en rad områden och som sedan sammanfattas till en rapport uppbyggd enligt BBIC.

Sysselsättning:
Att ha en egen och självvald aktivitet anser vi vara viktigt och eftersom vi kommer att ha en kvälls och helgpersonal utöver dygnspersonal har vi stora möjligheter att ta med barnen ut på aktiviteter. Under vardagarna kommer vi att försöka få barnen att engagera sig i de aktiviteter som erbjuds i närområdet såsom musikskola, ishockey, skidor, tennis, fiske, fotboll med mera.
I vilken omfattning barnen orkar och klarar av att vara med får vi göra individuella bedömningar. Till helgaktiviteterna får barnen komma med förslag på aktivitet och utifrån det planerar personal ihop med barnen hur helgen skall se ut.

Värdegrund:
Värdefull: Alla är lika mycket värda och förtjänar att bli sedda.
Ansvar: Alla tar ansvar för att sin tid här blir så givande som möjligt så alla kan utvecklas efter sin förmåga.
Respekt: Vi lyssnar på varandra och använder ett vårdat språk. Vi respekterar varandras olikheter
och bemöter varandras tankar på ett hänsynsfullt sätt.
Miljö: Vi är rädda om våra egna och andras saker och vi tar ansvar för att det är fint och rent i de gemensamma utrymmen.
Trivsel: Alla ska trivas på Vildhussen och det är allas ansvar.

Geografi: Krångede är en liten by som ligger intill indalsälven i de östra delarna av Jämtland, med närhet till natur och fritidssysselsättningar.
Avstånd till Östersund är ca 8 mil och till Sundsvall ca 12 mil.

Storforsens Hvb ligger centralt i Hammarstrand med närhet till skola, fritidsaktiviteter m.m.

Hammerdals stödboende ligger centralt i Hammerdal med närhet till skola, vård, fritidsaktiviteter m.m.

Huvudman: Vildhussen HVB AB

Org nr: 556908-5672

Upptagningsområde: Vi tar emot från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Vildhussens HVB. Antingen på telefon: 0696-683200,
070-2853187 eller mail: vildhussenshvb@mail.com

Övriga upplysningar: Ramavtal

Umeå, Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Holmsund, Sundsvall, Timrå, Ånge, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Gävleborg, Bollnäs,Hudiksvall,Ljusdal,Nordanstig,Ovanåker,Sandviken,Söderhamn, Älvkarleby kommun samt Luleå kommun.

Vi kan vid behov ombesörja hämtning av ungdom.

"Vildhussen HVB, Storforsens Hvb" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO