Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekhöjdens HVB

Tfn: 0767 - 83 73 33
Fax: 0380 - 64 90 99

Besöksadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Postadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Föreståndare: Elisabeth Hallman, 0767 - 83 73 33
Placeringsansv: Elisabeth Hallman, 0767 - 83 73 33
Platsantal: 10 platser för pojkar och flickor
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 10 platser för ungdomar både pojkar och flickor 14- t.o.m. 19 år

VI TAR EMOT PLANERADE PLACERINGAR MEN OCKSÅ AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT ÅRETS ALLA DAGAR

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 14 - t.o.m. 19 år med psykosocial problematik.
Målgruppen är ungdomar med behov av eventuell kompletterande social utredning och/eller behandling då de p.g.a. beteendestörningar, gränssättningsproblematik och/eller utagerande beteende riskerar att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk , har ett riskbruk, eller på annat sätt riskerar sin fysiska/psykiska hälsa. De kan ha svårigheter att interagera i olika sociala sammanhang samt att få en fungerande vardag. Vi arbetar numera också med ungdomar som hamnat i gängproblematik och med TMO - TraumaMedveten Omsorg.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder en helhetslösning med både HVB, Stödboende och förstärkta/kraftigt förstärkta konsulentstödda familjehem. Vi välkomnar SoL, LVU och akutplaceringar.

Behandlingen utgår från en miljöterapeutisk grund. Behandlingen inkluderar mycket motivationsarbete med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser, se det friska och bygga förutsättningar för ett gott framtida liv. Behandlingen utformas individuellt och utförs i en strukturerad och stabil social miljö där tydliga regler, rutiner och gränssättningar syftar till att främja en positiv utveckling.
Behandlingen är indelad i totalt fem steg, där vi inriktar oss på att reparera fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

När vi frågar en ungdom när de kommer hit vad deras mål är så får vi i 99 % av fallen svaret ”Jag vill bli fri”.
Därav vårt namn på vårt behandlingskoncept ”Fem steg till Frihet”. Där kan man lätt få en överblick i vad man behöver göra för att bli FRI!

Exempel på olika behandlingsinslag:
 MI samtal – motiverande samtal
 ART – Aggressive Replacement Training
 Sociala färdigheter
 ADL träning – Allmän Daglig Livsföring
 KBT – Kognitiv Beteende Terapi
HAP - haschprogrammet
ÅP - Återfallsprevention
CENAPS - drog/alkohol/kriminalitetsbehandling
TMO - TraumaMedveten Omsorg

All vår behandling bygger på vårt behandlingskoncept där det ingår; strukturerat motivationsarbete, ART – ilske och impulskontrollsövningar, TMO - TraumaMedveten Omsorg, drog/alkohol/kriminalitetsbehandling, nätverksarbete, friskvård samt återfallsprevention.

Allt utformas helt individuellt för varje ungdom utifrån den behovsinventering vi gör inom områdena ADL , fysisk hälsa, psykisk hälsa, alkohol, narkotika, kriminalitet, skola/sysselsättning/ekonomi/skulder, familj/nätverk, beteendeproblematik ( t.ex. ilskekontroll/impulskontroll), motivation/mål, samt dagliga observationer kring hur ungdomen fungerar socialt t.ex. hur den interagerar med andra ungdomar och personalen samt utifrån ungdomens egna mål och önskemål.
Vi har en familjär atmosfär, det är tillåtet att göra snedsteg utan att bli utskriven. Det är alltid viktigt att hitta orsaken bakom beteendet och se lösningar.
Vi har anpassat behandlingen för ungdomar och unga vuxna.
Ansvariga behandlare är vårt behandlingsteam som består av: Petter Lundberg, CENAPS och behandlingsansvarig, Mark Taylor ART/Motivation, Angelica Lindholm Familj/Nätverk och TMO, Elisabeth Hallman Socionom och behandlingsansvarig.
Övrig personal ansvarar för ÅP, ADL observationer, friskvård m.m.

Geografi: Vi är finns i Anneberg, mellan Eksjö och Nässjö i Småland.
Det finns goda allmänna kommunikationer till båda städerna samt att vi på Ekhöjdens är behjälpliga med skjuts till olika aktiviteter.

Huvudman: ErLeMa AB

Org nr: 559057 - 3431

Upptagningsområde: Upptagningsområdet utgörs av hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till verksamheten. Vid behov kan placeringsansvarig åka till den tilltänktes hemkommun för att möta och diskutera med socialtjänst och eventuell vårdnadshavare, familjehem eller annan omsorgsgivare. Om ungdomen är placerad på institution kan besök göras där i syfte att få information och ha samråd ungdomen. I största möjliga utsträckning är det önskvärt att ungdomen är delaktig i planeringen kring eventuell placering. Bedömningen görs utifrån ungdomens problematik och behov samt utifrån hur individen bedöms att passa in i den befintliga gruppen av placerade ungdomar och deras problematik. Bedöms det i personalgruppen att ungdomen kan tas emot i verksamheten skall studiebesök för socialtjänsten tillsammans med ungdomen, samt eventuellt dess vårdnadshavare eller annan som socialtjänsten anser lämplig, bokas in och genomföras utan dröjsmål. Utifrån all information som samlas in görs sedan en lämplighetsbedömning som ligger till grund för om ungdomen skall beredas plats eller ej på Ekhöjden.

Språk: Svenska, engelska, albanska, syrianska och arabiska.
Tolk anlitas vid behov.
Vi ser det alltid som meriterande vid nyanställning att bredda vårt utbud av främmande språk bland personalen.

Övriga upplysningar: Ekhöjdens HVB & Familjehem är en del av ErLeMa AB.
I ErLeMa anordnar vi också utbildningar i Första Hjälpen, HLR och barnolycksfall utöver det finns möjlighet att boka föreläsninar och workshop kring psykisk ohälsa, ätstörningar, ångest och självskadeproblematik

Första hjälpen, HLR och barnolycksfalls utbildning: en grundutbildning i första hjälpen, HLR och för de som jobbar med barn en kompletterande del med barnolycksfall. Man går också igenom en del vanliga sjukdomstillstånd och hur man ska agera. Kurserna är under en heldag och innefattar både teori och praktiska övningar.
Utbildare är Adam Hallman, undersköterska, arbetat inom sjukvården under 25 år i akutsjukvård, IVA, ortopedi m.m., utbildare i Första hjälpen, HLR m.m. under 15 år, flertalet vidareutbildningar inom området.
Vidare information om denna utbildning kan Ni få på vår hemsida www.erlema.se under utbildningar och genom att maila till: elisabeth.hallman@erlema.se.

Välkomna!

"Ekhöjdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
ESL
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO