Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekhöjdens HVB

Tfn: 0767 - 83 73 33
Fax: 0380 - 64 90 99

Besöksadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Postadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Föreståndare: Elisabeth Hallman, 0767 - 83 73 33
Placeringsansv: Elisabeth Hallman, 0767 - 83 73 33
Platsantal: 10 platser för pojkar och flickor
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 10 platser för ungdomar både pojkar och flickor 14- t.o.m. 19 år

VI TAR EMOT PLANERADE PLACERINGAR MEN OCKSÅ AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT ÅRETS ALLA DAGAR

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 14 - t.o.m. 19 år med psykosocial problematik.
Målgruppen är ungdomar med behov av eventuell kompletterande social utredning och/eller behandling då de p.g.a. beteendestörningar, gränssättningsproblematik och/eller utagerande beteende riskerar att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk , har ett riskbruk, eller på annat sätt riskerar sin fysiska/psykiska hälsa. De kan ha svårigheter att interagera i olika sociala sammanhang samt att få en fungerande vardag.

Vi månar om att vår personal ska ha bra utbildning och hög kompetens samt ha en brinnande intresse och engagemang för vår målgrupp. Kärlek, omtänksamhet och respekt är ledord! De som jobbar och kommer att jobba hos oss är behandlingsassistenter, socialpedagoger och socionomer. Andra yrkeskategorier kan också komma ifråga, men alla kommer ha utbildning och erfarenhet inom vårt område. Vi kommer ha en bred kompetens och en stor kunskapsbank att ta ur. Vår personal är i olika åldrar och har olika bakgrund för att på bästa sätt kunna möta de behov våra inskrivna har.
Vår personal kommer kontinuerligt att få vidareutbildning inom företaget för att hålla oss a’jour med vad som händer inom behandlingsvärlden gällande barn och ungdomar.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder en helhetslösning med både HVB, förstärkta/kraftigt förstärkta konsulentstödda familjehem och stödboende. Vår specialitet är SoL, LVU och akutplaceringar.

Behandlingen utgår från en miljöterapeutisk grund. Behandlingen inkluderar mycket motivationsarbete med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser, se det friska och bygga förutsättningar för ett gott framtida liv. Behandlingen utformas individuellt och utförs i en strukturerad och stabil social miljö där tydliga regler, rutiner och gränssättningar syftar till att främja en positiv utveckling. Behandlingen pågår kontinuerligt genom att ungdomarna deltar i dagliga aktiviteter och på så sätt erhåller olika sociala och praktiska färdigheter samt att lära sig följderna av handlingar utifrån det egna agerandet, det vill säga relationen mellan handling och konsekvens samt orsak och verkan, är en del i det dagliga arbetet. Behandlingsinnehåll samt längd på vistelse bestäms i samråd med ansvarig placerare. Vårdplan skall alltid finnas från socialtjänsten med tydligt uppdrag. Ekhöjdens HVB gör genomförandeplan tillsammans med ungdomen.

Exempel på olika behandlingsinslag
 MI samtal – motiverande samtal
 ART – Aggressive Replacement Training
 Sociala färdigheter
 ADL träning – Allmän Daglig Livsföring
 KBT – Kognitiv Beteende Terapi
HAP - haschprogrammet
ÅP - Återfallsprevention
CENAPS - drog/alkohol/kriminalitetsbehandling

Ekhöjden erbjuder olika behandlingsalternativ helt utifrån det specifika behov ungdomen har t.ex.: ART, KBT. ÅP – Återfalls Prevention, HAP och MI allt utifrån ungdomens behov.
All vår behandling bygger på vårt eget framtagna behandlingskoncept där det ingår; strukturerat motivationsarbete, ART – ilske och impulskontrollsövningar, drog/alkohol/kriminalitetsbehandling, nätverksarbete, friskvård samt återfallsprevention.

Allt utformas helt individuellt för varje ungdom utifrån den behovsinventering vi gör inom områdena ADL , fysisk hälsa, psykisk hälsa, alkohol, narkotika, kriminalitet, skola/sysselsättning/ekonomi/skulder, familj/nätverk, beteendeproblematik ( t.ex. ilskekontroll/impulskontroll), motivation/mål, samt dagliga observationer kring hur ungdomen fungerar socialt t.ex. hur den interagerar med andra ungdomar och personalen samt utifrån ungdomens egna mål och önskemål.
Detta gör vi under de första 6 - 8 veckorna. Vi kan också genom ert uppdrag rikta utredningen specifikt åt något håll om det finns önskemål kring detta. När vi genomfört samtal, observationer, intervjuer m.m. så sammanställer vi detta som en social utredning som överlämnas till er och där finns även bedömningar och förslag till eventuell behandling eller hur man ska kunna gå vidare.

Vår drog/alkohol/kriminalitetsbehandling är enligt CENAPS modellen.
CENAPS är en förkortning av Center For Applied Science, och är ett evidensbaserat moduluppbyggt behandlingssystem för diagnostisering, behandling och återfallsprevention av människor som riskerar att komma i missbruk, antisociala/kriminella personlighetsdrag, och
personlighets- & livsstilsproblem. Modellen består av sju sammanhängande utbildningsmoduler där var och en av modulerna behandlar ett generellt ämne som är en grundläggande uppgift i en behandlingen. Modellen har sin grund i kognitiv terapi och är utformad som en manualbaserad utbildning.

Vi har anpassat behandlingen för ungdomar och unga vuxna.
Ansvariga behandlare är vårt behandlingsteam som består av: Petter Lundberg, CENAPS, Mark Taylor ART/Motivation, Angelica Lindholm Familj/Nätverk, Elisabeth Hallman Socionom och huvudansvarig för utredningen.
Övrig personal ansvarar för ÅP, ADL observationer, friskvård m.m.

Vid behov konsulterar vi sjuksköterska samt psykolog.
Finns särskilda behov i uppdraget försöker vi alltid se möjligheten att tillmötesgå dessa.

Vi har olika samverkan med skolor och företag för att i största möjliga mån erbjuda våra inskrivna ungdomar en god skolgång samt eventuellt praktik.
Vi samverkar även med skolor med möjlighet till anpassad skolgång i mindre grupper och med hög personaltäthet

Geografi: Vi är finns i Anneberg, mellan Eksjö och Nässjö i Småland.
Det finns goda allmänna kommunikationer till båda städerna samt att vi på Ekhöjdens är behjälpliga med skjuts till olika aktiviteter.

Huvudman: ErLeMa AB

Org nr: 559057 - 3431

Upptagningsområde: Upptagningsområdet utgörs av hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till verksamheten. Vid behov kan placeringsansvarig åka till den tilltänktes hemkommun för att möta och diskutera med socialtjänst och eventuell vårdnadshavare, familjehem eller annan omsorgsgivare. Om ungdomen är placerad på institution kan besök göras där i syfte att få information och ha samråd ungdomen. I största möjliga utsträckning är det önskvärt att ungdomen är delaktig i planeringen kring eventuell placering. Bedömningen görs utifrån ungdomens problematik och behov samt utifrån hur individen bedöms att passa in i den befintliga gruppen av placerade ungdomar och deras problematik. Bedöms det i personalgruppen att ungdomen kan tas emot i verksamheten skall studiebesök för socialtjänsten tillsammans med ungdomen, samt eventuellt dess vårdnadshavare eller annan som socialtjänsten anser lämplig, bokas in och genomföras utan dröjsmål. Utifrån all information som samlas in görs sedan en lämplighetsbedömning som ligger till grund för om ungdomen skall beredas plats eller på Ekhöjden.
Samtlig personal får efter studiebesöket grundlig information om besöket. Innan placering kan ske skall det alltid finnas klara beslut om bistånd samt vilket uppdrag Ekhöjdens HVB har.
Vid inskrivning kommer ungdomen att tilldelas en kontaktperson vilken ansvarar för att presentera den placerade för andra inskrivna elever och personal samt informera om regler och rutiner. Kontaktpersonen finns tillgänglig dagligen på enheten under de tre första dagarna och kommer då att följa ungdomen utifrån hens behov och förmåga att anpassa sig till den nya situationen. Därefter kommer kontaktpersonen att närvara enligt sedvanligt tjänstgöringsschema. Kontaktpersonen skall tillsammans med ungdomen iordningställa hens rum. Kontaktpersonen skall dessutom få den inskrivne att känna sig så välkommen och hemma som möjligt. Detta för att skapa så stor trygghet som möjligt för ungdomen.

Introduktion sker kontinuerligt under 14 dagar och innehåller, utöver ovanstående, besök i skolan, närområdet, Nässjö och Eksjö kommun/stad, olika aktiviteter tillsammans med personal och eventuellt annan/andra inskrivna elever.

Språk: Svenska och engelska.
Tolk anlitas vid behov.
Vi ser det alltid som meriterande vid nyanställning att bredda vårt utbud av främmande språk bland personalen.

Övriga upplysningar: Ekhöjdens HVB & Familjehem är en del av ErLeMa AB.
I ErLeMa anordnar vi också utbildningar i Återfallsprevention och Första Hjälpen, HLR och barnolycksfall.

Första hjälpen, HLR och barnolycksfalls utbildning: en grundutbildning i första hjälpen, HLR och för de som jobbar med barn en kompletterande del med barnolycksfall. Man går också igenom en del vanliga sjukdomstillstånd och hur man ska agera. Kurserna är under en heldag och innefattar både teori och praktiska övningar.
Utbildare är Adam Hallman, undersköterska, arbetat inom sjukvården under 25 år i akutsjukvård, IVA, ortopedi m.m., utbildare i Första hjälpen, HLR m.m. under 15 år, flertalet vidareutbildningar inom området.
Vidare information om denna utbildning kan Ni få på vår hemsida www.erlema.se under utbildningar och genom att maila till: adam.hallman@erlema.se.

Välkomna!

"Ekhöjdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO