HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Tfn: Växel 0140-700 85
Fax: 0140-700 58

Besöksadress: Adelöv, Vilhelmsro 2
Postadress: Adelöv, Vilhelmsro 2, 573 98 TRANÅS
Föreståndare: Lena Rydman, 0140-770057
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Barnenhet:
Vilhelmsro tar emot placeras pojkar och flickor i åldrarna 9-16 år med beteendestörningar. Neuropsykiatrisk och/eller psykiatrisk problematik ingår i vår målgrupp. Vi tar även emot akuta förfrågningar.

Familjeenhet:
Separat enhet
Vilhelmsro har sedan 2017 en egen familjeenhet för 1 familj i taget. ålder 0-18 år med plats för 6 personer.

Behandlingsinnehåll: Vilhelmsro utgår från en helhetssyn på människan, där barnets behov är utgångspunkten för förändringsarbete. Grunden i vårt behandlingsarbete handlar till stor del om bemötande. "Ett barn som kan uppföra sig, gör det". Annars är det troligen kraven och förväntningarna för höga. För att ändra på det kartlägger vi de förväntningar som går mindre bra och förändrar dem så att de bättre stämmer överensstämmer med vad barnen förväntas klara. Vår erfarenhet visar att barnen svarar med framgång när vi skapat rätt förutsättning för varje individ att lyckas. Lågaffektivt bemötande är sedan flera år väletablerat och inarbetat i personalgruppen. Kontinuerlig handledning i lågaffektivt bemötande sker på regelbunden basis av extern psykolog.
Barnets utveckling är en fortlöpande process där individuella skillnader, biologiska förutsättningar, barnets interaktionshistoria, dess känslo- och tankeliv spelar in. I beteendeanalysen utreds samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner. I behandlingen kartlägger vi individuellt och systematiskt hur situationsfaktorer, beteendemönster och följderna av barnets beteende påverkar varandra. Beteendeanalysen syftar till att samla kunskap om hur barnet påverkas av och själv påverkar sin omgivning. Behandlings/-genomförandeplanerna är även integrerade med BBIC:s 7 livsområden (barns behov i centrum).

Vilhelmsro har sju platser totalt. Med få antal platser, en tydlig struktur i en familjelik miljö ges barnen möjlighet att både bli sedda och att utvecklas på ett gynnsamt sett. Vilhelmsros arbetsterapeut har tillsammans med psykolog anpassat boendet med autismvänlig miljö där komplement som bildstöd och scheman är exempel på hjälpmedel för våra barn.
Taktil-massage erbjuds kontinuerligt och genomförs av diplomerad taktil-massör. Vilhelmsro har specialister knutna till verksamheten som på konsultbasis kompletterar och hjälper till att genomföra kvalificerade utredningar och behandlingsuppdrag, såsom specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, barnpsykolog och grundutbildad psykoterapeut. Utredningar görs enligt BBIC. Föreståndare och biträdande föreståndare i verksamheten har steg 1-utbildning i KBT.

Geografi: Vilhelmsro är beläget 45 km norr om Jönköping, 15 km från Gränna och E4:an på väg 133 mot Tranås.

Huvudman: Behandlingsinsats Vilhelmsro AB

Org nr: 556877-4722

Upptagningsområde: Vi tar emot placeringar från hela landet!

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan sker direkt till föreståndare, Lena Rydman. Nås på direktnummer till föreståndare eller via växeln.
Inskrivningsgrupp: Vår särskilda inskrivningsgrupp behandlar de förfrågningar som Vilhelmsro får. Gruppen bestående av, socionom, barnpsykiatriker, psykolog, psykiatrisjuksköterska gör alltid en nogsam bedömning av ärendet, huruvida Vilhelmsro kan genomföra god och säker behandling. Både barnets problematik och den befintliga barngruppens sammansättning tas i beaktande.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Transporttjänst - Vilhelmsro har en verksamhetsgren där vi erbjuder externt att vara behjälpliga med transporter som ska genomföras. Vi utför uppdrag åt andra aktörer, socialtjänst etc. Vilhelmsro har alla tillstånd som krävs för bedriva yrkestrafik. Vi kan på kort varsel erbjuda tjänsten där erfaren personal med behandlingskompetens genomför resor över hela landet. För mer information gå in på vår hemsida och ta kontakt med transportansvarig.

"Behandlingsinsats Vilhelmsro" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
DBT
KBT
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO