Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Behandlingsinsats Vilhelmsro

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 8
Besöksadress: Adelöv, Vilhelmsro 2
Kommun: Tranås
Org nr: 556877-4722
Webbplats: http://www.vilheilmsro.se

Målgrupp

Barnenhet:
Vilhelmsro HVB
Tar emot pojkar och flickor i åldrarna 9-16 år med beteendestörningar. Neuropsykiatrisk och/eller psykiatrisk problematik ingår i vår målgrupp. Vi tar även emot akuta förfrågningar.
Gårdshuset:
Det lilla gårdshuset som ligger nära anslutet till huvudbyggnaden har tre rum med kök och plats för 1 barn i åldern 9-16 år.
För att barnet ska kunna etablera en relation till personal, känna sig trygg i verksamheten, komma in i rutiner kan barnet initialt bo placeras i vårt gårdshus.
Barnet kommer att successivt slussas in i barngruppen som finns i huvudbyggnaden. Gårdshuset kommer att vara bemannad dygnet runt av personal.
Familjeenhet:
Separat enhet för 1 familj i taget. ålder 0-18 år med plats för 6 personer.

Behandlingsinnehåll

Vilhelmsro utgår från en helhetssyn på människan, där barnets behov är utgångspunkten för förändringsarbete. Grunden i vårt behandlingsarbete handlar till stor del om bemötande. "Ett barn som kan uppföra sig, gör det". Annars är det troligen kraven och förväntningarna för höga. För att ändra på det kartlägger vi de förväntningar som går mindre bra och förändrar dem så att de bättre stämmer överensstämmer med vad barnen förväntas klara. Vår erfarenhet visar att barnen svarar med framgång när vi skapat rätt förutsättning för varje individ att lyckas. Lågaffektivt bemötande är sedan flera år väletablerat och inarbetat i personalgruppen. Kontinuerlig handledning i lågaffektivt bemötande sker på regelbunden basis av extern psykolog.
Barnets utveckling är en fortlöpande process där individuella skillnader, biologiska förutsättningar, barnets interaktionshistoria, dess känslo- och tankeliv spelar in. I beteendeanalysen utreds samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner. I behandlingen kartlägger vi individuellt och systematiskt hur situationsfaktorer, beteendemönster och följderna av barnets beteende påverkar varandra. Beteendeanalysen syftar till att samla kunskap om hur barnet påverkas av och själv påverkar sin omgivning. Behandlings/-genomförandeplanerna är även integrerade med BBIC:s 7 livsområden (barns behov i centrum).

Vilhelmsro har sju platser totalt. Med få antal platser, en tydlig struktur i en familjelik miljö ges barnen möjlighet att både bli sedda och att utvecklas på ett gynnsamt sett. Vilhelmsros arbetsterapeut har tillsammans med psykolog anpassat boendet med autismvänlig miljö där komplement som bildstöd och scheman är exempel på hjälpmedel för våra barn.
Taktil-massage erbjuds kontinuerligt och genomförs av diplomerad taktil-massör. Vilhelmsro har specialister knutna till verksamheten som på konsultbasis kompletterar och hjälper till att genomföra kvalificerade utredningar och behandlingsuppdrag, såsom specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, barnpsykolog och grundutbildad psykoterapeut. Utredningar görs enligt BBIC. Föreståndare och biträdande föreståndare i verksamheten har steg 1-utbildning i KBT.

Geografi

Vilhelmsro är beläget 45 km norr om Jönköping, 15 km från Gränna och E4:an på väg 133 mot Tranås.

Huvudman

Behandlingsinsats Vilhelmsro AB

Org nr

556877-4722

Upptagningsområde

Vi tar emot placeringar från hela landet!

Inskrivningsförfarande

Studiebesök om möjligt men vi kan även ta emot på kort varsel. Föreståndaren eller annan delegerad ansvarig chef gör en lämplighetsbedömning.

Språk

Engelska

Behandlingsinsats Vilhelmsro ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 073-8509114
Fax: 0140-700 58
E-postadress: info@behandlingsinsats.se

Föreståndare:
Christine Engström, 073-8509114

Placeringsansvarig:
Thommie Carlsen, 0721-793503

Postadress:
Adelöv, Vilhelmsro 2 573 98 TRANÅS

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
DBT
KBT

Inriktning
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO