HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rosenhills tonårshem

Tfn: 079-3225772

Besöksadress: Rosenhill Gödeberg, Bodafors
Postadress: Rosenhill, SE-571 66 BODAFORS
Föreståndare: Dana Otel, 076-0296816
Placeringsansv: Thomas Jakobsson, 076-3085773
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Rosenhill Tonårshem Nässjö
Vi tar emot 6 flickor och pojkar i åldern 12 till och med 18 år som av olika skäl behöver förändring i sin livssituation. Vi tillämpar en gedigen matchning/lämplighetsbedömning för optimalt tryggt och säkert boende för alla våra ungdomar.

Vi inriktar oss mot.
• Psykosocial problematik
• Beteendeproblematik
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Skolproblematik
• Begynnande missbruk eller kriminalitet
Placeringsgrund SOL och LVU.
Vi tar även emot akutplaceringar i mån av plats.
Vi tar även emot kortare placering för neuropsykiatriska utredning i mån av plats.
Den unge har ofta destruktivt umgänge, problem med relationer till föräldrar, kamrater och skola. Den unge har problem med social interaktion och saknar verktyg och strategier för ett hälsosamt liv utan konflikter med omvärlden. Intagning sker efter noggrann lämplighetsbedömning för bästa möjliga behandlingsklimat för alla våra ungdomar.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbetet sker utifrån Evidensbaserad Praktik där hänsyn tas till den unges risk och skyddsfaktorer, aktuell situation, egna erfarenheter och önskemål. Bästa tillgängliga metod och kunskap skall optimera behandlingsarbetet.

Vi påbörjar behandlingen med att skapa struktur kring den unge med schema för en individuellt anpassad vardag. Varje ungdom tilldelas en KP, kontaktperson, som stöttar och hjälper den unge i vardagen.
Ett relationsarbete påbörjas genom aktiva samtal och lämpliga verktyg (beteendemätningar och kartläggning), som skall leda den unge till insikt om sin egen situation. Med förståelse (insikt) av dennes mindre bra socialt fungerande beteenden kan en allians skapas mellan den unge och behandlingspersonalen på hemmet.
Insikt av icke lyckosamma beteenden väcker intresse och motivation till att börja arbetet med och mot en varaktig positiv och hållbar beteendeförändring.

Vårdplanen ligger till grund för själva uppdraget, och vi lägger ner extra resurser på att hitta rätt väg till hur detta arbete skall ske. Vi använder i huvudsak evidensbaserade metoder.
Genom observation och kartläggning av den unges vardagsbeteenden, grundvärderingar, tankar och känslor, attityder, etiska och moraliska värderingar, samt egna önskemål, framtas en optimal genomförandeplan. Vid behov görs en TBA, tillämpad beteendeanalys, dessa mätningar och kartläggningar möjliggör att vi kan sätta in lämplig metod och adekvata interventioner.

Via aktiva Mi-samtal, övningar och socialfärdighetsträning ART sker successivt önskad beteendeförändring. Den unge stärks i sin socialisation, vilket stärker självkänslan och självförtroendet. Den unge och dennes omgivning skall nu börja uppfatta nya kunskaper och alternativa beteendet som något mycket positivt. En individuellt hållbar positiv beteendeförändring är målet. Behandlingen sker i huvudsak från evidensbaserade metoder och personalen har MI och ART som förhållningssätt i det dagliga arbetet. Den unge skall uppfatta hela vistelsen hos oss som innehållsrik och meningsfull.

Vi tror att struktur och goda, tillitsfulla relationer till stabila vuxna i en trygg och säker miljö leder till en positiv utveckling för den unge. På så vis ges den unge de verktyg och strategier som behövs för att fungera i sociala sammanhang.
Ungdomarna ska så långt det är möjligt leva som tonåringar gör i allmänhet med skolgång och fritidsaktiviteter. De ska leva under så hemlika förhållanden som möjligt.
Skolgång är en av de enskilt största skyddsfaktorerna mot utanförskap med den grunden lägger vi stor vikt på ungdomens skolgång, i de fallen skola inte för stunden är aktuell, arbetar vi för annan sysselsättning. Vi har goda relationer med skolor i närområdet samt ett stort kontaktnät för eventuella praktikplatser.

Vi arbetar även för att varje ungdom skall ha en aktiv och meningsfull fritid. Strukturerad fritid ger även möjlighet att träffa nya socialt fungerande andra ungdomar, vilket bevisligen har god inverkan på våra ungdomar.

Vi har nära samarbete Med JEWE AB som har ett nätverk av mycket duktiga och erfarna psykologer som vid förfrågan kan göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar, men också basutredningar med frågeställningar kring begåvningsnivå samt psykiatriska bedömningar. Utredningarna ger förslag på vidare insatsbehov inom eller utanför HVB hemmet vilket kvalitetssäkrar kommande insatser.

Behandlingsformer:
• EBP
• Lågaffektivt bemötande
• MI
• ART
• DBT
• ÅP
• HAP
• KBT-baserade insatser

BBIC
All dokumentation, rapportering och uppföljning sker utifrån BBIC och den unges risk och skyddsfaktorer

Geografi: 1 mil från Nässjö.

Huvudman: Rosenhills Tonårshem AB

Org nr: 556476-3398

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker via föreståndaren på Rosenhill Tonårshem Nässjö

Språk: Engelska, persiska, dari, ryska, uzbekiska, hindi, rumänska och urdu.

Övriga upplysningar: InDomi betyder " i hemmet" vilket genomsyrar hela år verksamhet, till den grad att vi själva skall kunna placera våra egna nära och kära på hemmet i god förvissning om att de är i goda och trygga händer.

Kvalitetspolicy:
InDomi AB ska vara en förebild och det självklara valet vid val av vård och behandling. Vår verksamhet skall ha en framskjuten plats bland aktörer som i Sverige bedriver social omsorg och detta skall ske på ett ansvarsfullt sätt, med fokus på högsta möjliga kvalitet.

Kärnvärden:
Kvalitet, Engagemang och Utveckling

Verksamhetsmål:
Att via bästa möjliga samverkan och insatser uppfylla uppdragsgivarens förväntning av behandlingsinsatsen, till största möjliga belåtenhet. Uppfylla uppdraget i samverkan med den unge och dennes vårdnadshavare på ett sådant sätt att placeringen alltid uppfattas som optimalt positiv för den unges utveckling mot ett bättre och fungerande liv i samhället.

"Rosenhills tonårshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO