Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Kvarntorphemmet HVB AB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvarntorphemmet Eksjö HVB är ett behandlingshem som riktar sig till ungdommar 13 – 17 år,
som vistas i olämpliga miljöer, med psykosocial problematik, Kriminalitet/droger samt Utåtagerande.
Vi tillhandahåller sex platser.

Akutplacering
Behjälpliga med transport dygnet runt.

Behandlingsinnehåll: Placering i verksamheten innebär en trygg och säker vård där varje placerad enskild individ ska känna sig lugn och trygg i en så hemlikmiljö som möjligt med utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar efter varje enskild individs förmåga och förutsättningar.

Behandlingsmetoder som vi erbjuder:
ADL
ART
BBIC
Enskilda samtal
KBT-baserade insatser
MI - Motiverande samtal
Suicidprevention
TMO - Trauma medveten omsorg
Ångesthantering
ÅP
Utredning som utförs av leg, psykolog
Behandlingsskola som dagelev

Målsättning med kontinuitet och tillgänglighet genom vård och behandling är att vägleda och stötta boende med en tydlig målbild i riktning mot ett välmående psykiskt och fysiskt leverne efter förmåga och hanterbarhet.
Med ett salutogent perspektiv där medveten kognitiv hanterbarhet motiveras och uppmuntras motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.

Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.
I vårt arbetssätt utgår vi från varje boendes behov av rutiner, struktur och förhållningssätt där personal är tillgängliga dygnet runt i en trygg boende/hemmiljö
Vi erbjuder miljöterapeutiskt arbete i socialamiljöer med avsikt att skapa gemenskap och ge känslan av sammanhang. Enskilt och i grupp efter behov och önskemål.

Vi tar tillvara på alla möjligheter som finns att tillgå inom det vi har att erbjuda.
Personalen på Kvarntorphemmet HVB har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.

Geografi: Jönköpings län
Eksjö

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Närhetsprincipen råder.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Fler språkig personal.
Tolk finns tillgänglig.

Övriga upplysningar: Personalen på Kvarntorphemmet har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.
Inom personalgruppen finns spetskompetens bestående av NP, TEACCH, KAT-KIT, missbruk, ÅP, Ångesthantering.
Personalgruppen består av
Beteendevetare med inriktning psykologi.
Socionom,
Socialpedagog och behandlingspedagoger.
-
Kvalitets-/Miljöarbete
Ledningssystemet är utformat enligt:
SOSFS 2011:9
ISO 9001
OHSAS 18 001
ISO 14001
Tillstånd utfärdat av IVO

"Kvarntorphemmet HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO