HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Kvarntorphemmet HVB Eksjö

Tfn: +46707906393

Besöksadress: Regementsgatan 12, Eksjö
Postadress: Regementsgatan 12, 57531 Eksjö
Föreståndare: Linda Antikainen, 070-471 08 26
Placeringsansv: Benny EK, 0707906393,0707541524
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvarntorphemmet HVB Eksjö är ett mindre boende med sex boende platser.

Vi riktar oss till flickor och pojkar som är 13 – 17 år.

Inriktning:

• Psykosocialproblematik
• Utåtagerande beteende
• Kriminalitet
• Droger/Alkohol
• Vistelse i olämpliga miljöer

Vid placering gör alltid en aktuell profilering av placeringsansvarig / Föreståndare
Vi tar emot akutplaceringar är behjälpliga vid transport.

Behandlingsinnehåll: Placering i verksamheten innebär en trygg och säker vård där varje placerad enskild individ ska känna sig lugn och trygg i en så hemlikmiljö som möjligt med utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar efter varje enskild individs förmåga och förutsättningar.

Behandlingsmetoder som vi erbjuder:
ADL
ART
BBIC
Enskilda samtal
KBT-baserade insatser
MI - Motiverande samtal
Suicidprevention
TMO - Trauma medveten omsorg
Ångesthantering
ÅP
Utredning som utförs av leg, psykolog
Behandlingsskola som dagelev

Målsättning med kontinuitet och tillgänglighet genom vård och behandling är att vägleda och stötta boende med en tydlig målbild i riktning mot ett välmående psykiskt och fysiskt leverne efter förmåga och hanterbarhet.
Med ett salutogent perspektiv där medveten kognitiv hanterbarhet motiveras och uppmuntras motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.

I vårt arbetssätt utgår vi från varje boendes behov av rutiner, struktur och förhållningssätt där personal är tillgängliga dygnet runt i en trygg boende/hemmiljö
Vi erbjuder miljöterapeutiskt arbete i socialamiljöer med avsikt att skapa gemenskap och ge känslan av sammanhang. Enskilt och i grupp efter behov och önskemål.

Vi tar tillvara på alla möjligheter som finns att tillgå inom det vi har att erbjuda.
Personalen på Kvarntorphemmet HVB har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.

Geografi: Jönköpings län
Eksjö

Huvudman: Kvarntorphemmet Nässjö AB

Org nr: 559183-9849

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Närhetsprincipen råder.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Fler språkig personal.
Tolk finns tillgänglig.

Övriga upplysningar: Personalen på Kvarntorphemmet har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.
Inom personalgruppen finns spetskompetens bestående av NP, TEACCH, KAT-KIT, missbruk, ÅP, Ångesthantering.
Personalgruppen består av
Beteendevetare med inriktning psykologi.
Socionom,
Socialpedagog och behandlingspedagoger.
-
Kvalitets-/Miljöarbete
Ledningssystemet är utformat enligt:
SOSFS 2011:9
ISO 9001
OHSAS 18 001
ISO 14001
Tillstånd utfärdat av IVO

"Kvarntorphemmet HVB Eksjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO