Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

4:e Våningen i Jönköping

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6 + Stödlägenheter
Besöksadress: Barnarpsgatan 36, JÖNKÖPING
Kommun: Jönköping
Org nr: 556607-9249
Webbplats: http://www.4e-vaningen.se

Målgrupp

Ungdomar 13-20 år placerade enl SOL eller LVU för boende i vårt HVB eller stödlägenhet. Till oss kommer ungdomar som har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska symtom eller diagnos, olika former av problemskapande beteende, ofta i kombination med skolproblem. Vi tar också emot ensamkommande ungdomar med särskilda behov.

Behandlingsinnehåll

Verksamheten genomsyras av ett Lågaffektivt bemötande samt ett miljöterapeutiskt boende som skapar struktur, förutsägbarhet där goda relationer mellan ungdom och personal skapas och som ligger till grund för en positiv förändring och utveckling hos ungdomen. Vi erbjuder även MI, ADL, ART och ICDP.

Familjearbete med våra ungdomars föräldrar är en självklar del av vårt arbete då familjenätverk kan vara en resurs och är en del av ungdomens tidigare och framtida liv.

Till 4:e Våningen har vi separata träningslägenheter/stödboenden för ungdomar. Dels för ungdomar som är på utslussning från vårt behandlingshem men även till ungdomar som ej kräver så tät tillsyn/behandlingsinsats som en heldygnsplacering på vårt HVB ger men där man ändå behöver professionell omsorg, tillsyn och uppföljning av trygga vuxna.

Geografi

Centrala Jönköping.

Huvudman

4:e Våningen i Jönköping AB

Org nr

556607-9249

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Vi är måna om att en ny placering ska bli så bra som möjligt från start och gör därför tillsammans med uppdragsgivare en plan för studiebesök, samtal och information till den unge inför varje placering.

Språk

Engelska, Arabiska, Polska, Dari, Persiska

Övriga upplysningar

Ramavtal finns med ett stort antal kommuner.
Behandlingsgruppen har en hög utbildningsnivå med mångårig erfarenhet och varierad bakgrund.

Ledningsgruppen består av Föreståndare, Verksamhetschef och Samordnare.

Föreståndare Jimmy Olausson
20 års erfarenhet av arbete i olika HVB-verksamheter samt familjehemsvård i form av Handläggare, Utredare, Enhetschef samt handledare för familjehem. Verksam på 4:e Våningen sedan 5 år tillbaka.

Verksamhetschef Christian Ström
Leg. Lärare med lång erfarenhet inom HVB och Skola som bland annat Lärare, Samordnare och Enhetschef.
Utbildare i Studio 3 och Lågaffektivt bemötande.

4:e Våningen i Jönköping ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0702-29 22 15
E-postadress: jimmy@4e-vaningen.se

Föreståndare:
Jimmy Olausson, 0702-29 22 15

Placeringsansvarig:
Jimmy Olausson, 0702-29 22 15

Postadress:
Barnarpsgatan 24 SE-553 16 JÖNKÖPING

Broschyrer:
4:e Våningen Broschyr

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO