HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

4:e Våningen i Jönköping

Tfn: 0702-29 22 15

Besöksadress: Barnarpsgatan 36, JÖNKÖPING
Postadress: Barnarpsgatan 24, SE-553 16 JÖNKÖPING
Föreståndare: Jimmy Olausson, 0702-29 22 15
Placeringsansv: Jimmy Olausson, 0702-29 22 15
Platsantal: 6 + Stödlägenheter
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar 13-20 år placerade enl SOL eller LVU för boende i vårt HVB eller stödlägenhet. Till oss kommer ungdomar som har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska symtom eller diagnos, olika former av problemskapande beteende, ofta i kombination med skolproblem. Vi tar också emot ensamkommande ungdomar med särskilda behov.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten genomsyras av ett Lågaffektivt bemötande samt ett miljöterapeutiskt boende som skapar struktur, förutsägbarhet där goda relationer mellan ungdom och personal skapas och som ligger till grund för en positiv förändring och utveckling hos ungdomen. Vi erbjuder även MI, ADL, ART och ICDP.

Familjearbete med våra ungdomars föräldrar är en självklar del av vårt arbete då familjenätverk kan vara en resurs och är en del av ungdomens tidigare och framtida liv.

Till 4:e Våningen har vi separata träningslägenheter/stödboenden för ungdomar. Dels för ungdomar som är på utslussning från vårt behandlingshem men även till ungdomar som ej kräver så tät tillsyn/behandlingsinsats som en heldygnsplacering på vårt HVB ger men där man ändå behöver professionell omsorg, tillsyn och uppföljning av trygga vuxna.

Geografi: Centrala Jönköping.

Huvudman: 4:e Våningen i Jönköping AB

Org nr: 556607-9249

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi är måna om att en ny placering ska bli så bra som möjligt från start och gör därför tillsammans med uppdragsgivare en plan för studiebesök, samtal och information till den unge inför varje placering.

Språk: Engelska, Arabiska, Polska, Dari, Persiska

Övriga upplysningar: Ramavtal finns med ett stort antal kommuner.
Behandlingsgruppen har en hög utbildningsnivå med mångårig erfarenhet och varierad bakgrund.

Ledningsgruppen består av Föreståndare, Verksamhetschef och Samordnare.

Föreståndare Jimmy Olausson
20 års erfarenhet av arbete i olika HVB-verksamheter samt familjehemsvård i form av Handläggare, Utredare, Enhetschef samt handledare för familjehem. Verksam på 4:e Våningen sedan 5 år tillbaka.

Verksamhetschef Christian Ström
Leg. Lärare med lång erfarenhet inom HVB och Skola som bland annat Lärare, Samordnare och Enhetschef.
Utbildare i Studio 3 och Lågaffektivt bemötande.

"4:e Våningen i Jönköping" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO