HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Lindö Behandlingshem - Familjevillan

Tfn: 0480-515 47

Besöksadress: Lindölundsgatan 16 och 18, Kalmar
Postadress: Lindölundsgatan 16, 392 35 Kalmar
Föreståndare: Evelina Borell, 0766414141
Placeringsansv: Anki Turesson, Evelina Borell, 0709541777, 0766414141
Platsantal: 12
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Villa Lindö Behandlingshem tar emot föräldrar med barn samt gravida. Behandlingshemmet är fördelat i två enheter. En enhet för endast mor och barn samt gravida kvinnor samt Familjevillan som tar emot mammor och pappor med barn.

Vi tar emot familjer med olika bakgrund och behov. Den gemensamma nämnaren är att det finns ett behov runt barnen som behöver tillgodoses eller kartläggas. Villa Lindö har stor kunskap och erfarenhet av psykiatrisk problematik, psykisk ohälsa, relationsproblematik, kognitiva funktionsnedsättningar, problemskapande beteenden, missbruk och beroendeproblematik. Vi har även stor kunskap och erfarenhet kring arbete med olika kulturer, hedersproblematik och goda rutiner för att arbeta med skydd för familjer.

Behandlingsinnehåll: Vi på Villa Lindö Behandlingshem erbjuder en individuell inriktad behandling med barnets bästa som utgångspunkt. Mitt i centrala Kalmar hittar du Villa Lindö behandlingshem. Insatser vi kan erbjuda är tex:

CRA: Community Reinforcement Approach (Evidensbaserad insats):
CRA är ett brett rehabiliteringsprogram för personer med beroendetillstånd, där tyngdpunkten ligger på social färdighetsträning och återfallsprevention.
CRA-terapins mål är att hjälpa en aktiv klient att lära sig upptäcka utlösare till drogbeteende, och lära sig uppmärksamma förstärkare för alternativa beteenden som är bättre anpassade för ett nyktert liv. I CRA-terapin får man lära sig att finna triggers och skapa nya strategier för att undvika återfall, utveckla sina problemlösningsstrategier och sin förmåga att kommunicera med omgivningen, samt finna nya beteenden som känns givande och som hjälper till att hålla motivationen till drogfrihet uppe.
Innan CRA påbörjas hålls ett motivationsbedömande samtal, med utgångspunkt i Motivationscykeln. Beroende på var klienten befinner sig i motivationscykeln kan CRA påbörjas eller föregås av en serie motiverande samtal.
När CRA påbörjas upprättar klient och terapeut ett avtal utifrån nykterhetsprövning – en överenskommelse om en tids drogfrihet för att kunna jobba i behandling och känna av vinsterna med drogfrihet. Sessionerna ska omfatta följande: Funktionsanalys av drogbeteende, funktionsanalys av drogfritt beteende, tillfredsskala, behandlingsmål, problemlösning, socialfärdighetsträning, rollspel (av flera sociala färdigheter, framförallt tacka nej-träning). CRA innefattar hemövningar som klienten gör mellan sessionerna. CRA ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

CRAFT (Evidensbaserad insats):
CRAFT-programmet är ett anhörigprogram som riktar sig till anhöriga till personer med en skadlig konsumtion av alkohol och/eller narkotika. Denna insats kan på uppdrag användas inom nätverksarbete men så även till den placerade om denne även är anhörig till någon med skadlig konsumtion av alkohol eller droger. CRAFT har visat sig vara positivt för anhöriga. Särskilt effektivt är det för föräldrar till personer med beroendeproblem. De uppger att CRAFT givit ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till sitt barn med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. Många personer med beroendeproblem uppger dessutom att familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

Återfallsprevention (Evidensbaserad insats):
Syftet med gruppen är evidensbaserad metod i missbruksbehandling där klienten lär känna igen de signaler och känslor som föregår ett återfall.
I gruppen pratar vi kring hjärnans belöningssystem och akut abstinens. I gruppen går vi igenom sug/triggers och strategier kring detta, vi gör också STOP-kort, sugalmenacka. En del i gruppen är också att prata kring positiva och negativa sidor av att missbruka eller vara drogfri samt problemlösning.

RePulse (Evidensbaserad insats):
Insatsen RePulse riktar sig till barn, unga och vuxna. Det är en etablerad metod för den som har svårigheter med att kontrollera sina impulser samt för den som har för mycket impulskontroll och därmed visar på ett inåtvänt/depressivt beteende. RePulse bygger på ett kognitivt synsätt.
Syftet med insatsen är att personen tränas i att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett okontrollerat/för kontrollerat destruktivt beteende till ett kontrollerat/balanserat och genomtänkt agerande.
Samtalen är skräddarsydda efter varje enskild individs behov och bygger på att deltagaren och ledaren tillsammans undersöker vad som ligger bakom det destruktiva beteendet.
Gruppen är uppdelad på 10 träffar. Varje träff har ett givet tema och det finns en planering med tillhörande strukturerade samtalsämnen, färdighetsträning och instruktioner/genomgång av eventuella hemuppgifter. Ledaren delar för varje träff ut aktuellt material till deltagaren. Det finnas anpassat material utefter ålder, samt att det går att välja till specifika inriktningar så som missbruk, kriminalitet, aggressivitet, oro/nedstämdhet och rädsla. Efter deltagandet i samtliga träffar delas diplom ut samt att deltagaren får allt material samlat i ett häfte.

Föräldrastödsutbildning Vägledande Samspel - ICDP (Evidensbaserad insats):
Vägledande samspel (ICDP) är ett enkelt, hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling.
Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling. Personal videofilmar med jämna mellanrum föräldrar och barn i samspel i form av en insats. Fördelen med att videofilma är att det ger personalen och föräldern möjlighet att i efterhand studera vad som händer i samspelet, både när det fungerar utan bekymmer och i mer problemfyllda situationer. I stunder av lugn och ro, utan barn, studerar vi tillsammans korta sekvenser av film som personalen valt ut. Vi riktar vår uppmärksamhet mot barnet och tittar på hur det reagerar, signalerar sina behov och önskningar samt vilka initiativ det tar. Föräldern får alltid möjlighet att dela sina egna tankar, reaktioner och upplevelser med personalen. Tanken med ICDP är inte att tala om för föräldern vad den gör för fel. Istället lyfter vi fram det som fungerar bra i samspelet och utgår från det. Tillsammans försöker vi hitta nya sätt att utveckla och stärka den vuxnes förmåga att bemöta sitt barn.

Vägledande Samspel är ett förhållningssätt. Samtlig ordinarie personalstyrka är utbildade i Vägledande Samspel steg 1 och 2 och majoriteten av våra vikarier har fått gå steg 1.

Föräldrastödsutbildning Aktivt föräldraskap (Evidensbaserad insats):
Active Parenting är en föräldrautbildning som erbjuds inskrivna föräldrar som ett stöd i föräldraförmågan. Där ges möjlighet till att reflektera och diskutera och både genom samtal och filmsekvenser gå igenom de olika egenskaper som kan hjälpa ett barn att rustas för livet. Egenskaper som diskuteras är självkänsla, självförtroende, ansvar, mod och samarbete. Det är ett diskussionsforum som arbetar med det som fungerar, mycket handlar om uppmuntran och förhållningssätt.
Kärnan i programmet är ömsesidig respekt och vi använder därför varken belöning eller bestraffning. Vi förmedlar ett förhållningssätt som stimulerar till samarbete och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som "lyder". Vi strävar efter att alla individer skall utveckla ett starkare självförtroende, ett större mod samt växa i samarbete och ansvarstagande. Vi bygger inifrån med självkänslan som kärna och bas. Alla kurserna är utformade för att kunna möta individen där individen befinner sig.

Kognitiv beteendeterapi (Evidensbaserad insats):
Föräldrar inskrivna vid Villa Lindö Behandlingshem erbjuds individuella terapisamtal 1-2 ggr i veckan. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Terapin är probleminriktad och samtalen utgår från konkreta situationer där patienten upplever svårigheter. Tillsammans utforskar man de känslor och föreställningar som styr i en given situation och söker sig mot alternativa förhållningssätt.

Kontakttider:
Föräldern får när familjen flyttar in på Villa Lindö en kontaktperson. Föräldern och kontaktperson träffas 1-2 gånger i veckan. Tiderna kan användas till samtal gällande föräldraförmåga, mående, medberoende och för att utföra praktiska ärenden såsom myndighetskontakter, handling etc. men även att öva på uppgifter från Återfallsprevention och CRA. Även äldre barn som placeras hos oss får en egen kontaktperson som de träffar kontinuerligt.

Behandlingssamtal:
En gång i veckan träffas den inskrivne föräldern tillsammans med sin kontaktperson för Behandlingssamtal. Här görs den inskrivne delaktig i planering av sin egen behandling genom att hen får till sig en bedömning av föregående vecka kopplat till aktuella mål ur genomförandeplanen som arbetas med just nu. Den boende ges därigenom möjlighet att samtala om sådant som fungerar väl och hur det kommer sig, enligt ett salutogent perspektiv, samt sådant som det finns en oro kring och hur vi tillsammans arbetar vidare med det. Personal presenterar förslag på fortsatta mål kopplat till genomförandeplan för nästkommande vecka samt insatser för att nå de målen. Den inskriven ges utrymme att tycka till och komma med förslag.

Vänta- barn samtal:
Här får den gravida chansen att förbereda dig på föräldraskapet tillsammans med personal och eventuell medförälder. ”Vänta barnsamtal” kan innehålla samtal inför förlossningen, förlossningsplan, förväntningar, första tiden med barnet, amning, anknytning och samspel eventuell oro inför förlossning och tiden efter. Vi går även igenom praktiska det praktiska kring att packa BB-väskan, husapotek etc.

Stöd vid förlossning:
Om den blivande mamman har möjlighet att ha med någon som hjälp och stöd under förlossningen brukar det vara väldigt skönt. Det kan vara den blivande medföräldern, ens partner eller någon annan inom det sociala nätverket. Personal på Villa Lindö finns även som stöd att tillgå om du önskar ha med dig någon ur personalgruppen som du känner dig trygg med. Han eller hon kan då finnas där som en fast punkt och hjälpa till att lotsa genom förlossningen.

Umgängesstöd:
Att se till att umgänget fungerar med det barn som inte bor på Villa Lindö, är ofta en del av vårt uppdrag. Likaså att försöka åstadkomma ett fungerande umgänge i de familjer där detta av olika anledningar inte fungerar. Det kan innebära att Villa Lindös personal behöver finnas med som stöd och ibland som kontaktperson utifrån domstolsbeslut. Umgänget skall trygga barnens rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. Villa Lindö har ofta i uppdrag att finnas som stöd i umgängen mellan inskrivna barn och den förälder som ej är samplacerad med barnet/barnen på Villa Lindö.

Medicinsk behandling:
Utifrån psykiatriskt hälsotillstånd erbjuds föräldern medicinsk hjälp ifall behov föreligger.
Vi använder oss av en konsulterande läkare som träffar de föräldrar som har en pågående medicinering eller har behov av att prata med en läkare. Vi har stor vana att samverka med olika laro-mottagningar i landet. På onsdagar finns det möjlighet att träffa vår psykiatrisjuksköterska. Sköterskan delar mediciner, initierar kontakt med konsulterande läkare och har kontakter med sjukvården i hemlandstinget. Med sköterskan kan du lyfta frågor kring barnets och den vuxnes psykiska/fysiska hälsa och rådgivning. Sjuksköterskan deltar i en teamsamverkan med övrig personal på Villa Lindö.

ADL:
ADL är en förkortning av Aktiviteter i det Dagliga Livet. Det går ut på att träna individen i alla de moment och aktiviteter som är nödvändiga för att personen ska kunna klara så mycket som möjligt själv i det dagliga livet. Det handlar exempelvis om vardagssysslor som att städa, tvätta och handla, men även om sociala färdigheter som att delta i ett ”gympass” tillsammans med andra eller att själv våga ringa till försäkringskassan eller BHV. Vad ADL-träningen exakt består av beror förstås helt och hållet på vad varje individ behöver träna på. Generellt kan man dock säga att ADL består av mycket stöd och uppmuntran. Det innebär att personalen uppmuntrar individen att steg för steg, våga och klara av att göra saker själv. Detta är ett arbete som främst du och din kontaktperson lägger tid på.

Barnverksamheten Solrosen:
Som inskriven på Villa Lindö Behandlingshem har du möjlighet att nyttja Villa Lindös egen barnverksamhet ”Solrosen”. Solrosen ligger på promenadavstånd från Villa Lindö Behandlingshem. Solrosen arbetar individanpassat, med en hög struktur och förutsägbarhet. Vi använder ett lågaffektivt bemötande och ett anknytningsteoretiskt synsätt. Vi är vana att möta barn som kanske levt en längre tid i kaos eller har behov av särskilt stöd. Du som förälder har möjlighet att påverka verksamheten och kommer att tillsammans med personalen samarbeta kring ditt/dina barn.

Barnsamtal:
Många av socialtjänstens insatser berör barn. I svensk lagstiftning betonas barnets rätt att höras och att hänsyn ska tas till barnets vilja. Men barnets egen syn kommer inte alltid fram i socialtjänstens arbete. De skäl som uppges är att det är svårt att samtala med barn, att socialsekreterare är rädda för att skada och att de är osäkra på hur de ska tolka det barnet säger. Barnets unika kunskap om sin egen verklighet är en viktig utgångspunkt i alla beslut som rör barn. Ett barn har också rätt att få information och vara delaktigt när det fattas beslut som rör barnet. Barnets bästa ska vara vägledande och barnets egen syn ska beaktas. Samtalen måste lyhört och flexibelt anpassas till varje barn och situation. Samtalen ska på ett adekvat sätt ge barnet den information det behöver och följsamt låta det självt berätta hur det har det. Grundläggande frågor är vad som är det huvudsakliga syftet med samtalet, var det ska äga rum, om det ska ske enskilt eller tillsammans med någon närstående, vilka metoder och hjälpmedel situationen och frågeställningen krä- ver, hur samtalet ska användas och hur kontakten med barnet ska följas upp.
Barnsamtal enligt BBIC samtalsmall:
Barnets behov bedöms utifrån sju behovsområden: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande samt hur det klarar sig självt, dvs. att med hänsyn till ålder och mognad ta rimligt ansvar för dagliga praktiska uppgifter i och utanför hemmet.

Barnsamtal enligt Trappan modellen:
Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas. Att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.
Trappan bygger på kristeori på psykodynamisk grund. Även om barn reagerar olika på att uppleva våld i hemmet och alla inte utvecklar PTSD, är utgångspunkten för Trappans arbete att våldshändelser utgör potentiellt traumatiserande upplevelser. Vanligt vid PTSD är att den drabbade personen undviker allt som påminner om traumat. En central tanke i traumabehandling är att läkningsprocessen kan starta då personen får hjälp med att sätta ord på och beskriva det som han eller hon varit med om. Trappan är dock inte en traumabehandling utan en stödmodell, men den bygger på samma princip. Om man efter samtalen bedömer att barnet har behov av psykoterapi, hjälper man till att förmedla en sådan kontakt. Trappan kan även beskrivas som ett salutogent arbete, då en utgångspunkt är att det som barnet upplevt ska bli mer begripligt och mer hanterbart än tidigare.

Barnråd:
Äldre barn på Villa Lindö och en personal träffas en gång i veckan. Detta forum syftar till att ge barnen en möjlighet att påverka sin behandling, framföra klagomål och önskemål samt komma till tals.

Kartläggning i familjen:
När en familj flyttar in görs en kartläggning av behov och stödinsatser kopplat till förälderns föräldraförmåga. Föräldern får tydlig information i samband med inskrivning gällande syfte och uppstart. Därefter mottar föräldern på förhand information om vilka områden som är aktuella för veckan. När kartläggningen är slutförd görs en skriftlig sammanfattning som föräldern får läsa igenom och skickas sedan till uppdragsgivaren. Därefter planeras insatser utifrån vad som framkommit i kartläggningen.

Utsluss och eftervård:
När du kommit en bit in i behandlingen kan det vara dags att prova dina vingar och flytta ut till någon av våra utsluss-lägenheter. Våra lägenheter ligger på gångavstånd från Villa Lindö i Kalmar. Du har kvar dina påbörjade insatser och vi kommer överens om hur din fortsatta behandling ska se ut genom att skriva en ny genomförandeplan.
När det börjar närma sig slutet av behandlingsperioden och familjen är på väg att flytta hem, så skriver vi en avslutande rapport där vi gör en rekommendation på vilka insatser familjen kan behöva på hemmaplan.
Det avslutande steget i behandlingen är eftervården. Den vänder sig till mammor och barn som genomfört behandling och nu är mogna för att flytta hem och ta ett utökat ansvar för en egen tillvaro ute i samhället. Du får då rådgivning, stöd och hjälp till överbryggande insatser på hemmaplan. Eftervården planeras i samråd med socialtjänsten på hemorten utifrån de behov som finns. Vi är gärna behjälpliga med lämpliga behandlingsinsatser på hemmaplan där vi kan individanpassa ett eftervårdspaket efter dina behov.

Geografi: Kalmar

Org nr: 556337-9345

Språk: Ja, tolk används vid behov.

"Villa Lindö Behandlingshem - Familjevillan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO