HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

VoB Högelid

Tfn: 0472-10 510
Fax: 0472-10 111

Besöksadress: ALVESTA
Postadress: Hamrarnavägen 1, 342 32 ALVESTA
Föreståndare: Anna Meyer, 0700-63 33 59 alt 0472-57 58 12
Placeringsansv: Anna Meyer, 0700-63 33 59
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor ca 12-18/20 år med tyngdpunkt på social problematik. Erfarenhet av skyddsplaceringar. Lagrum SoL och LVU. Enheten kan även ta emot akuta placeringar. Högelid har tio HVB-platser samt en plats i utslusslägenhet (stödboende).

Behandlingsinnehåll: Vardagen på Högelid bygger på ett miljöterapeutiskt tänkande utifrån trovärdiga professionella relationer där förutsägbarhet, respekt och omtanke är honnörsord. Genom Högelids tydliga struktur skapas en förutsägbarhet som ger den unge tydlighet och trygghet. Vi strävar efter att skapa tillitsfulla, trygga relationer och upprätthålla en vuxenauktoritet. I vardagen använder vi oss av olika vardagssituationer som utgångspunkt i förändringsarbetet, tillsammans med den unge och hens eventuella nätverk. För att synliggöra och konkretisera vardagsstrukturen för den unge utarbetas ett individuellt veckoschema. Schemat upprättas i samråd mellan den unge och hens kontaktperson för att skapa delaktighet.

I samtliga ärenden är grunden för arbetet BBIC-modellen och samtal, både strukturerade och situationsbundna, utgår ifrån det uppdrag handläggaren har lämnat i vårdplanen. Initialt vid placeringen görs en ESTER-bedömning. ESTER-bedömning är ett strukturerat bedömningsinstrument som syftar till att synliggöra den unges risk och skyddsfaktorer. Om placeringen är långvarig kan även en uppföljande bedömning göras för att synliggöra eventuella förändringar.

I varje ärende används även FIT (Feedbackinformed treatment) och skattningsskalorna ORS/SRS som låter den unge varje vecka utvärdera både sitt mående och den upplevda kvalitén på behandlings- eller utredningssamtalet.

Då det efterfrågas, och bedöms lämpligt, kan Högelid arbeta med den unge utifrån metoden rePulse. Metoden används för att hjälpa den unge att kontrollera och styra sina impulser. Den unge kan genom metoden lära sig att få tankar, känslor och beteende att samverka med varandra på ett kontrollerat och genomtänkt sätt. Andra vanligt förekommande metoder och verktyg är HAP och CPU.

Psykolgutredning kan erbjudas under placeringstiden, antingen genom VoB:s egna psykologer eller genom Växjö psykologbyrå.

VoB har samarbete med Alvesta kommun som bedriver skola för VoB:s verksamheter i Alvesta ( Alvesta resursskola).

Geografi: Högelid ligger i utkanten av Alvesta som är ett samhälle 1,5 mil från Växjö.I Alvesta finns bowlinghall, simhall med träningslokal, ishall, idrottshall, bibliotek och ett flertal rekreationsområden. Friluftsliv och idrott är en naturlig del av vardagen.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Direktintagning via verksamhetschef.

Språk: Engelska, rumänska, serbokroatiska och turkiska

Övriga upplysningar: Personalens kompetens; är socionom, socialpedagog, lärare, beteendevetare, IKM (en 3årig universitetsutbildning i Växjö) undersköterska/skötare.

Personalen har handledningen med inriktning KBT samt metodhandledning med inriktning självskydd vid hot och våld. All personal har utbildning i BBIC. Några i personalen har utbildning i Repulse och Ester.

Högelid ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

"VoB Högelid" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO