HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Diö HVB

Tfn: 010-20 99 700

Föreståndare: Kristina Nelson, 010-20 99 705, 0721-66 03 05
Placeringsansv: Kristina Nelson, 0721-66 03 05, 0721-66 03 06, 0721-66 03 02
Platsantal: 8 + 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar i åldern 13 år till och med 17 år som har ett socialt nedbrytande beteende, sociala anpassningssvårigheter och utsätter sig för destruktiva sociala och kriminella relationer och situationer. Den unge har begått något eller några enstaka allvarliga brott och har använt beroendeframkallande medel vid flera tillfällen men har ännu inte utvecklat ett beroende. Den unge hamnar ofta i impulsiva, destruktiva beteenden och klarar inte att upprätthålla studier, praktik eller annan sysselsättning. Den unge har i förekommande fall en dålig självbild, dåligt självförtroende eller personlig kapacitet och har svårt att hantera känsloreaktioner, en oförmåga att klara förändringar och reaktioner på stress. Den unge har dåliga relationer till vårdnadshavare, familj och övrigt nätverk.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten har ett humanistiskt förhållningssätt där ungdomens aktiva delaktighet är en viktig del i behandlingen. Vi arbetar efter BBIC – Barns behov i centrum där relationsskapande aktiviteter står i fokus då vi ser relationen mellan medarbetare och ungdomar som en förutsättning för behandling. Vi utser en mentor till varje ungdom som ansvarar för vägledande samtal och fungerar som särskilt stöd.

Den teoretiska grund som behandlingsarbetet har sin ansats i är ett salutogent perspektiv med KBT-baserade verktyg. Verksamheten arbetar för att ungdomen ska utvecklas positivt genom individuellt stöd och evidensbaserad behandling där målet är att ungdomen ska utvecklas till en aktiv, ansvarstagande och fungerande samhällsmedborgare.

Vår utgångspunkt är att de flesta människors beteenden är förståeliga och begripliga utifrån situation. Vi söker orsakssamband mellan situation, beteende och konsekvens varpå vi arbetar utifrån dessa. Det är viktigt att komma ihåg självklarheten att personer som har fått en viss diagnos skiljer sig åt sinsemellan i minst lika stor utsträckning som personer utan diagnos.

Verksamhetens mål är att skapa en hälsosammare och aktivare vardag där vi tillsammans med ungdomen skapar en trygg miljö med tydlig struktur där varje individ känner sig bekräftad.

Närmare information om kompetens och metod: www.crewford.se

Geografi: Kronobergs Län, Älmhult/Diö

Huvudman: Crewford Care AB

Org nr: 556878-3467

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Efter riskbedömning/klientmatchning

Övriga upplysningar: Kopplad Psykiatriker och Psykolog.

Vi gör utredningar på uppdrag.

"Diö HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
IPT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO