HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Gårdsjön HVB

Tfn: 0738606700

Besöksadress: Södra Rimshult 2, Ryd
Postadress: Södra Rimshult 2, 36010 Ryd
Föreståndare: Martina Johansson, 0738606700
Placeringsansv: Martina Johansson, 0738606700; 0733226501
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är flickor i åldern 14 till och med den dagen de fyller 19 år som har ett socialt nedbrytande och utagerade beteende och som vistas i olämpliga miljöer där det finns risk att de kan utnyttjas. De kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger och har svårt att upprätta skolgång, arbete eller annan sysselsättning. De hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i omgivningen.
Vi är bra på att behandla och möta särskilt vårdkrävande flickor med komplex problematik.
Det kan vara alvarlig social problematik i kombination med kognitiva begränsningar som innebär påtaglig risk och medför utökat vård och tillsynsbehov.

Behandlingsinnehåll: Gårdsjön utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi använder vardagen till en lärosituation, för flickorna, i både sociala samspel men även ute i samhället utifrån normer och regler.
Personalen på Gårdsjön har alla minst 2 år eftergymnasial utbildning. Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, lärare, behandlingspedagog och KY-psykiatriutbildning. Samtliga som arbetar på Gårdsjön har utbildning i MI och får regelbunden handledning av extern handledare. Vi har kompentens i SARA och Patriark samt HAP och CPU-i.
På Gårdsjön har vi tillgång till sjuksköterska och om det finns behov av drogterapeut, psykolog eller psykiatrisk bedömning så har vi även tillgång till de kompetenserna.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Geografi: Gårdsjön ligger mellan Tingsryd och Karlshamn

Huvudman: Apelgårdens Hvb i Blekinge Ab

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan om plats görs till verksamhetschef. Informationsutbyte sker och lämplighetsbedömning görs. Om möjligt görs ett studiebesök innan placering.

Språk: Engelska, Polska, Romani, Arabiska, Bulgariska, Dari, Persiska, Tigrinja, Albanska, Bosniska, Serbiska, Kroatiska, Danska

Övriga upplysningar: Vi ser vinster med att alla flickorna är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. På Gårdsjön kan flickorna ha med sig sitt eget husdjur om det bedöms lämpligt. Vi har hästar, kaniner och katter som vi vet har en läkande effekt. På Gårdsjön kan vi till exempel erbjuda ridning, biljard, gymträning, enklare matlagningskurser och måleri. Vi har ett samarbete med närliggande föreningar så våra ungdomar ges möjlighet att testa på deras aktiviteter. Vi tränar sociala sammanhang utifrån uppförande och samspel. Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Tanken Gårdsjön har är att ungdomarna ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen som består av skola, behandling och aktivitet.

"Gårdsjön HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO