Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

aMHigo Stödboende, skyddat boende och familjehemsvård.

Tfn: 010-1880010
Fax: 0921-72546

Besöksadress: Teknikvägen 3, Boden
Postadress: Björnbärsvägen 36, 961 48 Boden
Föreståndare: Maria von Schantz, VD Monica Helin, Maria 070-557 25 08, VD Monica 070-557 25 46
Placeringsansv: Maria von Schantz samt VD Monica Helin, Maria 070-557 25 08 , Monica 070-557 25 46
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: STÖDBOENDE:
aMHigo tillhandahåller ett stödboende inriktat på ungdomar mellan 16 till 21 år som är i behov av bostad, tillsyn eller social träning. Verksamheten är anpassad till ungdomar och unga vuxna som snart ska ta steget ut till ett eget boende. Vi tar emot ungdomar från olika bakgrunder, det kan handla om ungdomar som varit placerad i ett annat boende av olika anledningar som har ett fortsatt behov av stöd innan det är dags att klara av ett självständigt boende. Det kan också handla om ungdomar med en problematisk hemsituation och som behöver en annan boendelösning och ett visst stöd. Vi tar även emot ensamkommande barn och ungdomar. aMHigo stödboende tar emot ungdomar med biståndsbeslut enligt SoL, LVU och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som är i aktivt missbruk.

Verksamheten leds av föreståndare Maria von Schantz.
Maria nås på 070- 557 25 08 eller via mail; maria.vonschantz@amhigo.se

Välkommen att höra av dig, det finns lediga platser på boendet.

FAMILJEHEMSVÅRD:
Vi tar emot barn,ungdomar och vuxna i åldrarna 0-99 år utifrån individens behov. Vi har erfarna familjehem som haft flertal placeringar, nyutredda familjehem redo att ta sig an uppdrag, ensamstående, gifta med egna barn och allt där emellan för att kunna matcha det specifika barnets behov.

Välkommen att höra av dig till

Maja Engström 070 - 557 25 88, eller via mail maja.engstrom@amhigo.se.

Behandlingsinnehåll: STÖDBOENDE:
Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och arbetar miljöterapeutiskt med MI-stödjande samtal. Personalen arbetar aktivt för att ungdomen ska få en meningsfull skolgång, praktikplats eller arbete. Vid behov har vi möjlighet att tydliggöra stödbehovet ytterligare genom utredningar enligt ADAD eller ADDIS-ung. Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Redan från första dagen är det av stor vikt att ungdomen får rätt resurser för att ges möjlighet att kunna klarar ett liv i eget boende. Vi anpassar stödet utifrån vad den specifika ungdomen behöver för hjälp, oavsett om det handlar om ett väldigt litet stöd eller om det handlar om specifika öppenvårdsinsatser. Det ingår alltid en kvalificerad kontaktperson.

Utöver den individuella tid som planeras in och fastställs i genomförandeplanen, erbjuds även gemensam tid. Den gemensamma tiden innehåller utvecklande aktiviteter såsom allmän samhällsinformation, matlagning, läxläsning med mera.

FAMILJEHEMSVÅRD:
aMHigo tillhandahåller socialtjänsten med utredningsunderlag för att underlätta socialtjänstens matchning av familjehemmet till barnets behov. Vi finns tillgängliga för både socialtjänst och familjehemmet dygnet runt, året om och är vana med att samarbeta med alla aktörer kring familjehemmet. Familjehemmet får råd och stöd samt utbildning och handledning utifrån aktuellt behov. Placerande socialtjänst får kontinuerlig information om den aktuella situationen, såväl skriftlig som muntlig. Alla våra familjehemskonsulenter har socionomexamen samt erfarenhet av familjehemsvård.

Våra egna konsulentstödda familjehem.
Vi på aMHigo rekryterar, utbildar, stöttar och handleder våra familjehem och förmedlar sedan tjänster till socialtjänst. Alla våra familjehem är grundutredda utifrån socialstyrelsens riktlinjer och utbildade utifrån ”ett hem att växa i”. Vi har även möjlighet att utifrån det specifika barnet rekrytera ett familjehem som matchar just det barnets behov.
Våra familjehem har tillgång till löpande handledning, utbildning för att minska risken för sammanbrott samt tillgång till stöd dygnet runt. Utöver det har vi även möjlighet att gå in med en psykoterapeut om behovet finns. Vi har ett nära samarbete med barnet eller ungdomens socialsekreterare och tillhandahåller månadsrapporter för att placerande kommun ska få insyn i hur uppdraget fortlöper.

Våra egna förstärkta familjehem.
Den förstärkta familjehemsvården ska möta behovet av att ta hand om barn och unga med stora behov i en familj istället för på institution. Familjehemmet har tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller har själva arbetet professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och de får handledning varje vecka.

Geografi: STÖDBOENDE:
aMHigo stödboende består av 14 lägenheter, fullt möblerade med möjlighet att lägga sin personliga prägel med hjälp av detaljinredning. Lägenheten består av ett rum med eget kök, badrum och hall.

Huvudman: aMHigo AB

Org nr: 559014-1197

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: STÖDBOENDE:
All inskrivning skall i möjligaste mån föregås av ett studiebesök tillsammans med ungdomen, eventuell vårdnadshavare eller motsvarande och placerande socialsekreterare. En första presentation av verksamheten sker. Den unge får träffa personal och får bilda sig en uppfattning om verksamheten och ställa de frågor som kan finnas.
Beslut om inskrivning av ny ungdom ska tas av föreståndaren.

En individuell bedömning görs av föreståndaren huruvida ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de redan placerade ungdomarnas bakgrund, problematik och behovsområden.
Bakgrund, ålder och behov hos både ungdom och vad vi på stödboendet kan erbjuda skall matchas. Ungdomens behov ska alltid vara ledande.

Vid behov har vi möjlighet att möta upp ungdomen i hemkommunen.

Språk: STÖDBOENDE: Engelska, Spanska, Tyska, Finska, Arabiska, Dari samt Persiska

"aMHigo Stödboende, skyddat boende och familjehemsvård." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Barn med invandrarbakgrund
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO