Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Olaus Petri

Tfn: 0704570148

Besöksadress: Olaus Petri kyrkogata 4, Örebro
Postadress: 703 64 Örebro
Föreståndare: Ulrika Holland, 0704570148
Placeringsansv: Susanne Sahlberg, 0709923293
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar oavsett kön i åldern 13 år t.o.m. 17 år som vistats i olämpliga miljöer och/eller har psykosociala problem som bl a neuropsykiatriska diagnoser, självdestruktivitet, utagerande beteende, normbrytande beteende och riskbruk.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbete utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på tydlig struktur i vardagen, basrutiner, samspel, relationer och anknytning. Vi utgår från en integrativ modell där beteendeteoretiska, kognitiva, psykodynamiska och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra.

Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi utifrån bedömning.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, KBT, MBT, DBT och MI. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna "friskfaktorer".
I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den unges delaktighet i miljöterapin/behandlingen. I miljöterapin får den unge möjlighet att träna på och utveckla olika färdigheter såsom samarbete, följa instruktioner, koncentrera sig, få stöd i att förstå och reglera sina känslor samt att pedagogiskt lära sig det man behöver för att klara sin vardag.
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång.
Individen ska alltid stå i centrum med beaktande av FN:s Barnkonvention.
Målsättningen är att de unga ska leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.
Vi är HBTQ-certifierade.

Geografi: Verksamheten ligger centralt belägen i Örebro med promenadavstånd till centrum och tågstation.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, kurdiska, arabiska, persiska och bosniska, dari.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.

Verksamheten har vaken personal på natten, är bemannad dygnet runt och har öppet 365 dagar/år.

Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiatriker finns på konsultbasis.

"Olaus Petri" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
BBIC
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LPT
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO