Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Borggård HVB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 4
Besöksadress: Skidbacksvägen 2 61275 Hällestad, Finspång
Kommun: Finspång
Org nr: 556938-5346
Webbplats: http://www.actitreat.se

Målgrupp

Flickor 12 -16 år. Borggård HVB tar emot flickor med utåtagerande beteende, ofta i kombination med andra svårigheter. Vi har få platser (4) och hög personaltäthet. Boendet är uppdelat i mindre enheter, då vissa flickor behöver befinna sig i ett mindre sammanhang.
Syftet med en placering i verksamheten är initialt att bryta ett destruktivt beteende och därefter behandla de svårigheter som finns. Det övergripande målet är att flickan ska flytta hem och ha en fungerande relation till sin familj/sitt nätverk, fungerande struktur och rutiner i sin vardag, fungerande skolgång, ha förmåga att se hur hennes eget beteende påverkar henne själv och hennes omgivning samt ha förmåga att hantera detta.

Behandlingsinnehåll

Behandlingsteori
Målgrupp, förhållningssätt och teoretiska referensramar
De flickor som placeras på Borggård HVB har mer eller mindre störningar i jagutvecklingen (mognadsutvecklingen) m.a.o. brister i grundtrygghet, identitet, norm- och moralutveckling, empatiförmåga, impulskontroll, frustrations- och ångesttolerans, koncentration, uthållighet m.m. Som följd av detta är deras social förmåga nedsatt dvs flickorna har påtagliga svårigheter i relationerna till omgivningen. De har också omfattande faktiska kunskapsbrister på flera viktiga områden. Flickorna klarar inte omgivningens och samhällets förväntningar beträffande t. ex skola och fritid (utvecklingspsykologisk kunskap)

Det är heller inte ovanligt att de har ett otryggt anknytningsmönster, sedan tidig ålder. Vilket påverkar deras förmåga att upprätta och behålla viktiga relationer (anknytningsteorin)

Utöver vad som sägs ovan har vissa flickor bestående neuropsykiatriska funktionshinder. Detta kan medföra beteendestörningar i form av t.ex. autism och ADHD. Det är heller inte ovanligt att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Ibland är dessa diagnoser kända sedan tidigare och ibland kommer flickorna till oss, gör en psykologutredning och det först då blir känt för omgivningen.

I Borggårds behandlingsmodell prioriteras relationsuppbyggnad. En föräldralik relation mellan personal/kontaktperson och flickan är därför central i behandlingen, för att med denna relation som utgångspunkt starta en mognadsprocess hos flickan (objektrelationsteori). Det finns därför en medveten strävan att kontaktpersonen ska vara flickans första kontakt och möte med Borggård HVB samt att denna kontakt stöds och underbyggs under hela behandlingstiden.

Spännvidden i flickgruppens mognadsutveckling är stor. Behandlingen kan därför se olika ut beroende av flickans utvecklingsnivå. I vissa fall kan behandlingen inriktas mot att förändra flickans föreställningsvärld (kognitiva förhållningssätt – KBT) medan i det i andra fall kan handla om samvaro där den vuxne genom sin faktiska närvaro direkt leder och styr flickan (miljöterapeutiskt förhållningssätt).

För flickor med neurologiska avvikelser är det viktigt med en hög grad av yttre struktur för att kompensera bristande egna resurser ifråga om inre struktur. Det är särskilt viktigt med förutsägbarhet i vardagen och i personalens agerande. Behandlingen inriktas på att medvetandegöra såväl flickan, anhöriga och skolan om den aktuella funktionsnedsättningen och lindra dess effekter. Oftast handlar det om att anpassa miljön, hitta strategier och förbättra förutsättningarna kring flickan (låg affektivt bemötande).

Jämte relationsuppbyggnad mellan flickan och kontaktpersonen/personal är det viktigt att flickan får träna och utveckla den sociala förmågan inom områden som: boende, skola, fritid m.m. Även här läggs stor tonvikt vid flickans individuella utvecklingsnivå dvs inom varje område för social träning är det viktigt att flickan behandlas med utgångspunkt i den individuella genomförandeplanen. På Borggård förekommer social träning inom utbildning, boende samt fritidsverksamhet (pedagogisk kunskap).

Stor vikt läggs också vid att samarbete med flickans familj och nätverk (systemteori), med strävan att försöka ge och tydliggöra en betydelsefull, men realistisk roll för nätverkets personer utifrån rollens position (föräldrar, syskon, familjehem och eventuellt andra betydelsefulla närstående släktingar) och faktisk förmåga.

Missbruksproblem i kombination med ovan beskrivna problemområden förekommer mer eller mindre och slår olika hårt, beroende på flickans mognadsutveckling. Missbruk är dock oftast inte huvudproblemet. Förekomsten av missbruksproblem medför ofta riktade behandlingsåtgärder direkt mot missbruket t.ex. motiverande intervjutekniker (MI) men integrerat med behandlingsåtgärder inom andra problemområden.

Geografi

Borggård HVB ligger i det lilla samhället Borggård, 1,5 mil utanför Finspång.

Huvudman

Mårten Jarl

Org nr

556938-5346

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Borggård HVB har i ledningssystemet rutiner kring inskrivning.
Inskrivningsförfarande kan dock se olika ut beroende på flickans situation och behov. Alla flickor genomgår en ADAD intervju första veckan, för att kartlägga behoven.

Språk

Arabiska, assyriska, spanska, engelska

Borggård HVB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0739888122
Mobil: 0739-888122
E-postadress: jennie@actitreat.se

Föreståndare:
Jennie Spångberg, 0739888122

Placeringsansvarig:
Jennie Spångberg, 0739-888122

Postadress:
Skidbacksvägen 2 61275 Hällestad 61275 Hällestad

Sökkategorier

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Trauma

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO