HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vi vård och stöd

Tfn: 070-190 51 01

Besöksadress: Flensvägen 20, HÄLLEFORSNÄS
Postadress: Flensvägen 20, 64831 64831
Föreståndare: Malin Uddin, 070 - 190 51 01
Placeringsansv: Michael Brännlund, 070-222 80 55
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Pojkar 13-19 år, psykosocial problematik, bl a problem rörande skola, familj, begynnande kriminalitet, begynnande misskbruk av droger och neuropsykiatriska störningar. vi riktar dock in oss på att arbeta med pojkarna i det yngre åldersspannet.

Behandlingsinnehåll: Kvarnäng utredning och behandling är en verksamhet som tidigare hette Wij gård. Sedan hösten 2021 har verksamheten helt ny företagsledning och personalgrupp vilket bl.a. innebär att vi fått in mer erfarenhet och kompetens i verksamheten. Den nya ledningsgruppen har sammanlagt över 60 års erfarenhet av psykosocialt arbete med unga, och samtliga arbetar på plats i verksamheten. Vi besitter utbildningar som beteendevetare, familjebehandlare, socialpedagog, handledare inom psykosocialt arbete samt lärare. Samtliga i företagsledningen har sina rötter i Kvarnbackens akut och utredningshem som under många år gjorde utredningar av hög kvalité innan det stängde våren 2021. Vi har en psykolog och psykoterapeut kopplad till verksamheten som utför utredningar och i behov samtal med ungdomar.
Vi har idag tillstånd för att ta emot pojkar med psykosocial problematik mellan åldrar 13-19 år för behandlings-, utrednings och akutplaceringar.
Vi har nyligen flyttat verksamheten till nya lokaler i Södermanland och därmed också minskat antal vårdplatser till 6 stycken.
Kvarnäng utredning och behandling har idag ramavtal med cirka 150 olika kommuner runtom i Sverige.

Idé och målsättning är att skapa underlag för utredningar med hög kvalité och en mångsidig belysning av svårigheterna ungdomen befinner sig i. Vid behandlingsplacering vill vi erbjuda en behandling som tar avstamp i att vi även här ser helheten kring ungdomen. Vi arbetar utifrån att varje barn och ungdom behöver ses och förstås utifrån den miljö och de omständigheter som finns kring dem. Vi tror att flertalet svårigheter som uppstår i en människas liv är ett resultat av svårigheter i relationer och bäst kan lösas i relationer.

Verksamheten är uppbyggd utifrån syftet att hålla en hög grad av struktur som utgör en trygghet i ett oroligt skede för ungdomen samt att arbeta relationsinriktat med hög närvaro av personal för att ge möjlighet till såväl närvaro, dialog som aktiv gränssättning.

Vårt främsta verktyg är ett strukturerat och relationsinriktat arbete med varje ungdom. Samtal med ungdomar om det som händer i och runt dem är vårt främsta arbetsredskap. Kvarnäng har därför en hög personaltäthet och gör både vardagliga göromål och fritidsaktiviteter i så hög utsträckning det går tillsammans med ungdomarna. Vi ser gränssättning och, de konflikter det kan resultera i, som en viktig och relationsskapande del i arbetet.

Verksamheten har utarbetat arbetsmetoder som har sin grund i såväl ett psykodynamiskt synsätt och Strukturmedveten behandling (Kylén) som beteendeinriktade metoder, såsom teckenekonomi (blocksystem). Dessa har integrerats och utformats för att passa verksamhetens inriktning. Vi arbetar även med den manualbaserade metoden RePulse som används för att träna impulskontroll och sociala färdigheter. Detta i de fall vi bedömer det som lämpligt och kopplat till uppdrag. Vi har även kursen Återfallsprevention att erbjuda i de fall det anses aktuellt. För att mäta förändring kopplat till insatser använder vi oss av KASAM.

I utredningarna utgår vi från en helhetssyn där varje ungdom ses och förstås utifrån den omgivning han befinner sig i. I psykologutredningen används flera metoder, såsom djupintervju med ungdom och föräldrar och vedertagna testinstrument - kognitiva, neuropsykologiska, projektiva och självskattningsskalor.

Geografi: Samhället Hälleforsnäs ligger 15 km från Flen och 30 km från Eskilstuna. Goda kommunikationer både med tåg och buss.

Huvudman: Vi vård & stöd AB

Org nr: 556277-5865

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänst kontaktar föreståndare Malin Uddin 070-190 51 01, eller samordnare Michael Brännlund 070- 222 80 55, för samtal. Vi gör tillsammans med ansvarig handläggare en bedömning av om verksamheten matchar ungdomens behov. Sedan görs en individuell planering för hur inskrivning och placering ska genomföras, med grund i våra rutiner.

Språk: Engelska, arabiska, somaliska.

Övriga upplysningar: Är medlem i branschorganisationen Svenska Vård och har kollektivavtal via Vårdföretagarna. Flertalet ramavtal.

"Vi vård och stöd" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Familjeterapi
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO