Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Polstjärnan CuraEna

Besöksadress: Danboms väg 2, KISA
Postadress: 590 36 KISA
Föreståndare: Dimi Almazidou, 010-164 90 41
Placeringsansv: 0728569041
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ett behandlingshem för barn och unga med särskilda behov. Boendet har 10 platser för pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år. Hos oss har personalen och vår verksamhetschef ett gott bemötande som ger framgångar i ungdomens utveckling. Ungdomar vi tar emot har oftast psykosociala problem, relationsproblem, skolproblem, resurssvaghet, separationsproblematik, hantering av obearbetade traumatiska händelser, självskadebeteende, sänkt psykisk funktionsförmåga (sömnstörningar, depressioner, ångest och oro, nedstämdhet, håglöshet, trötthet) och bristande förmåga att skapa fungerande rutiner i sin vardag. Verksamheten har en tydlig struktur och delaktighet för de unga. Ungdomar på boendet har en hög skolnärvaro och boendet har ett mycket gott samarbete med skolorna.

Behandlingsinnehåll: Vi utgår från evidensbaserade metoder. Vårt förhållningssätt koncentreras till KBT och anpassas efter barn och ungas enskilda behov. Metoderna kommer att innehålla de olika momenten i olika mängd beroende på individuella behov och önskemål.
På Polstjärnan arbetar vi aktivt med att skapa samverkan för den empowerment och självutveckling som behövs för att våra ungdomar ska kunna delta som samhällsmedborgare, fullt ut. Vi strävar efter att våra boenden ska vara ett nav i det lokala utvecklingsarbetet; socialt och kulturellt. Vi är samhällsentreprenörer, därför vill vi gärna dela med oss av vår egen och våra ungdomars kompetens.
Vårt arbetssätt baseras på dialog och delaktighet. Vi ska finnas till hands för våra barn och ungdomar, vi ska lyssna, vi ska vägleda/coacha men inte ta över. Vi ska bidra till positiv struktur i deras liv.

Vår grund finns i ett hälsofrämjande perspektiv med ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt, systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund.

⎯ Systemiskt tänkande innebär att personalen ser på sammanhang och helheten i arbetet med människor och deras relationer.
⎯ Språkfilosofisk grund innebär att personalen i metoden arbetar med att skapa och förändra med hjälp av språket.
⎯ Kognitiv grund innebär att personalen i teorin utgår från att människor kan få nya perspektiv. Detta med hjälp av förändrade tankescheman, att bilden av nuet förändras genom att skapa bilder av framtiden och tala om önskvärda mål.
Polstjärnans teoretiska grund är ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt där vi har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen utveckling. Det är en lyssnande metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtid istället för dåtid. Detta innebär att det finns en röd tråd i vårt arbete; Det salutogena, för främjande av hälsa och sociala sammanhang, till individuellt lösningsfokus för vägledning och stöd, till vikten av helhetssyn och uppbyggnad av lokal samverkan.

Teoretisk grund

BBIC - Barnens behov i centrum – är ett professionellt perspektiv som hjälper verksamheten att prioritera rätt och bemöta ungdomarna med respekt.
Glasls teori om konflikteskalation - Vårt fokus på dialog och vår bemötandepolicy stödjer sig på Glasls teorier om de mönster som konflikter följer, och på metoder för att hantera och förebygga dem.
MI – Vår personal är tränade i MI – Motiverande Intervju, en samtalsteknik som främjar personlig utveckling och problemlösning.
MI- motiverande samtal. De motiverade samtalen är en del av vårdprocessen och ska stötta och moti-vera ungdomar att ta de steg som behövs för att komma till måluppfyllelse.
Nätverk och familjeterapi. Att få kunskap om hur ens tankar och beteende styr andra i ens nätverk och vilka konsekvenser detta ger barnet, ungdomen och nätverket i vardagen. Att aktivt få jobba med automatiska tankar, startsignaler eller liknande är en viktig del för att utveckla och hantera och förändra ett beteende.
Miljöterapi/ADL träning: Barn och unga övas för att få rutiner och struktur i sin dagliga liv. Detta i form av inplanerad verksamhet som matlagning, disk, städ och hygien. Även planering av matinköp och medverkan vid inköp av dessa är delar som kan ingå i miljöterapin.
Vårt förhållningssätt har också sin grund i kognitiv beteendeterapi. Vi ser att när fler i barnens och de ungas nätverk involveras i behandlingen kan behandlingen bli mer effektiv och verksam. Vi verkar för att stärka varje persons möjlighet att ta sig vidare i samhället genom att ge dem verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att möta deras behov. Vi vill att barn och unga ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de kan integreras och fungera på egenhand i samhället.

Geografi: Vårat boende ligger naturskönt i Östergötland Kisa nära till Linköping. Det är utsikt från rummen med berg och dalar, vacker skog och nära till en sjö. Vi har nära till camping och Boda naturreservat. Det går att bada i Hornsjön. I samma byggnad finns vårdcentral och ungdomsmottagning. Det tar 5-10 minuter till närmaste skola. Det tar 5 minuter till Kisa centrum där finns affärer, bibliotek och fritidsaktiviteter så som gym, fotbollsplan och simhall. 10 minuter bort med bil finns närmaste ridklubb. Andra fritidsaktiviteter inom gångavstånd är scouter, karate, golf och fritidsgård. På vintern har vi 10 minuter till närmsta skidbacke. Utanför boendet går bussen till Linköping. In till Linköping tar det 45 minuter. Linköping är en större stad med ett större utbud av butiker och fritidsaktiviteter.

Huvudman: Polstjärnan i Sverige AB

Org nr: 556863-4488

Upptagningsområde: NATIONELLT

Inskrivningsförfarande: Verksamhetschef gör en matchning och bedömning kring ungdom.

Språk: Svenska, arabiska, dari, syriska, persiska, tingrinja, thailändska, grekiska, engelska

Övriga upplysningar: Vi försöker ständigt hitta nya intressanta projekt och utflykter med våra barn och unga. Ett exempel är när vi åkte till Stockholm för se huvudstaden och gå på Grönalund. I samarbete med Kisa scoutkår har vi haft många intressanta naturutflykter, där vi åkt runt till vackra naturområden, vandrat och grillat i naturen. Vi gör även övernattningar och utflykter som när vi tex. på ett sommarhem i St. Anna, där vi fiskat, lekt och umgåtts. Vi har även simskola under sommaren. Vi försöker vara med på lokala evenemang som anordnas i Kisa. Vi försöker att skapa en så hemlik miljö som möjligt genom att göra det som ungdomar brukar göra med sina familjer, gå på bio, museum och bowla till exempel.

"Polstjärnan CuraEna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
BBIC
MI, motiverande samtal
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO