Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Venöhus HVB

Tfn: 010-489 02 23

Besöksadress: Helge Björns väg 54, Klockrike
Postadress: Helge Björns väg 54, 591 78 Klockrike
Föreståndare: anna@venohus.se, 010-489 02 22
Placeringsansv: Anna@venohus.se, 010-489 02 22 , 010-489 02 23
Platsantal: 8


Målgrupp: Flickor 13-16 år med psykosocial problematik såsom självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik som kan ge sig uttryck i exempelvis:

- Självskadebeteende
- Suicidtankar
- Ångestproblematik
- Sexuellt risktagande
- Riskfyllt alkohol-/drogbruk
- Konflikter i hemmet och/eller i sin omgivning

Behandlingsinnehåll: På Venöhus välkomnas ungdomen i en hemlik miljö i ett lugnt villaområde på landet.
Stora öppna sällskapsytor och mysiga rum som ungdomen själv får sätta sin prägel på. Vi lägger mycket fokus på att ungdomen ska känna sig trygg och trivas hos oss.

Venöhus är ett litet familjärt HVB beläget i Klockrike, i Motala kommun, med närhet till naturområden. Fastigheten är en nyrenoverad enplansbyggnad om 350 kvm med stor yta även utomhus.

Vi använder oss av hästunderstödd terapi (HUT) för att bidra till ungdomarnas välmående. Även hundar finns regelbundet i verksamheten i samma syfte.
Vi har ett samarbete med Eggebybergs islandshästar där ungdomarna erbjuds samvaro med och ridning av islandshästar 2-3 gånger per vecka.
När vi besöker stallet är tiden strukturerad utifrån olika övningar som syftar till att stärka varierande förmågor hos ungdomarna.
HUT är en evidensbaserad metod som kan användas för att stärka:
-impulskontroll
-empati
-medveten närvaro
-närhet
-samarbete
-kroppskontroll
-ledarskap
-självförtroende

Både hästar och hundar är känsliga varelser som speglar våra emotioner och gör det tydligt för ungdomen vad hon behöver jobba med. Självkänslan växer när du kan styra ett stort djur och samvaron med djur minskar stress och ökar kroppens endorfiner.

För att förbättra den fysiska och psykiska hälsan deltar ungdomarna i regelbundna fysiska aktiviteter på gym eller andra aktiviteter som vi bestämmer gemensamt.
Det har stark vetenskaplig grund att regelbunden fysisk träning ger många fördelar utöver en fysiskt stark kropp.
Några av fördelarna är följande:
-minskad ångest
-motverka depression. Regelbunden fysisk träning ger samma effekt på mild eller medelsvår depression som SSRI-preparat (Hansen, 2018).
-ökad koncentrationsförmåga
-minskad stress
-ökad intelligens
-ökad minnesförmåga
-ökad kreativitet

Fysisk träning stärker kroppsmedvetenheten, ger ökad styrka, uthållighet, energi och vitalitet. Vi vet att fysisk träning ger större lugn och mindre oro som per automatik ger en mer positiv livssyn. Relationen mellan ungdomar och personal stärks när vi upplever saker tillsammans och parallella samtal med ungdomen blir ett naturligt inslag.

Utöver ovanstående jobbar vi med att introducera mindfulness i ungdomens vardag i olika former. Det är en metod som bygger på att öka närvaron i nuet, för att acceptera hur det är och känns just nu.
En viktig del i mindfulness är också en mer accepterande hållning mot dig själv och mot andra, att du ser kärleksfullt och ömsint på dig själv, eller i alla fall skapar en neutral självbild, vilket har stor betydelse för att du ska må bra. Det finns gott om bevis i forskningen för att mindfulness har positiv effekt på:
-stress
-oro och ångest
-förmågan att fokusera

Det har visat sig att mindfulness i grupp är lika effektivt som individuell KBT vid psykisk ohälsa vad gäller lätt till måttlig depression, ångest samt stress. (Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet)
På Venöhus kommer ungdomarna att arbeta med mindfulness genom yoga och kreativt skapande i olika former.

Har ungdomen behov av kontakt med terapeuter och psykologer använder vi oss utav externa aktörer utanför hemmet.
Vi anser att den kontakten är bra att ha utanför verksamhetens väggar då Venöhus ska vara en neutral plats att komma hem till.

Geografi: Venöhus verksamhet är belägen i Klockrike, Motala Kommun.

Huvudman: Venö 1 AB

Org nr: 559144-5530

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid intresse av plats på Venöhus förs en dialog mellan föreståndare och placerande socialtjänst för att göra en lämplighetsbedömning utifrån ungdomens behov och verksamhetens inriktning, kompetens, arbetsmetoder, samt befintlig ungdomsgrupp.
Då vi är överens med placerande socialtjänst om att Venöhus är en god matchning för ungdomen planerar vi in ett besök för ungdomen på Venöhus.
Ungdomen bjuds in på möte, tillsammans med vårdnadshavare och socialsekreterare då föreståndare och, om möjligt, tilltänkt kontaktperson möter upp. Vid besöket ges information om boendet och vad det kan innebära att vara placerad på Venöhus. Ungdomen får om möjlighet finns, med hänsyn till andra boende, titta på miljön och hennes tilltänkta rum.
Föreståndaren fattar sedan det slutliga beslutet om placeringen om flickan kan erbjudas plats. Venöhus önskar ta del av socialtjänstens aktuella dokumentation inför placeringen.
Vid behov kan psykologisk bedömning och/eller NPF-utredning göras via konsult. Vid inskrivning, eller senast under kartläggningsfasen, görs bedömning om ungdomen är i behov av extern samtalskontakt. Venöhus samarbetar med erfarna och legitimerade psykologer/terapeuter.

Språk: Bred kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Övriga upplysningar: På Venöhus finns enbart kvinnlig personal och vi försöker i den mån det är möjligt att välja kvinnliga kontakter utanför hemmet.
Venöhus är ett litet HVB med upp till 8 platser och hög personalnärvaro med trygga och erfarna vuxna vilket gör att möjligheten att skapa en trygg relation med varje ungdom blir mycket god. Vi ser stor vinst i att ha en god gruppdynamik bland de ungdomar vi har boende hos oss.
I personalgruppen finns behandlingspedagoger, beteendevetare, socionom, pedagog med NP-kompetens. I personalgruppen finns även utbildning i MI, ADAD, ART, grundläggande DBT, lösningsfokuserade samtal och nätverksledning.

"Venöhus HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LOV-godkänd
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO