HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Wij Gård & Vård

Tfn: 070-1905101

Besöksadress: Wij gård, Norrköping
Postadress: Wij Gård 1, 617 91 Kimstad
Föreståndare: Tf föreståndare Charlotta Nordmark, 070 - 1905101
Placeringsansv: Patrik Ulander, 070-306 30 40
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Pojkar 13-19 år, psykosocial problematik, bl a problem rörande skola, familj, begynnande kriminalitet, begynnande misskbruk av droger och neuropsykiatriska störningar.

Behandlingsinnehåll: Wij Gård & Vård har bedrivit behandling för ungdomar i 40 år och kombinerar idag lång erfarenhet med nya metoder samt evidensbaserad praktik. Wij gård vänder sig till pojkar med olika former av social och neuropsykiatrisk problematik. Vi arbetar främst med längre placeringar för vård och behandling, men tar även emot kortare och akuta placeringar. Vi har personal med olika språkliga kunskaper så som dari, arabiska och engelska.

Det dagliga behandlingsarbetet sker utifrån KOBTIVA - Kognitiv beteendeträning i vardagen, med inslag av metoder som KBT, MI och ART, läs gärna mer på http://www.kobtiva.se/hem/. En leg. psykolog och en alkohol- och drogterapeut är knutna till verksamheten där ungdomarna har enskilda och gruppsamtal utifrån behov. Gemenskap är viktig och våra ungdomar gör ofta saker tillsammans med våra behandlare. Vi arbetar även med nätverk och familjebehandling. Vår ambition är att alla placerade ska ha fritidsintressen och aktiviteter utanför behandlingshemmet. Vi har också gemensamma aktiviteter som studiebesök, bad och olika typer av träning som regelbundna inslag i vardagsverksamheten.

Wij Gård har ett väl utvecklat samarbete med skolorna i Norrköpings kommun, som ansvarar för skolgången på grund-och gymnasienivå. Det krävs också ett intensivt och nära samarbete mellan behandlingshemmet socialtjänst, skola, föräldrar och ungdomar för att nå goda resultat. Etablerade kontakter finns emellan oss och bl a skola, sjukvård, socialtjänst, IVO samt andra vårdgivare.

Vi gör tillsammans med ansvarig handläggare en bedömning av om verksamheten matchar ungdomens behov. Sedan görs en individuell planering för hur inskrivning och placering ska genomföras, med grund i våra rutiner. Varje ungdom har en individuell vård- och genomförandeplan, som ligger till grund för behandlingen, varför tid och längd på vistelsen avgörs av det behov som föreligger. Regelbundet används konsulter för individuella samtal, terapi och familjearbete.

Verksamheten leds av föreståndare och har sex - sju behandlare på rullande schema. Verksamheten stöds i övrigt av administrativ personal samt utbildade erfarna resurspersonal och vikarier. Totalt arbetar 14 personer i verksamheten. Behandlingspersonalen har blandad utbildningskompetens, där alla är minst utbildade behandlingsassistenter/-pedagoger, några har beteendeinriktad högskoleutbildning. Flera har särskild utbildning i ACRA, ART, rePULSE, ACRA, MI och KBT. Vi genomför kontinuerlig vidareutbildning i personalgruppen, baserad på behov. Wij gård arbetar även med Feedback Informed Treatment (FIT) där vi i ungdomens veckosamtal med hjälp av skattningar dels följer utfallet av insatsen, dels söker efter sätt att justera insatsen löpande under behandlingen, med hög delaktighet från ungdomen. All behandlingspersonal går i handledning tre timmar var fjärde vecka, personalmöten om tre timmar hålls var fjärde vecka. Vid särskilda behov sätts extra/enskild handledning in för den personal som uttrycker och bedöms ha behov.

Bemanning: Dagtid på vardagar arbetar minst sex personer varav två till tre är behandlingspersonal. Wij Gård har en kock som arbetar heltid och utbildad i bl.a. MI. Kvällstid vardagar arbetar tre behandlingspersonal samt extra resurs vid full beläggning eller vid nya placeringar för att trygga verksamheten. Helger arbetar minst två personer. Nattetid arbetar två sovande personal, vid behov har vi vaken nattpersonal. Kvälls- och nattjour finns alltid i schema knuten till verksamheten.

Nytt i verksamheten från 1 januari 2018 är att vi har startat obligatorisk praktik för de inskrivna där skola inte har kommit igång. Praktiken är verksamhetsförlagd och inkluderar byggnads-, anläggningsuppdrag och trädgårdsskötsel på gården. Vi kommer även att besöka företag, mässor och myndigheter för att ge ungdomarna goda samhällskunskaper.

Kvalitetsarbetet sker utifrån föreskrifterna i SOSFS 2011:9. Miljöarbetet sker i enlighet med de kommunala riktlinjer som finns i Norrköping. Dessutom anlitar vi Anticimex för det systematiska arbetet med hushåll och mathållning.

Geografi: 12 km från Norrköping, 9 km från Skärblacka. Goda kommunikationer.

Huvudman: Wij Gård & Vård AB

Org nr: 556277-5865

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Engelska, finska, spanska, persiska.

Övriga upplysningar: Är medlem i branschorganisationen Svenska Vård och har kollektivavtal via Vårdföretagarna. Ramavtal Östergötland samt SKL HVB 2013.

"Wij Gård & Vård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO