HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Albagården

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB Albagården erbjuder behandling till ungdomar i åldrarna 14 t.o.m. 19 år. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik som behöver komma bort från olika riskmiljöer eller har egna riskbeteenden. Ungdomen kan ha svårt med relationer, olika former av neuropsykiatriska funktionshinder och en icke-fungerande skolgång.

Behandlingsinnehåll: Trygghet, säkerhet och en fungerande social struktur ses som en förutsättning för en meningsfull vistelse och framgångsrik behandling. Stort fokus läggs därför på att skapa en trivsam hemliknande miljö där tydlighet, förutsägbarhet och delaktighet genomsyrar vardagen.

HVB Albagården arbetar utifrån en inlärningsteoretisk grundsyn KBT (kognitiv beteendeterapi) där MI är grundmetoden. I KBT arbetar man framförallt med fokus på nuet och framtiden.
I vårt motivationsarbete använder vi oss av MI som samtalsmetod. MI innebär att hjälpa människor upptäcka, hämta fram, förstärka och förankra motiv för förändring.
Vi använder oss av ett lågaffektivt förhållningssätt i syfte att minska stress och dämpa starka känslouttryck i problemskapande situationer. Detta görs genom ett tryggt och lugnt bemötande där man anpassar krav utifrån individuella förutsättningar för att sedan utvärdera situationen och hitta verktyg till framtida sätt att hantera och förändra beteendet.

Geografi: Lund

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning fattas av föreståndare Nehale Jashari.
Inför placering görs bedömning om vi kan tillgodose ungdomens behov av behandling, en trygg och säker vård samt en meningsfull vistelse. Vi individanpassar alla insatser för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar och möjlighet till utveckling.

"HVB Albagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO