HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

1 AB HVB Maskrosen

Tfn: 010 222 20 99

Besöksadress: Tågarpsvägen 26, 232 35
Postadress: Tågarpsvägen 26, 232 35 Arlöv
Föreståndare: Mikaela Åkesson, 010 222 20 99
Placeringsansv: Mikaela Åkesson, 010 222 20 99 / 0729099997
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: VI TAR EMOT AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT ÅRETS ALLA DAGAR

Maskrosen riktar sig till ungdomar i åldern 14 - t.o.m. 19 år med psykosocial problematik. Maskrosen genomför förändrings- och behandlingsarbete med ungdomar. Målet är att förebygga samt förhindra eller minska komplex problematik som kriminalitet, brottslighet, droganvändande, destruktiv skolgång, negativ gängbildning och annat destruktivt, socialt normbrytande beteende.
Maskrosens personal har unika spetskompetenser som kan individanpassas utifrån kartlagda behovsområden

Personalen har en bred kompetens och en stor kunskapsbank att ta ur.
Vår personal är i olika åldrar och har olika bakgrund för att på bästa sätt kunna möta de behov våra inskrivna har.

Behandlingsinnehåll: Vår utgångspunkt är främst att jobba utifrån BBIC där ungdomens individuella situation och personliga förutsättningar är styrande faktorer. Gemensamt formar vi en strukturerad behandlingsplan som innefattar skola, alternativa studier, praktik, daglig sysselsättning, fritidssysselsättning, lösningsfokuserade samtal, KASAM, MI, Miljöterapi, KBT, KSL, ART eller RePulse.

Maskrosen jobbar utifrån fyra fokusområden.
Anknytning
Involvering
Åtagande
Moralisk övertygelse
Ungdomar med ett svagt positivt nätverk löper större risk att falla för destruktiva mönster vilket vi förebygger genom att skapa en stor omslutning av professionellt nätverk. Våra pedagoger jobbar med förebildskap och anknyter ungdomen till positiva förebilder som krävs utifrån den unges situation.

Vi jobbar för att alla ungdomar ska vara involverade i något positivt. Forskning visar att konstruktiv sysselsättning i form av skola, praktik eller fritidssysselsättning är behövliga skyddsfaktorer och därför strävar vi efter att alla ungdomar ska ha en daglig sysselsättning, först och främst skola. Vi samarbetar med olika aktörer i arbete och- näringslivet och tillsammans med ungdomen skapar vi en alternativ sysselsättning, i form av praktik då den unge inte har en fungerande skolgång. I Maskrosens behandlingsarbete ingår aktiviteter som matlagning, bakning, trädgårdsarbete, träning och nöjesaktiviteter. Vi skapar meningsfull fritid genom att involvera våra ungdomar i olika föreningar som kan bidra med nya intressen.

Det är en svår utmaning för unga människor som känner hopplöshet, inte har några framtida mål eller inte vet vad de vill få ut av livet. Risken ökar för destruktivitet då individer inte har några åtaganden i livet.
Vårt arbetssätt lutar sig på evidensbaserade metoder och vår kompetens med lång erfarenhet. Vår grund ligger i modellen att vi fokuserar på att söka lösningar och mål i stället för att fokusera på problem och hinder. Vi tränar ungdomar att kunna fatta rätt beslut och hitta nya resonemang kring normer och värderingar som ökar deras moraliska övertygelse. Maskrosen har utbildade samtalsterapeuter, handledare och utbildningspersonal inom ART och lösningsfokus. Verksamheten kommer bl.a. använda sig av de kognitiva påverkansprogrammen och evidensbaserade programmen Kriminalitet Som Livsstil-Vägvalet (KSL), Aggression Replacement Training (ART) och RePulse.

Vi har olika samverkan med skolor och företag för att i största möjliga mån erbjuda våra inskrivna ungdomar en god skolgång samt eventuellt praktik.
Vi samverkar även med skolor med möjlighet till anpassad skolgång i mindre grupper och med hög personaltäthet

Geografi: Arlöv, Skåne län

Org nr: 559133-0559

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: I dialog med Maskrosens föreståndare kan ungdomens ansvarige socialsekreterare efterfråga plats, ett studiebesök bokas in tillsammans med ungdomen.
Efter studiebesöket gör föreståndaren en lämplighetsbedömning som utgår från socialsekreterarens bedömning av vilket behov av vård som ungdomen har.

Språk: Svenska/Engelska
Personalen har språkkompetens samt tolk finns vid behov.

Övriga upplysningar: LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO
Ramavtal finns

Vellinge kommun
Eva Lundal
Eva.lundal@vellinge.se
Enhetschef
040–6354269

Nybro kommun
Socialsekreterare
Maja Elgan
Maja.elgan@nybro.se
0721643130

Citat ifrån samarbetspartners

Hej Maskrosen!
"Varmt mottagande av våra ungdomar. Hög tolerans, service och trygghet gentemot såväl ungdom som vårdnadshavare!
Arbetar med en genuin vilja att skapa stabilitet samt vara en trygg bas för ungdomen. Tillgängliga och öppna för nya idéer och förslag".
Med vänliga hälsningar
Kristina Adio
Sektionschef
MALMÖ STAD Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Hej Maskrosen!
"Vill framföra ett STORT från medarbetarna på Sociala jouren i Malmö tack för otroligt proffsigt bemötande och generöst förhållningssätt i ärenden där vi behövt er hjälp
det gör skillnad ska ni veta".
Vänliga hälsningar
Åsa Malmström
Sektionschef Social jour

Exempel på vilka placeringar vi kan ta emot inom Maskrosen

- Ungdomar som behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
- Ungdomar som kan vara i behov av stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten är viktiga delar och som faller under socialtjänstens område.
- Ungdomar som behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
- Ungdomar som behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra.
- Ungdomar som har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver stöd och motivation i det.
- Ungdomar som behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
- Ungdomar som behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
- Ungdomar som har svårigheter med destruktiva sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
- Ungdomar som är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.

"1 AB HVB Maskrosen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
Inriktning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO