Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Vitae Omsorg AB

Tfn: 072-1999935

Besöksadress: Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
Postadress: Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
Föreståndare: Isabelle Olsson, 072-1999348
Placeringsansv: Isabelle Olsson, verksamhetschef, 072-1999348
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: - Barn och ungdomar i behov av jour- och familjehemsplacering.
- Föräldra-barnplacering.
- Barn och/eller nätverk i behov av öppenvårdsinsatser.

Behandlingsinnehåll: Vi har familjehem i hela Sverige och ett väl utvecklat kundnätverk med mycket goda referenser.

Vitae Omsorg har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Utöver detta har vi även tillstånd för psykologverksamhet och öppenvård. Vitae Omsorgs arbete präglas av kompetens, professionalitet och engagemang. Vi är noga med att arbeta utifrån rådande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter. Personalen består av psykologer, familjeterapeuter, socionomer och socialpedagoger. All personal arbetar utifrån system- och anknytningsteori.

Vi är ett litet företag som har en kontinuerlig och god kontakt med våra familjehem. Våra familjehem/jourhem finns i bland annat Skåne, Västra Götaland, Småland, Öland, Blekinge, Stockholm, Gotland och Halland.

Vi har hög tillgänglighet för både våra familjehem och uppdragsgivare.

Vi har ramavtal med flera kommuner.

Våra medarbetare
Vi har en anställd leg. psykolog som finns med i matchningsprocess i ärenden där barnet har stort behov. Vår psykolog besöker våra familjehem och gör en bedömning om familjehemmet matchar den beskrivning som uppdragsgivare lämnat på barnet. Vidare har vi en anställd terapeut med hög kompetens inom bland annat trauma.

Alla våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer med flera års erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning inom socialtjänsten. Alla har genomgått utbildning i anknytningsteori, DBT, lågaffektivt bemötande och MI. Vitae Omsorg har även en familjehemskonsulent som är utbildad i ART, HAP och Re-pulse steg 1 och steg 2.

Org nr: 559042-4189

Upptagningsområde: Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Gotland, Västra Götaland m.m.

"Vitae Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO