HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Orana Äsphult

Fax: 0104586195

Besöksadress: Äsphult
Postadress: Oravägen 194, SE-298 94 Linderöd
Föreståndare: Pernilla Ågren, 0766-23 00 53
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 9+3 utsluss
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 15 - 25 år från hela landet med ett eller flera av följande problem:
•Självskadande och andra självdestruktiva beteenden
•Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
•Neuropsykiatrisk problematik (ex Asperger syndrom, ADHD, Kognitiva funktionshinder)
•Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
•Personlighetsstörningar
•Suicidförsök
•Depression
•Ätstörning

Vi tar inte emot flickor vars huvudproblematik är missbruk och/eller kriminalitet, tar ej emot klienter med utåtagerande hotfullt beteende.

Behandlingsinnehåll: Så här bor man på Orana:
Hos oss bor man i en vacker, lugn och stillsam miljö. Här vill vi att man ska känna sig trygg och ha en meningsfull vardag. Personal finns närvarande dygnet runt. Klienten har sitt eget rum som ungdomen gärna får göra personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma.
Vi äter alla måltider tillsammans i det stora huset. Vi lagar all mat från grunden och äter gemensamt i köket. På kvällen finns det utrymme att umgås, titta på tv, spela spel e.tc.

Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klientens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet.
För oss är det viktigt att man som klient har insyn i sin behandling och känner sig delaktig. Det är viktigt att man kommer till sina samtal som är inplanerade samt medverkar på gruppträningarna. De hjälper klienten att få strategier för att hantera sina känslor samt lära sig färdigheter som man behöver i vardagen. Behandlingen är individanpassad och klienter som inte kan tillgodose sig DBT färdighetsträning i grupp erbjuds enskild DBT.

Tre övergripande målsättningar med behandlingen är att vi:
Arbetar målinriktat med vetenskapligt beprövade och dokumenterat effektiva metoder.
Finner och etablerar klientens högsta funktionsnivå och hjälper till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.
Arbetar för att klientens boendetid ska vara så kort som möjligt för att vi istället ska kunna arbeta längre tid i utsluss och eftervårdsformer.

I teamet ingår en terapeut och två kontaktpersoner.
En till två gånger/vecka har klienten samtal med sin terapeut, som också är teamledare.
DBT grupp-färdighetsträning sker tillfällen i veckan
Enskild DBT en gång i veckan.
DBT färdighetsträning bokas med klient som vill i verksamhetens hästverksamhet.


Metoder som tillämpas är:

KBT
DBT anpassad för HVB

Farmaka behandling tillhandahålls och följs upp av läkare via Medcheck.

En meningsfull och aktiv dag:
Vi arbetar aktivt med delaktighet och klientens intressen, för att man ska få en aktiv fritid. Man har som klient alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig. Målet är att man ska ha en så fungerande vardag som möjligt. Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man själv in, eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: Samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt, besök eller hemresa. Ett veckoschema ökar förutsättningarna att hålla struktur och planering.

De klienter som kan gå i skolan har ofta skolgång i form av individanpassad grundskola eller gymnasieskola. Vi har ett gott samarbete med Kristianstads skolor och deras personal. Då det ibland kan vara svårt att gå i skola, finns det istället möjlighet att praktisera på gården och i stallet. Det finns även möjlighet till praktik utanför Orana.

Vår hästverksamhet erbjuder klienter att ha praktik i stallet. På praktiken tar klienten hand om verksamhetens hästar tillsammans med en behandlingspedagog, klienten erbjuds även rida, ridning sker planerat med behandlingspersonal med god häst vana. Huvudansvarig för hästverksamheten erbjuder klienter DBT färdighetsträning i stallet med verksamhetens hästar.

Det kan även vara önskvärt att familj och nätverk är delaktiga i klientens behandling. Det sociala nätverket är viktigt och vi arbetar för att det ska vara en positiv förstärkning i klientens liv. Verksamheten genomför en anhörigintervju som hjälp till kartläggningen av klientens problematik och vad för stöd anhöriga kan behöva för att kunna bemöta klienten vid hemresor/umgänge.

Som nära anhörig är man också välkommen till Orana för att se hur ens ungdom bor, besöket är kort med hänsyn till övriga inskrivna, längre besök planeras med teamet och anhöriga har då möjlighet att låna en av verksamhetens lägenheter i Kristianstad.

Geografi: Orana Äsphult ligger 25 km från Kristianstad, beläget på Linderödsåsen.

Huvudman: Orana, Humana

Org nr: 556353-3966

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning görs av föreståndare Pernilla Ågren tel: 0766-230053

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Leg handledare DBT, terapeut/behandlingssamordnare KBT terapeut steg 1. 1 leg.läk, spec psykiatri, leg sjuksköterska. leg kopplad till verksamheten. 9 behandlingspedagoger på fast rad. Möjlighet att genomföra utredning via konsult. Personalhandledning ges av behandlingssamordnande terapeut samt extern handledning en gång i månaden.

"Orana Äsphult" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO