Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Balanshem AB/ Integro program

Tfn: 070-092 19 18

Föreståndare: Omar Chelly, 070-092 19 18
Placeringsansv: Omar Chelly, 070-092 19 18
Platsantal: 15+4+19
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar 16-20 år med psykosocial problematik som är mogna för ett eget boende men är i behov av olika stödinsatser för en lyckad integration i samhället. I målgruppen ingår också unga med viss neuropsykiatrisk problematik, de som är i behov av psykosocialt- och vardagsstöd t ex efter genomförd missbruksbehandling, har verkställt LSU eller ska slussas ut från annan institutionsplacering. Integro program är för många också ett alternativ till HVB eller familjehemsplacering.

Behandlingsinnehåll: Insatserna är flexibla och anpassas till den enskildes specifika behov utifrån den individuella vård-/ arbetsplanen.

I Integro Program arbetar personalen lösningsfokuserat utifrån ett salutogent förhållningssätt för att kunna ge ett psykosocialt stöd, social färdighetsträning, motivationshöjande insatser (MI) vilket ska bidra till att ge barn och unga en känsla av sammanhang, en god självbild och stärka deras egna förmågor.

Samtlig personal har utbildning i BBIC, MI, ACT (Acceptans and Commitment Therapy) och konflikthantering. Många har dessutom kunskaper inom ART/ Repulse, HAPP, Återfallsprevention m.m.
Då flertalet medarbetare är socionomer eller beteendevetare så säkerställer det en viss lägstanivå där kunskaper om utvecklingspsykologi och annat är självklara. Till verksamheten finns leg. psykolog knuten vilket innebär att vi kan erbjuda samtalsstöd liksom psykologbedömningar och större utredningar.

Geografi: Malmö, Lund, Helsingborg

Huvudman: Humana AB

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta i första hand verksamhetsansvarig,

Övriga upplysningar: För placeringsrådgivning ring gärna 0771-11 33 11.

"Balanshem AB/ Integro program" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO