HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humana Integro Stödboende

Tfn: 070-092 19 18

Föreståndare: Omar Chelly, 070-092 19 18
Placeringsansv: Omar Chelly, 070-092 19 18
Platsantal: 17
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar från 16 till och med 20 års ålder (det vill säga till den 21:a födelsedagen) med psykosocial problematik, som är mogna för ett eget boende men behöver olika stödinsatser för en lyckad integration i samhället.

I målgruppen ingår också unga:

• Med viss neuropsykiatrisk problematik.

• Som är i behov av psykosocialt- och vardagsstöd, till exempel efter genomförd missbruksbehandling.

Som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
Som har verkställt LSU eller som ska slussas ut från annan institutionsplacering.
Med skyddsbehov, till exempel på grund av hedersrelaterat våld och förtryck.
Ett stödboende på Integro är för många också ett alternativ till HVB eller familjehemsplacering.

För ungdomar med komplex problematik, som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form, kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Insatserna är flexibla och anpassas till den enskildes specifika behov utifrån den individuella vård-/ arbetsplanen.

I våra stödboenden ges ungdomen psykosocialt stöd, social färdighetsträning och motivationshöjande insatser. Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lösningsfokuserat. En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem.

Vi jobbar aktivt med att inkludera det sociala nätverket, för att öka dess förmåga att fortsätta stötta den unge efter flytt från stödboendet. Om det saknas ett fungerande nätverk, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter.

I samarbete med Humanas öppenvård i Skåne kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst erbjuda samtalsstöd, psykologbedömningar och större utredningar med hjälp av legitimerad psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Verksamheten inom Integro Malmö är HBTQI-certifierad. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Målet för vårt arbete är att den unge ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden, med en välfungerande vardag, skola eller annan sysselsättning, ett stödjande socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Inför utskrivning från Integro Stödboende kan vi vara behjälpliga i ungdomens arbete med att hitta en egen bostad. Om uppdragsgivaren bedömer det som önskvärt kan vi under en övergångsperiod också ge ett förlängt stöd genom en kontaktperson.

Verksamheten är även HBTQ-certifierad sedan 2019, och personalen arbetar med HBTQ-frågor regelbundet under arbetsplatsträffar. Tillståndsbevis utfärdat av IVO

Geografi: Malmö, Helsingborg

Huvudman: Humana AB

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, Omar Chelly 0700-921 918

Språk: Arabiska, Serbokroatiska, Finska, Turkiska, Portugisiska, Franska, albanska.

Övriga upplysningar: För placeringsrådgivning ring gärna 0771-11 33 11.

"Humana Integro Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
HBTQ
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO