HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stabbarpsgården

Tfn: 0739829986
Fax: 0413-61 319

Besöksadress: Stabbarp 4:47, Eslöv
Postadress: Stabbarp 447, SE-241 92 Eslöv
Föreståndare: Mia Möller, 0739829986
Placeringsansv: Mia Möller, 073-9829986
Platsantal: 16 (två enheter, tre platser i träningslägenhet)
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot flickor och pojkar från 14-19 år, med psykosocial problematik, olika beteendestörningar, relations- och skolproblematik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har olika neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Struktur
Tydliga ramar med bland annat individuell veckoplanering skapar trygghet och förutsägbarhet.

Relationer
Relationsskapande är en förutsättning för möjlighet till förändring.

Kravanpassa
Viktigt att kravanpassa för att få möjlighet att lyckas.

Lågaffektivt
Lågaffektivt bemötande, ett sätt att visa respekt och nå fram.

rePulse
Alla ungdomar erbjuds rePulse för att få möjlighet att förstå känslor och beteende, samt hitta nya fungerande strategier.

TMO – traumamedveten omsorg
Många av våra ungdomar är traumatiserade, vi är medvetna om detta och anpassar vårt bemötande.

Djur i psykosocialt arbete
Forskning visar positiva effekter av att använda djur inom psykosocialt arbete. På Stabbarpsgården finns två hästar och en katt. Under 2021 kommer hästverksamheten att utvecklas och vi kommer att kunna erbjuda hästunderstödda insatser.

Delaktighet
Att ungdomar får vara delaktiga i sin behandling ser vi som en av de viktigaste delarna för att kunna skapa en varaktig, positiv förändring.

Färdighetsträning
Erbjuds i grupp och individuellt.

All personal är utbildade i bla rePulse, TMO och Connect.

Geografi: 1,4 km norr om Eslöv.

Huvudman: AB Stabbarpsgården

Org nr: 556576-0518

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal finns.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare Mia Möller, 0413- 34 66 88, 073-9829986

Språk: Engelska, bosniska, arabiska, persiska, dari

Övriga upplysningar: Personalen består av socionomer, behandlingspedagoger, fritidspedagoger och samt personer med högskoleutbildning inom psykiatri. Vi kan erbjuda neuropsykiatrisk utredning om behov finns. Personalgruppen vidareutbildas kontinuerligt. Extern handledning. Psykolog finns i verksamheten en dag i veckan.

Skola
Vi samarbetar med skolor i Eslöv kommun, men även i närliggande kommuner och med privata alternativ. Vi kan erbjuda plats i särskild undervisningsgrupp i Eslövs kommun om hemskolan medverkar till detta.

Kvalitet
Nöjda uppdragsgivare och ungdomar, samt en säker verksamhet är mycket viktigt för oss. Stabbarpsgårdens kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9, verksamheten strävar ständigt efter förbättring genom uppföljning, utvärdering, avvikelsehantering och internrevision.

"Stabbarpsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO