HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

- Trygga HVB Hem

Mobil: 076-917 20 74
Tfn: 076-917 20 74

Besöksadress: Lyckåkersgatan 8, Hasslarp - Helsingborg
Postadress: Lyckåkersgatan 8, 254 71 Helsingborg
Föreståndare: Luisa, 076-917 20 74
Placeringsansv: Luisa, 076-917 20 74
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Trygga Hvb-Hem riktar sin verksamhet till målgruppen ungdomar med begynnande psykosociala problem samt normbrytande beteende, där risk för fortlöpande kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger. Målgruppen är pojkar/unga män, 14–18 år, i det fall pågående placerad ungdom fyller 18 år kan ungdomen bo kvar tills behandlingen genomförts.

Vi tar emot placeringar både utifrån SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: På Trygga Hvb-Hem arbetar vi miljöterapeutiskt och nätverks orienterat runt ungdomen, med kognitiv beteendeterapi som grund i behandlingen. Vi arbetar aktivt tillsammans med ungdomens vårdnadshavare, skola och andra viktiga relationer för ungdomen. Vi tror att bästa resultat uppnås genom aktivt nätverksarbete där syftet är att stärka ungdomen med skyddsfaktorer samtidigt som man i behandlingen reducera befintliga riskfaktorer. Detta arbetar vi kontinuerligt med, även vid utluss-fasen. Vår verksamhet har en strukturerad vardag (individuellt veckoschema) med inslag av skolgång, behandling (enskilt och i grupp) och social färdighetsträning. För att förstärka den unges psykiska hälsa utformas även ett aktivitetsschema tillsammans med ungdomen. En aktiv och meningsfull fritid är en del av behandlingsarbetet på Trygga Hvb-Hem. Gemensamt formar vi en strukturerad behandlingsplan som innefattar skola, alternativa studier, praktik, daglig sysselsättning, fritidssysselsättning, lösningsfokuserade samtal, KASAM, MI, Miljöterapi, KBT, KSL, ART eller RePulse.

BBIC utredning
Vi använder oss även av BBIC som grund för kartläggningar och inhämtar information från ungdomen, vårdnadshavare/övrigt nätverk och uppdragsgivare för att få med så mycket väsentlig information som möjligt.

Behandlingsplacering
Alla ungdomar som placeras hos oss erbjuds behandling som är individuellt anpassad efter vårdplan. Kontaktpersonen upprättar en genomförandeplan tillsammans med ungdomen för att få en tydligare uppfattning om målen i vårdplanen och sätter upp en tydlig tidsram för att planera hur dessa mål ska uppnås. Den enskilde ungdomen behöver erbjudas rätt förutsättningar för att ta till sig behandlingsmetoderna personalen arbetar med.

Neuropsykiatriskutredning
Vid misstanke om ADHD/ADD eller autism erbjuder vi utredning av vår samarbetspartner. Ungdomen träffar erfaren psykolog och läkare.

De metoder vi erbjuder listas nedan:
-REPULSE
-KBT – Kognitiv beteendeterapi
-MI – Motiverande samtal
-ÅP – Återfallsprevention
-HAP – Haschavvänjningsprogrammet
-CPU – Cannabisprogram för ungdomar
-CRA – (Community Reinforcement Approach)
-AKK – Alternativ kompletterande kommunikation
-NPF och tydliggörande pedagogik

I vardagen arbetar all personal med följande:
-BBIC – Barnens behov i centrum
-LAB – Lågaffektivt bemötande
-MI – Motiverande samtal
-Miljöterapi – Social inlärning och utveckling
-KASAM – Känsla av sammanhang
-Salutogent perspektiv – Att arbeta och utveckla det friska beteendet, friskfaktorer.

AKTIVITETER
Vi utgår ifrån att ett hälsofrämjande förhållningssätt hör till vardagen och är därför något som vi högt värderar samt dagligen implementerar. Rutinens syfte är att verksamheten ska erbjuda samt motivera fritidssysselsättning som svarar mot den enskilde ungdomens behov och egna intressen.

INDIVIDUELL UTVECKLING
Vi arbetar salutogent. Det innebär att vi uppmärksammar ungdomarnas resurser samt de faktorer som bidrar till hälsa. Vi utgår även ifrån att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt som med konfliktlösning, stresshantering och relationsskapande.

Våra ledord är Trygghet, Utveckling och Respekt.

Geografi: Det nyrenoverade boendet är centralt beläget i Hasslarp (Helsingborg) i ett lugnt och trevlig samhälle. Boendet har stora sovrum med väldigt god ljusinsläpp.

Hasslarp, Skåne län

Org nr: 559006-7970

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll.
Riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserat på inhämtad information från socialtjänsten.

Planering kring inskrivning och placeringens längd görs i samråd mellan föreståndare och socialsekreterare.
Vid placering upprättas en genomförandeplan utifrån ungdomens behov och vårdplan.

Språk: Personalen har språkkompetens samt tolk finns vid behov.

Övriga upplysningar: Vi har ett enormt bra samarbete med närliggande organisationer och föreningar.
Vi tar emot ungdomar med kort varsel. Hämtning av ungdomen sker inom några timmar - oberoende på geografiskt läge i Sverige.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

"- Trygga HVB Hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
CRA
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO