Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Amplius Vårbacken

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 4
Besöksadress: Sövröd Vårbacken 301, Höör
Kommun: Höör
Webbplats: http://www.ampliusomsorg.se

Målgrupp

Barn 9-13 år med utagerande problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, skolproblematik, socialt normbrytande beteende, barn som kan ha upplevt våld, kriser och omsorgsbrister. På Vårbacken arbetar vi med förändring – både i barnets inre och i barnets familjesystem. För att skapa förutsättningar för varaktig förändring så arbetar vi alltid med det system som barnet ska till efter placering hos oss.

På Vårbacken strävar vi efter att skapa en miljö som liknar en trygg och familjär hemmiljö. Vi skapar en mysig och omsorgsfull atmosfär med ytor anpassade för gemenskap och aktiviteter men också möjlighet till lugn och ro och personlig integritet. Miljön är ren, välorganiserad och inbjudande för att skapa en känsla av trygghet och samhörighet.

Verksamheten på Vårbacken erbjuder en bred variation av insatser för att stödja barnen i deras utveckling och välbefinnande. Miljöterapi och ett lågaffektivt förhållningssätt utgör grunden i den dagliga omsorgen. Genom tydliggörande pedagogik skapas strukturerade och förutsägbara miljöer, aktiviteter och uppgifter. Utagerande och normbrytande beteende hanteras med hjälp av behandlingspedagogernas stöd och vägledning i vardagen, där fokus läggs på affektreglering och färdighetsträning. Det multimodala KBT-baserade färdighetsträningsprogrammet Coping Power Program kommer att erbjudas till de barn och vårdnadshavare där det bedöms vara en lämplig åtgärd. Programmet fokuserar på att utveckla förmågan till känsloreglering, problemlösning och sociala färdigheter. Insatserna kan genomföras både individuellt och i grupp, och tillämpar principer från KBT, till exempel tillämpad beteendeanalys och positiv förstärkning.

Psykoterapeutiska insatser till individ och grupp
Vi erbjuder psykoterapeutiska insatser till både individuellt och i grupp för att stödja barnens psykiska välmående. Exempel på metoder vi använder kan vara kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Coping Power Program (CPP). Dessa insatser syftar till att hjälpa barnen att utveckla känslomässig reglering, problemlösningsförmåga och sociala färdigheter.

Psykologutredning av funktion och mående
Vi erbjuder psykologutredningar för att få en djupare förståelse för barnens funktion och mående. Genom att genomföra utredningar kan vi identifiera eventuella psykologiska eller neuropsykiatriska utmaningar och utforma individuellt anpassade insatser och behandlingsplaner för barnen.

Stödjande och behandlande arbete med familjesystemet
Vi arbetar med stödjande och behandlande insatser för barnens familjesystem. Det kan innebära föräldrastöd, familjeterapi eller andra metoder som syftar till att stärka vårdnadshavarnas förmåga att stödja och skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Vi strävar efter att involvera familjen i behandlingsprocessen och att främja en positiv förändring i familjerelationerna.

Amplius Vårbacken ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0735941833
E-postadress: y.m@ampliusomsorg.se

Föreståndare:
Leona Stehn, 0735941833

Placeringsansvarig:
Yjvesa Mujaj, 0102040449

Postadress:
Sövröd Vårbacken 301 24394 Höör

Sökkategorier

Behandlingsmetod
DBT
Familjeterapi
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO