HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Gästgården

Tfn: 0413-55 97 00

Besöksadress: Norra Fogdarödsvägen 2A, Höör
Postadress: Norra Fogdarödsvägen 8, 243 93 Höör
Föreståndare: Victoria Johansson, 0413-559707
Placeringsansv: Victoria Johansson, 0734-489115
Platsantal: Totalt 7 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 12-16 år
Flickor 12-16 år

Behandlingsinnehåll: HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

HVB Gästgården tar emot pojkar och flickor som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier, det kan vara normbrytande beteende, psykosociala problem, utåtagerande, själv-skadebeteende, integrationsproblem m.m. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Fogdaröd har en lång erfarenhet av personer med ADHD, autism och psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten har 7 vårdplatser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Behandlingsmetoder
◾Tydliggörande
• ART (Aggressive Replacement Training)
• KBT (kognitiv beteendeterapi)
• MI (motiverande samtal)
• Miljöterapi där vi nyttjar vårt unika läge för aktiviteter och rekreation
• KAT-kit (Kognitiv Affektiv Träning)
• Struktur av dygn/veckoschema

Nyckeln i behandlingsarbetet är styrkan i personalens relation med ungdomen och att ungdomen känner sig trygg. Även om detta inte kommer utifrån en enskild metod är grunden i en framgångsrik behandling en god behandlingsallians. Denna allians skapar vi med ansvarstagande och trygga vuxna som med tydlighet och struktur ger ungdomen en känsla av förståelse och kontroll över sin tillvaro.

Inledningsvis kartläggs ungdomens individuella behov utifrån Vardagskompassen, där både personal och ungdom skattar sin vardag och sina styrkor. Stor vikt läggs vid inskrivningen, som ligger till grund för att vi enbart tar emot ungdomar vi har kompetens att behandla.

Den huvudsakliga behandlingstiden är schemalagd där skolgång ingår. Vi har ett samarbete med Emiliaskolan som är en anpassad grundskola från förskoleklass upp till klass 9, Sätofta skolan, Ringsjöskolan i Höörs Kommun, samt Karolinaskolan som är ett naturbruksgymnasium. Både Emiliaskolan och Karolinaskolan ligger på området.

För att möta ungdomarnas behov av fysisk aktivitet och rörelse finns både en gymnastikhall och en träningslokal med utrustning för styrketräning att tillgå lokalt på området. Området har även flera motionsspår som man kan använda.
Vi erbjuder även övernattningsmöjlighet på området för vårdnadshavare eller bekanta.

Geografi: Mitt i Skåne, i Höörs kommun, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd.
Fogdaröd är vackert beläget i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bl a affärer, caféer, frisör, vårdcentral, apotek och tågstation.

Huvudman: Föreningen Fogdaröd omsorg, vård och skola

Org nr: 742000-2045

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Vi har upphandlingsavtal med SKL samt kommunförbundet Skåne.

Inskrivningsförfarande: Vid planerad inskrivning tar föreståndaren emot information från socialsekreterare och gör en första bedömning om behandlingshemmet har möjlighet att tillgodose ungdomens behov. Om så är fallet inhämtas ytterligare information som exempelvis social utredning och ett möte eller studiebesök för ungdomen planeras in. I vidare samtal med socialsekreterare, eventuell vårdnadshavare, ungdom och behandlingspersonal tas beslutet om eventuell inskrivning. Beslutet är en samlad bedömning där säkerheten, verksamhetens möjlighet att möta ungdomens behov samt befintlig ungdomsgrupp är i fokus.
Förutom att matcha ungdomen mot vår behandlingsplattform och genomföra en riskanalys på individnivå är det huvudsakliga syftet med inskrivningen att ge ungdomen tydlighet.

Vid akutplaceringar är fokus helt och hållet att säkerställa säkerheten för ungdomen själv, behandlingspersonal samt övriga ungdomar redan i behandling.

Språk: Placerade ungdomar måste ha tillräcklig svenska för att ha möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Verksamheten erbjuder tolk vid behov.

Övriga upplysningar: Fogdaröd, omsorg, vård och skola är en ekonomisk förening utan vinstintresse som har en hundraårig vårdtradition bakom sig.
Inom föreningen Fogdaröd finns det andra verksamheter utöver våra behandlingshem; LSS verksamhet - boende och daglig verksamhet, demensvård, gymnasieskola och grundskola.

"HVB Gästgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO