HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Samskapa Behandling AB

Tfn: 070-960 96 56
Fax: 0415-529 049

Besöksadress: Storgatan 4, Hörby
Postadress: Storgatan 4, 24231 Hörby
Föreståndare: Tf Daniel Oja, 0708-800852
Placeringsansv: Mathias Johnson, 0709-609656
Platsantal: 5-6 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: VÅR MÅLGRUPP:
Våra HVB-hem vänder sig till pojkar och flickor 13 - 17 år som behöver utveckla ett mer konstruktivt beteende, både för sin egen och för sin omgivnings skull. Barnet eller ungdomen kan ha speciella kognitiva förmågor, vilket ytterligare kan ha försvårat för ungdomen att förstå sig själv och för omgivningen att förstå beteendet.

VEM KAN DET VARA:
Det kan vara en ungdom med neuropsykiatriskt funktionsvariation, förvärvad hjärnskada, lägre begåvning än genomsnittet och/eller ungdomar med ångest, depression eller trauma. Det gemensamma är att alla nämnda diagnoser påverkar den kognitiva förmågan, men på olika sätt,

Behandlingsinnehåll: HVB-hemmens filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I HVB-hemmet arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM individen”. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOM ungdomen via fyra faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

HVB-hemmen bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Geografi: Samskapa HVB 1 & 3 finns i Hörby
Samskapa HVB 2 finns i Åkarp
Samskapa HVB 4 finns i Sölvesborg
Samskapa HVB 5.1, 6 & 7 finns i Tollarp
Samskapa HVB 5.2 finns i Gärds Köpinge
Samskapa LSS (9.8) 1 & 2 finns i Tollarp
Samskapas Stödboende finns i Tollarp & Hörby
SHFB - Strukturerad hemmabaserad familbebehandling finns i hela Sverige & på Åland

Huvudman: Samskapa Behandling AB

Org nr: 559056-5023

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: I dialog med ungdomens socialsekreterare skapar vi oss en förståelse för ungdomen som individ och undersöker möjligheterna att möta ungdomens behov.
Därefter bokar vi in, genomför och utvärderar ett studiebesök på boendet, där både vi och ungdomen får möjlighet att bedöma möjligheterna.
Efter att föreståndaren gjort sin lämplighetsbedömning och vi har inhämtat placeringsavtal, vårdplan och eventuella utredningar förbereder vi inflyttningen tillsammans med ungdomen och arbetsteamet.
Inskrivningen avslutas sedan där ungdomsresan börjar, med ett uppstartssamtal tillsammans med ungdomen, socialsekreterare, teamledare och kontaktperson.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska och Pachto.

Övriga upplysningar: Vi samarbetar med neuropsykolog i våra verksamheter.

"Samskapa Behandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO