HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

VoB Amra

Tfn: 0737-48 38 57

Besöksadress: Lasarettsboulevarden 4C, Kristianstad
Postadress: Lasarettsboulevarden 4C, 291 33 Kristianstad
Föreståndare: Polyxeni Konstantinou, 0767-21 69 44
Placeringsansv: Jenny Tapper, 0736-22 75 62
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 4.1


Målgrupp: Amra är ett behandlingshem som tar emot pojkar och flickor samt ickebinära ungdomar i åldern 15 - 19 år med psykosocial problematik.

Enheten tar emot ungdomar med beteendeproblem, anknytningsproblematik till föräldrar och vuxna, gängtillhörighet, kriminalitet, oro/ångest, trauma och ökad frekvens av riskbeteenden hos den unge. Amra tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov. Verksamheten tar emot såväl planerande som akuta placeringar enligt både SoL och LVU, även utanför kontorstid och på helger.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna.

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma ramarna. Då ungdomarna har olika behov samt att de är placerade med olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Amra arbetar vidare utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se ungdomens hela situation arbetar vi med föräldrarnas förmåga och den miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring.

Viktiga redskap i behandlingsarbetet är kontaktmannaskap och samtalsstöd utifrån kognitiv beteendeterapeutisk metod med exempelvis funktionell analys. Vidare används MI, CRA, HAP och livslinje. Verksamheten har vidare arbetssätt för att ge de unga stöd för att kunna bryta med gängtillhörighet och kriminalitet som bl.a. utgår från den kompetens som personalgruppen erhållit via utbildingen "Kriminalitet som livsstil".

Verksamheten utvärderar regelbundet behandlingseffekten genom olika former av självskattningar utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen.

Geografi: Centrala Kristianstad

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning direkt via verksamhetschef.

Övriga upplysningar: Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT-terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Personalen har vidareutbildning inom miljöterapi, KBT, Kriminalitet som livstil, rePulse, MI, CRA, Återfallsprevention, HAP och CPU-i samt Kris- och krisstöd. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

"VoB Amra" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
Särskilda upplysningar
Akuthem