Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

VoB Lägenhets- och stödboendet i Eslöv/Kristianstad

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Besöksadress: Kristianstad
Kommun: Kristianstad
Webbplats: http://www.vob.se

Målgrupp

Ungdomar i åldern 16–20 år, pojkar och flickor, även ungdomar med flyktingbakgrund, med behov av visst vuxenstöd. I första hand ska verksamheten ta emot ungdomar som varit placerade på HVB (behandlingshem eller integrationsboende) och familjehem, som inte längre har behov av dessa placeringsformer. Ungdomarna ska med visst stöd från personal klara att ta eget ansvar för att deras vardag i huvudsak ska fungera. De ska ha tillgång till skolgång eller annan sysselsättning, någon form av fritidssysselsättning samt med visst stöd klara att ta ansvar för sin ekonomi.

Behandlingsinnehåll

Verksamheten har totalt 17 platser och erbjuder två olika boendeformer med stöd på olika nivåer.

1. Placering i eget rum i gruppboende med 4 platser med självhushåll, gemensamt kök, gemensamma sällskapsutrymme:

Stöd:
- Personal tillgänglig dygnet runt. Personalen utgår från samma fastighet där dessa stödboendeplatser är belägna.
- Strukturerade veckosamtal med kontaktperson på boendet, då eget ansvarstagande för skola/arbete, hushållsgöromål, fritid, myndighetskontakter och ekonomi följs upp.
- Vid behov, stödsamtal med personal
- Vid behov, stöd vid betalning av räkningar
- Visst stöd i kontakt med sjukvård och andra myndigheter, dock ej transportstöd
- Inköp av/planering inför inköp av matvaror, dock ej transportstöd
- Vid behov, stöd i planering av matlagning, tvätt, städ.
- Vid behov, visst stöd för att komma i gång med en fritidsaktivitet.
- Uppföljningsmöten med socialsekreterare, vårdnadshavare eller god man, var 3:e månad, eller oftare vid behov.

2. Placering i lägenhet med eget rum, delat kök, badrum och vardagsrum, gemensam tvättstuga med övriga hyresgäster.

Stöd:
- Personal tillgänglig via telefon dygnet runt. Personalen kan vid akut behov komma till utslusslägenhet inom ca 30 minuter.
- Oplanerade/planerade besök av personal i boendet.
- Strukturerade veckosamtal med kontaktperson på boendet, då eget ansvarstagande förskola/arbete, hushållsgöromål, fritid, myndighetskontakter och ekonomi följs upp. Dessa samtalen glesas ut efterhand som ungdomens behov blir mindre.
- Vid behov stödsamtal med personal.
- Vid akut behov, stöd i kontakt med sjukvård och andra myndigheter.
- Uppföljningsmöten med socialsekreterare, vårdnadshavare eller god man, var 3:e månad, eller oftare vid behov.

Verksamhetens struktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Ungdomen ska ha en veckoplanering för vad varje dag ska innehålla. Denna arbetas fram och gås igenom med ungdomens kontaktperson varje vecka. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig i att bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig struktur med regler och rutiner som varje ungdom har ansvar att följa.

För att säkerställa att alla ungdomar som är placerade på stödboendet har eller under sin placeringstid får, viktig samhällsinformation, används materialet ”Hitta Rätt” som gås igenom med ungdomen och dennes kontaktperson på stödboendet.

Övriga upplysningar

En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. De unga som placeras i stödboendet som går i skola, ges därför stöd att klara sin skolgång. Arbetet sker i samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

VoB Lägenhets- och stödboendet i Eslöv/Kristianstad ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0700-80 60 96
E-postadress: rikard.jonsson@vob.se

Föreståndare:
Rikard Jönsson, 0700-80 60 96

Sökkategorier