HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vändpunkten

Tfn: 0739-355508

Besöksadress: Almlundavägen 7 / Gamla Segevägen 63, Malmö / Arlöv
Föreståndare: Sara Pettersson (Tf föreståndare Claudia Nimtoft) / Matilda Strihed, 0720-48 67 92 / 0739-35 55 08
Placeringsansv: Claudia Nimtoft, 0720-48 67 92
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vändpunkten behandling ska genom evidensbaserade metoder och förhållningssätt hjälpa och stötta barn och unga i en positiv riktning. Vårt mål är att alla som placeras hos oss ska ges en trygg grund inför framtiden och dess utmaningar. Varje barn eller ungdom ska stöttas mot ett bättre och mer självständigt liv samt en positiv syn på sina framtida möjligheter. En vändpunkt.

Vändpunkten HVB


Vändpunktens HVB-hem är ett litet och familjärt boende med sju platser. Hos oss välkomnar vi pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år med någon form av psykosocial problematik. Den psykosociala problematiken kan handla om bristande skolgång, svårigheter i relationer till familj eller vänner samt viss beteendeproblematik. Det kan också handla om att ungdomen befinner sig i riskmiljöer på väg in i kriminalitet eller att ungdomen har ett riskbruk av alkohol eller narkotika.

Tiden hos oss ska präglas av delaktighet och trygghet. Vi har ett färre antal platser och hög personaltäthet, vilket ger oss möjlighet att ge det där lilla extra till varje placerad ungdom. Vår intention är att vistelsen hos oss ska bli en ”vändpunkt” för de ungdomar som placeras och att ungdomar som flyttar från oss ska vara på rätt väg och ha en positiv syn på sina framtida möjligheter.

Personalen som arbetar hos oss har en grundutbildning om minst två år med människobehandlande inriktning. Flera i personalgruppen har även tidigare erfarenhet från arbete på BUP samt god kännedom om olika diagnoser, självskadebeteenden och trauma. Utöver grundutbildningar är personalen utbildad i MI, lågaffektivt bemötande och konflikthantering, CPU, A-CRA, ART, familjebehandling, beteendeanalyser enligt KBT och PATRIARK. Vi kan även tillhandahålla NADA akupunktur, mindfulness och tjänstehund.

Efter lyckad behandling på Vändpunkten erbjuds ungdomen möjlighet till en plats i verksamhetens stödboende, som en del i ledet mot att tränas till självständighet. Detta sker efter beviljande från socialtjänst.

Vändpunkten tar emot ungdomar för både akut- och tillsvidareplaceringar, både SoL och LVU. Placeringens längd varierar och planeras i samråd med ansvarig socialsekreterare.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Vändpunkten HVB för ensamkommande


På vårt boende finns plats för totalt nio ungdomar. Vi tar emot pojkar i åldrarna 14-19 år, som befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare.

Verksamheten bedrivs i en hemtrevlig villa i Arlöv, några minuters bilfärd från Malmö. Villan är belägen med närhet till såväl skolor, kollektivtrafik samt tand- och sjukvård.
Vår personalgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Flera i personalen har flerårig erfarenhet från BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Vi är utbildade i MI, konflikthantering, CPU/HAP och TERMA, samtliga anpassade för målgruppen. Viss personal är även HBTQ-certifierade. Personalgruppen använder sig även utav materialet Hitta rätt som en del utav självständighetsträningen.

Vid placering hos oss tilldelas ungdomen en kontaktperson. I ett nära samarbete sinsemellan kontaktperson, ungdom samt ansvarig handläggare strävar man tillsammans med att de individanpassade mål som finns i ungdomens vård- och genomförandeplan ska fullföljas och uppnås. Utöver detta läggs stort fokus på relationsskapande, trygghet och omsorg. Detta tror vi är en nödvändig utgångspunkt för att ungdomarna så småningom ska kunna utvecklas till självständiga individer och för att underlätta integrationen på bästa sätt. För att stötta våra ungdomar till självständighet erbjuder vi även hjälp med läxor, söka praktik och arbete samt kör- och teorilektioner som utförs på boendet med behörig personal.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Vändpunkten stödboende


Vändpunktens stödboende erbjuder boende i egen lägenhet eller rum i en bostad för två med gemensamt kök och vardagsrum. På stödboendet tar vi emot flickor och pojkar i åldrarna 17-20 år. Vi tar emot ungdomar som kommit en bit på vägen i sin utveckling/behandling men som har ett fortsatt, mindre omfattande behov av vägledning och personalstöd.

Under placeringen i stödboendet ska ungdomen tränas på egenansvar och utveckling gällande ADL, ekonomi och planering. Ungdomen ska även ges stöttning i att söka kunskap om samhället, utbud av tjänster och nödvändiga myndighets- och sjukvårdskontakter. Det stöd som ges är individuellt och utgår från ungdomens vård- och genomförandeplan. I placeringens inledande skede görs alltid en kartläggning där ungdomens tilldelade kontaktperson utforskar ungdomens behov och färdigheter närmre, för att därefter kunna ge bästa möjliga stöd. Därefter görs det varje vecka en veckoplanering som ger ungdomen struktur och koll på sin vardag. Veckoplaneringen görs med stöd av kontaktpersonen.

Personalen som arbetar i stödboendet är utbildad i lågaffektivt bemötande, MI, CPU, konflikthantering och PATRIARK. Verksamheten erbjuder även NADA öronakupunktur och har ett samarbete med en social tjänstehund.

Verksamhetens målsättning är att alla de ungdomar som bor i Vändpunktens stödboende ska vara väl förberedda för ett självständigt boende och liv i samband med placerings avslut.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Vändpunkten Skyddat boende


Vändpunkten är ett skyddat boende i Skåne som tar emot kvinnor över 18 år och deras medföljande barn. Vi tar emot placeringar både planerat och akut.

Verksamheten uppfyller säkerhetsklass 2 och kvinnorna bor i enskilda lägenheter med tillgång till personal på dagtid samt jour på kvällar och helger. Våra boenden ställer krav på viss självständighet. Bland våra lägenheter finns även en lägenhet där kvinnor med medhavande husdjur kan placeras.

En placering börjar med en förfrågan från ansvarig handläggare på socialtjänsten/social jour. Vi nås och kan ta emot klienter dygnet runt och är alltid behjälpliga med hämtning.

Vid inskrivning får klienten möjlighet att landa men snarast möjligt hålls ett inskrivningssamtal och en bedömning av risker. Vi använder oss av FREDA och PATRIARK vilka följs upp av en gedigen skyddsplan.

Vår personal har gedigen kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt asyl och integration. Vi erbjuder samtalsstöd enligt MI samt praktiskt stöd och anpassade aktiviteter för de boende och deras barn.

Vändpunktens skyddade boende erbjuder:
- Hämtning i hela Sverige
- Personal tillgänglig dygnet runt
- Inskrivning följt av kontinuerliga säkerhetsbedömningar och säkerhetsplanering samt upprättande av genomförandeplan
- Gott samarbete med placerande socialsekreterare med regelbunden återkoppling
- En säker bostad och vistelsetid för kvinnorna
- Kontinuerliga stödsamtal med den våldsutsatta
- Praktisk hjälp: medföljning, barnpassning/ avlastning, fylla i papper, myndighetskontakter, asylärenden, arbetssökande, bostadssök, förmedla externa kontakter m.m.
- Aktiviteter anpassade efter klient och ev. barn
- Utskrivning med säkerhetsbedömning om risk för fortsatt våldsutsatthet
- Stödsamtalspaket efter utskrivning för att stötta kvinnor i att stå ut i uppbrottsprocessen

Familjehem


Vändpunktens familjehemsvård förmedlar handplockade, erfarna och trygga familjehem där barn och unga kan bo för kortvariga eller långvariga placeringar.

Beroende på det placerade barnets behov har vi familjehem som är mer eller mindre förstärkta. I ett förstärkt familjehem finns det en eller två vuxna som är hemma på heltid och som hela tiden finns tillgängliga för att stötta barnet i barnets vardag. Familjehemmen ges omfattande handledning i sitt uppdrag och kan när som helst under dygnet få stöd och råd.

Våra familjehemskonsulenter är högskoleutbildade och har flerårig erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Hos oss möts såväl barn som uppdragstagare och uppdragsgivare med värme och engagemang. Vi finns alltid tillgängliga och går att nå dygnet runt, alla dagar. Vår tillgänglighet tror vi är en grundförutsättning för att samtliga parter ska känna sig trygga och för att placeringen ska lyckas.

Att ta emot ett barn är ett stort uppdrag och det kräver rätt stöd. Förutom en omfattande handledning i uppdraget får samtliga av våra familjehem också gå utbildningen “ett hem att växa i”. Detta är en nationell utbildning framtagen av Socialstyrelsen i syfte att förbereda familjen på kommande uppdrag. Vidare ges våra familjer kompetenshöjande utbildningar och temakvällar i syfte att utvecklas under uppdragets gång.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Geografi: Malmö, Skåne län

Org nr: 559086-7924

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansvarig socialsekreterare kontaktar föreståndaren.
Studiebesök bokas in tillsammans med ungdomen, socialsekreterare och/eller vårdnadshavare. Efter att boendet har fått ta del av information och dokumentation från aktuell socialtjänst bedömer föreståndaren om ungdomen matchar verksamhetens metoder samt arbetssätt och beslut om eventuell inskrivning tas.
Planering kring inskrivning och placeringens längd görs i samråd mellan föreståndare och socialsekreterare.
Vid placering upprättas en genomförandeplan utifrån ungdomens behov och vårdplan.

Språk: Personalen har språkkompetens samt tolk finns vid behov.

"Vändpunkten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
CRA
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
HBTQ
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO