Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ungart AB

Mobil: 072-2532201
Tfn: 040-222302

Besöksadress: Malmö
Postadress: Ledebursgatan 5, 21157 Malmö
Placeringsansv: 040-22 23 02
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: HVB
- Pojkar i ålder 13–17 år med normbrytande beteenden så som grava relationsproblem, utåtagerande, bristande känslohantering, skolproblematik samt sekundärsymtom såsom narkotikamissbruk och kriminalitet.

ÖPPENVÅRD
- Insatserna ungdomscoach, praktik och missbruksbehandling riktar sig till ungdomar och unga vuxna.
- Insatsen familjebehandling riktar sig till familjer med barn i alla åldrar.

FAMILJEHEM/JOURHEM
- Barn och unga upp till 21 år.

Behandlingsinnehåll: HVB
Vi genomför utredning eller behandling och kan ta emot ungdomar med kort varsel. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och familjen tar vi fram ett uppdrag som är möjligt att genomföra inom ramen för verksamheten. Vårt mål är varaktigt positivt förändrade livsvillkor och självbestämmande. Behandlingsutredningar pågår under cirka tio-tolv veckor. Utifrån uppdragsgivarens frågeställning används lämpliga instrument så att utredningen blir så heltäckande som möjligt. Utredningen består av tre delar: Psykologutredning, Social-utredning samt Pedagogisk utredning.
Psykologutredningen innefattar olika tester och bedömningssamtal, Social utredning innefattar samtal samt observationer och pedagogisk utredning innefattar kartläggning utifrån skolkunskaper eller praktiska moment. Psykologutredningen kan också tillhandahålla neuropsykiatrisk bedömning eller allmän begåvningsutredning utifrån önskemål. På uppdrag kan vi också göra en familjeutredning utifrån systemteoretisk grund av erfaren familjebehandlare

ÖPPENVÅRD

Ungdomscoach
Ungdomscoach är en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och utifrån egen genomförandeplan. Den kortaste tiden vi anser behövas är minst 15 timmar i veckan vilket också infattar coachens dokumentationstid. Ungdomscoacherna är noga rekryterade och matchade utifrån engagemang i ungdomars liv, föreningsliv och bakgrund.
Vi har en stor kulturkompetens där och kan matcha coacher som är integrerade i samhället samt har stor insikt i våra ungdomars egna kultur och som stöttar ungdomen att bli mer inkluderade. Våra coacher blir ofta väldigt snabbt accepterade i familjer där det tex kan finnas hederskultur då många själva levt och även vuxit upp i liknande kulturella förhållanden.
Coachen arbetar inledningsvis mycket med att skapa en hållbar relation till sin ungdom för att därefter kunna arbeta utifrån metod. Ungdomscoachens arbetstid regleras inte av fast schema utan anpassas utifrån ungdomars tider och vardag.

Handledd praktikplats
Är det så att ungdomen inte har en sysselsättning dagtid så kan UngArt erbjuda handledda praktikplatser där ungdomen får en meningsfull sysselsättning och en sund kontext.

Familjebehandling
Det är inte ovanligt att behandlingshem erbjuder begränsad familjebehandling medan man lägger enorm tid på ungdomen vilket gör att ungdomen kommer att växa men målet är för det mesta att barnet ska tillbaka till sin familj. Frågan är dock om familjen är redo för barnet som ska tillbaka hem?
Låter man familjen utvecklas tillsammans är chansen större att förändringen blir bestående.
•Vi erbjuder familjebehandling i familjer där vi också samverkar med ungdomscoach för att optimera resultat.
•Vi erbjuder familjebehandling i familjer där barnet är placerat för att underlätta hemflytt.
•Vi erbjuder också familjebehandling och handledning till familjehem
UngArt erbjuder tillsammans med ungdomscoachen ett genomgående systematiskt familjearbete där ungdomen är i största mån delaktig i att lösa sina utmaningar.

Missbruksbehandling
UngArt erbjuder A-CRA samt provtagning som missbruksbehandling. A-CRA är den behandlingsmodell som socialstyrelsen rankar som det bäst lämpade modellen för arbete med ungdomar med narkotikaberoende. Tillsammans med att ungdomscoachen stödjer ungdomen att bryta gamla levnadsvanor ser vi vår modell som unik och välfungerande.

FAMILJEHEM/JOURHEM

UngArts konsulentstödda familjehemsverksamhet arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Våra konsulenter utreder enligt Kälvestens metoden och lägger stor vikt vid matchning för att det ska finnas så goda förutsättningar så möjligt för det placerade barnet eller ungdomen. Våra familjehem och jourhem har gått grundutbildningen ett hem att växa i och får kontinuerligt fortbildning och handledning, både i grupp och enskilt, internt och externt. Vår handledning utgår ifrån ett anknytningsperspektiv och för att familjehemmet ska växa i sina roller är det viktigt för oss att det finns utrymme för tanke och reflektion i samtal med konsulent men även tillsammans med andra familjehem.

UngArt har beredskap dygnet runt dit både familjehem, jourhem, ungdomscoacher, uppdragsgivare kan vända sig vid oförutsägbara händelser samt vid akuta förfrågningar. Vi har som ambition att alltid ha lediga jourhemsplatser för akuta förfrågningar. Vår jourpersonal nås på 040-22 23 02 mån-fredag efter kl.16 samt lördag, söndag och helgdagar dygnet runt!

Geografi: HVB Oxie ligger i ett lugnt bostadsområde i utkanten av Malmö

Övriga verksamheter är verksamma i och i anslutning till Skåne med huvudkontor i centrala Malmö.

Org nr: 556637-9623

Upptagningsområde: Hela landet

"Ungart AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO