HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Vändpunkten

Tfn: 0739-355508

Besöksadress: Almlundavägen 5 och 7, Malmö
Föreståndare: Sara Pettersson, 0739-355508
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vändpunkten är ett behandlingshem som tar emot ungdomar, tjejer och killar, 14-18 år med någon form av psykosocial problematik. Det kan handla om beteende-, skol- och relationsproblem, kriminella tankemönster samt aggressionsproblematik. Viss missbruksproblematik kan även förekomma.

Flertalet av personalen har flerårig erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatrin varav vi gärna tar emot placeringar där det finns (eller behöver finnas) ett samarbete med psykiatrin.

Vändpunkten tar emot ungdomar för både akut- och tillsvidareplaceringar, SoL och LVU. Placeringens längd varierar och planeras i samråd med ansvarig socialsekreterare.

Behandlingsinnehåll: Hos oss arbetar främst behandlingsassistenter och socialpedagoger med olika styrkor och erfarenheter, noga utvalda för att få den bästa kompetensen hos vår personal. Samtliga våra behandlare är utbildade inom de behandlingsmetoder som verksamheten arbetar med.
Behandlingen utformas tillsammans med ansvarige socialsekreterare i en genomförandeplan som utgår främst utifrån vårdplanen. Vi anpassar behandlingen utifrån varje ungdom och insatserna utformas tillsammans med ungdomen och ansvarige socialsekreterare. Allt utifrån Barnets behov i Centrum (BBIC).
De arbetsmetoder som grundlägger vårt arbete är:

Kontaktperson:
Relationsarbetet är något vi lägger stor vikt vid för att ungdomarna som bor hos oss ska känna förtroende och tillit för oss och vice versa. För att detta ska kunna uppnås knyts varje ungdom an till en specifik personal som då blir den person som de kan vända sig till i första hand. Kontaktpersonen ska tillsammans med ungdomen bland annat utforma ett individuellt anpassat veckoschema samt ha regelbundna samtal med ungdomen.

Miljöterapi/KASAM
Den grundläggande tanken inom miljöterapin är att boendet ska vara en inlärningsplats där ungdomen förbereds för livet utanför boendet. Det kan både handla om att upptäcka nya färdigheter hos sig själv eller att lära sig på nytt. I kombination med miljöterapeutiskt arbetssätt så arbetar vi även utifrån KASAM (Känsla av Sammanhang) för att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet skapas genom att ungdomarna får känna sig delaktiga i beslut som rör dem genom bland annat regelbundna husmöten i kombination med kontaktpersonssamtal. Vi utgår från det salutogena (friska) hos varje ungdom för att kunna bygga upp en stabil och förutsägbar tillvaro för både personalen och ungdomarna i syfte att skapa hanterbarhet. En meningsfull tillvaro skapas genom bland annat regelbunden sysselsättning såsom skola samt fritidsaktiviteter, både enskilda och gemensamma. Vi ser även delaktighet i de vardagliga hushållsuppgifterna som meningsfulla.

MI
Personalen på Vändpunkten använder sig utav MI i samtal med ungdomarna. Detta för att främja motivation och beteendeförändring genom att hjälpa ungdomen att själv formulera en egen förståelse av sitt problem, hur den ser på en eventuell förändring samt stärka ungdomen på vägen till förändring.

Lågaffektivt bemötande
Grundtanken bakom lågaffektivt bemötande är att det finns personer som har svårt att förstå skillnad på sina egna och andras känslor och reagerar därför oftast med samma affekt som de möter. För att förhindra hotfulla situationer samt att få så tillfredsställande inlärningssituationer som möjligt ser vi att det är av vikt att våra ungdomar lär sig att hantera sina känslor på ett gynnsamt sätt. Lågaffektivt bemötande hjälper personalen att själva behålla ett lugn i oroliga situationer för att de ska kunna hantera den på bästa möjliga sätt samt att det skapar en mer lugn och positiv miljö som i sin tur smittar av sig på de placerade ungdomarna.

KBT/ART
Med hjälp av KBT ersätter vi de tankar, känslor och beteenden som kan orsaka problem, som ungdomen upplever eller åsamkar sig själv, med mer funktionella och minskar därmed även uppkomst av problem. Detta är en behandlingsform som vi arbetar med både på individuell basis samt gruppvis och är något centralt på Vändpunkten där vi identifierar problemen i form av tankemönster för att sedan kunna förändra hur ungdomens känslor och beteende påverkas kring detta.
ART är en metod som hjälper de ungdomar som har betydande svårigheter med att kontrollera sin ilska, samt brister i sina sociala färdigheter och moraliskt resonerande. Med denna metod hjälper vi dem att öka sin förmåga till självkontroll och därmed minska bland annat sin aggressivitet. Det handlar om att de ska lära sig att identifiera situationer och känna igen tecken på ilska för att sedan i god tid kunna hitta olika tekniker för att hantera detta på. Detta ser vi är av vikt för att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

Aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och sysselsättning. Att arbeta salutogent handlar om att fokusera på ungdomens friskhetsfaktorer vilket man kan hitta i en positivt sysselsättning. Det är här man kan identifiera svårigheter samt arbeta mot att stärka ungdomen. Aktiviteter kommer att anordnas både på individuell basis samt gruppvis då vi hittar på saker tillsammans under helger och lov. Det kan vara alltifrån lokala aktiviteter till längre utflykter/resor. Detta är något som boenden kommer överens om tillsammans med ungdomarna.

Geografi: Malmö, Skåne län

Org nr: 559086-7924

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansvarig socialsekreterare kontaktar föreståndaren.
Studiebesök bokas in tillsammans med ungdomen, socialsekreterare och/eller vårdnadshavare. Efter att boendet har fått ta del av information och dokumentation från aktuell socialtjänst bedömer föreståndaren om ungdomen matchar verksamhetens metoder samt arbetssätt och beslut om eventuell inskrivning tas.
Planering kring inskrivning och placeringens längd görs i samråd mellan föreståndare och socialsekreterare.
Vid placering upprättas en genomförandeplan utifrån ungdomens behov och vårdplan.

Språk: Personalen har språkkompetens samt tolk finns vid behov.

"HVB Vändpunkten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Borderline
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO