HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Svanholmen

Tfn: 076-875 59 04

Besöksadress: Svanshals 1477, Osby
Postadress: Svanshals 1477, 283 91 Osby
Föreståndare: Anna Odin, 076-875 59 04
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi erbjuder behandling för flickor med psykosocial problematik, med särskild inriktning på begynnande eller aktivt missbruk. Det finns ofta en annan problematik i botten, till exempel svårigheter med känsloreglering eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ungdomen kan också ha varit utsatt för någon form av våld. Det är vanligt att ungdomen vistas i olämpliga miljöer.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandlingsinnehåll: Vi utgår alltid ifrån ett icke-dömande förhållningssätt och att varje ungdom är en egen unik individ. Vi finns till för att stötta på vägen till ett självständigt liv.
Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt, och använder oss framför allt av strukturerade behandlingssamtal. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Villa Svanholmen är certifierat för Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och ungdom. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är rePULSE och A-CRA. Vi utnyttjar även dramapedagogik, där vi närmar oss de komplexa frågorna med hjälp av lekfulla övningar i grupp.
Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen och arbetar för att involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga stöd och förebilder via öppenvårdsinsatser.
Målet med behandlingen på Villa Svanholmen är att ungdomarna ska få nya verktyg för att hantera livet på ett bättre sätt och utveckla en hälsosam livsstil.
I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter
En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Villa Svanholmen har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har ett nära samarbete med vald skola och gör kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar samt vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd.
Om skola inte är aktuell stöttar och motiverar personalen den unga i att söka praktik eller arbete, till exempel genom stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Villa Svanholmen. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen med mål att alla ska hitta något som de kan lyckas inom.
En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. Vi uppmuntrar till delaktighet i matlagning och andra förekommande uppgifter.
Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal
Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.
De som arbetar på Villa Svanholmen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Personalen är även HBTQI-utbildad. I gruppen ingår personal med dramapedagog- och massageterapiutbildning
Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

Lokaler
Behandlingshemmet är inrymt i en samling en- och tvåvåningsbyggnader invid en vacker sjö och med fin natur alldeles runt husknuten.
På området finns bland annat en drama-sal där vi förutom drama kan arbeta med avslappning till exempel yoga med mera.
Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter. Här är det lätt att komma ut i naturen och vi kör ofta motionspass i skogen eller runt sjön.
Familj och viktiga närstående är välkomna att övernatta i ett av husen, där det också är tillåtet att ta med sig husdjur.

Geografi: Villa Svanholmen ligger strax utanför Osby, någon halvtimme norr om Hässleholm och Kristianstad i norra Skåne.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar om placering skall ske till Humanas Placeringsenhet 0771-11 33 11, placering@humana.se eller direkt till verksamhetsansvarig.
Inskrivningsbeslut fattar Anna Odin, t.f. Verksamhetschef, 076-875 59 04, anna.odin@humana.se.

Varmt välkomna att höra av er för att få veta mera om verksamheten.

Övriga upplysningar: Vi träffar gärna klient samt vårdnadshavare inför placering för att berätta mer om vår verksamhet och svara på frågor, med god planering och rimlig resväg besöker vi gärna hemkommun, annars via Teams.

Pendlingsavstånd till bra skolalternativ.

"Villa Svanholmen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO