HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Svanholmen

Mobil: 070-3969023
Tfn: 0479-422 20
Fax: 0479-422 21

Besöksadress: Svanshals 1477, Osby
Postadress: Svanshals 1477, 283 91 Osby
Föreståndare: Viktoria Löwenthal, 076-8755904
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till
- flickor med beteendeproblematik, tidigare missbruks- och kriminalitetsproblematik.
- flickor med psykosocial problematik som kan röra relationer, sexuella övergrepp, sexuell problematik, ångestproblematik, trauma.
- flickor med psykosocial problematik med familjeproblematik, introvert alt utåtagerande, hedersrelaterad problematik med eller utan skyddsbehov.

Flickorna är i åldersgruppen 13-17 år.

Behandlingsinnehåll: Villa Svanholmen är ett HVB för flickor i åldern 13-17 år. Placeringarna kan ske både enligt SoL och LVU. Vårt HVB ligger vackert beläget vid en sjö med fin natur alldeles vid husknuten.

Vi tar emot flickor som har någon form av psykosocial problematik och som av olika anledningar är i behov av placering på vårt HVB. Det handlar främst om behov av vård och behandling för begynnande missbruk, relationsproblematik, utagerande beteende, våldsutsatthet med mera. Vi arbetar utifrån metoden Connect för behandlingspersonal och är sedan 2015 certifierade i denna metod. Connect är ett anknytningsbaserat program och bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling. Connect är basen i vårt förhållningssätt i vårt behandlingsarbete i vardagen. Behandlingspersonalen har handledning med Connects principer som utgångspunkt.

Villa Svanholmen erbjuder olika former av samtalsbehandling, såsom kontaktpersonssamtal, motiverande samtal (MI), ACRA- samtal, HAP-samtal, ÅP-samtal och rePulse-samtal. Vi arbetar med utgångspunkt från varje individs behov, utifrån den individuella behandlingsplanen samtidigt som vi arbetar med hela gruppen i vår gemensamma miljö.
Den professionella relationen präglas av empati och respekt tillsammans med bred kunskap om individens symptom. Vi har hög symptomtolerans vilket ställer krav på bredd i behandlarkompetensen, då vi möter individen på dennes egen nivå. Individens symptom ses som en livsberättelse och behöver förstås i ett mångkulturellt, biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.

Vi vill att alla våra flickor ska ha en daglig sysselsättning, och motiverar till detta. Men först och främst vill vi att de ska kunna genomföra och slutföra sin skolgång med gott resultat. Vi har ett gott samarbete med kommunens skolor. I de fall det inte är möjligt eller aktuellt med skolgång försöker vi tillsammans med skolan hitta en lämplig praktikplats.

Inom Humana finns olika verksamheter som vi kan samarbeta med kring enskilda klienter, när det finns behov av det.
Varje inskriven ungdom har en kontaktperson som är en av våra behandlingspedagoger. Varje vecka genomförs kontaktpersonssamtal som innehåller såväl planering inför veckan som uppföljning av vården tillsammans med ungdomen. På vardagarnas eftermiddagar och kvällar ingår friskvård, aktiviteter och träning av sociala färdigheter, i verksamhetens behandlingsprogram. Varje vecka har verksamheten livskunskap på schemat, som hålls som en gruppverksamhet.

Villa Svanholmen har nyligen påbörjat ett samarbete med en behandlingspedagog inom Humana som håller i GEAP, Girls Emotional Awareness program, som innefattar gruppsamtal i 13 sessioner kring olika teman, detta i kombination med fysisk träning. Utgångspunkten för detta program är kunskapen kring hur fysisk träning påverkar vår hälsa, vårt psykiska och fysiska mående, koncentrationsförmåga, känsloliv med mera. Utfallet av detta program kommer att utvärderas efterhand.

Nedan följer en beskrivning av verksamhetens manualbaserade behandlingsmetoder:

• ACRA
A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. En ACRA behandling kan på ett effektivt sätt motivera till ett drogfritt liv.

• HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
Metoden är manualbaserad, men sessionerna anpassas efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässigt inslag i HAP som även används i Motiverade samtal (MI) och Återfallspreventionen (en form av KBT).
Varaktigheten för programmet handlar om 8-10 tillfällen, där samtalen är på ca 50 minuter och sker enskilt.

• ÅP (Återfallspreventionen)
Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. Återfallsprevention omfattar följande grundmoment:
• Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
• Sug och färdigheter att hantera sug.
• Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
• Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
• Att tacka nej till alkohol.
• Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
• När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
• Summering och utvärdering.

• rePULSE
rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan individen lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE får individen den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser.
Arbetet med rePULSE metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor.
Varmt välkomna att höra av er till Föreståndare eller bitr. Föreståndare för att få veta mera om verksamheten.

Kontaktuppgifter

Björn Magnusson
Föreståndare
Telefonnummer 076-8755377
Epost: bjorn.magnusson@humana.se

Ewa Berg
Bitr. Föreståndare
Telefonnummer 076-8755904
Epost: ewa.berg@humana.se

Geografi: 5 km norr om Osby som är centralort.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar om placering skall ske till Humana Placering 0771-11 33 11, eller direkt till föreståndaren.
Du kan även ansöka om plats via länken: http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar Björn Magnusson, 076-875 53 77.

Språk: Engelska, Polska,
Dari, bosniska

Övriga upplysningar: Pendlingsavstånd till bra skolalternativ.

"Villa Svanholmen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO