HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Svanholmen

Mobil: 070-3969023
Tfn: 0479-422 20
Fax: 0479-422 21

Besöksadress: Svanshals 1477, Osby
Postadress: Svanshals 1477, 283 91 Osby
Föreståndare: Viktoria Löwenthal, 076-8755904
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor 13-17 år med psykosocial problematik, som innefattar:

Missbruksproblematik eller begynnande missbruk
Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)
Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner
Svårigheter i familjen och i nära relationer
Utagerande beteende och/eller svårigheter med känsloreglering
Begynnande kriminalitet
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller/och Autismspektrum.

Behandlingsinnehåll: Villa Svanholmen är ett HVB-hem beläget en halv mil norr om Osby i norra Skåne, med en vacker sjö och fin natur alldeles runt husknuten. Vi arbetar med behandling av flickor som har psykosocial problematik. Vi riktar oss särskilt till flickor som har missbruksproblematik, eller begynnande sådan, och vi erbjuder strukturerade behandlingsprogram för missbruksproblematik. Problematiken kan vara kombinerad med bland annat att flickan har varit utsatt för någon form av våld och/eller har ett utagerande beteende och svårigheter med känsloreglering samt har svårigheter i relationer. Kombinationen av problematik innefattar även att det kan finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller/och Autismspektrum. Placeringarna kan ske både enligt SoL och LVU.

Som inskriven klient blir en av våra behandlingspedagoger din kontaktperson på Villa Svanholmen. Tillsammans med kontaktpersonen planerar du allt det praktiska som rör behandlingen och ditt boende på Villa Svanholmen. Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån specifika metoder. Dessa samtal är individuella och bestäms utifrån din problematik. Vi utgår alltid ifrån ett icke-fördömande förhållningssätt i samtliga metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du är en egen unik individ och vi finns till för att stötta dig på din väg till ett självständigt liv.

Tillsammans med ungdom, familj och socialtjänst hittar vi gemensamma mål att arbeta efter. Alltid med ungdomen högst delaktig sin egen behandlingsplan.

Metoder – Arbetssätt
Connect – vårt förhållningssätt i behandlingsarbetet: Som grund i vårt dagliga behandlingsarbete arbetar vi utifrån metoden Connect. Villa Svanholmen är sedan år 2015 certifierade i denna metod. Connect är ett anknytningsbaserat program som bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns/ungdomars utveckling.
Nätverksarbete: Vi arbetar med att involvera närstående/viktiga personer i behandlingen. Varje nätverk är unikt och vi skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut för just dig och din familj/ditt nätverk. Vi har möjlighet att ta emot familj/viktiga närstående på besök i verksamheten och erbjuder övernattning.
A-CRA: A-CRA är en metod som bygger på MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi) och utgörs av en serie strukturerade samtal och riktar sig till ungdomar och unga vuxna som har missbruksproblematik.

Målsättningen med A-CRA är att ungdomen/den unga vuxna ska nå:

En nykter och drogfri livsstil
Nyktra och drogfria vänner och aktiviteter
Förbättrade familjerelationer
Förbättrade relationer med vänner
Kunna kommunicera på ett mer tillfredsställande sätt

ART (Aggression Replacement Training): Manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Behandlingen syftar till att minska aggressivitet samt öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomen.

Gruppverksamhet GEAP (Girls emotional awareness program): Träning i samband med gruppsamtal. Gruppsamtals- och träningsledaren är socialpedagog och även Crossfit instruktör. Forskning visar att träning har god effekt på det psykiska måendet och visar på minskade depressions- och ångestsymtom samt ökad koncentrationsförmåga.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
Metoden är manualbaserad, men sessionerna anpassas efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässigt inslag i HAP som även används i Motiverade samtal (MI) och Återfallspreventionen (en form av KBT).
Varaktigheten för programmet handlar om 8-10 tillfällen, där samtalen är på ca 50 minuter och sker enskilt.

ÅP (Återfallspreventionen)
Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. Återfallsprevention omfattar följande grundmoment:

Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
Sug och färdigheter att hantera sug.
Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
Att tacka nej till alkohol.
Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
Summering och utvärdering.

rePULSE - är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan individen lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE får individen den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser. Arbetet med rePULSE metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor.

Dagliga aktiviteter
På Villa Svanholmen uppmuntrar vi till att du har eget fritidsintresse och vi stöttar dig i att utöva ditt intresse. Det kan t ex vara träning, dans, konst, musik eller något annat som just du är intresserad av. Träning uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi besöker regelbundet ett gym i Osby, där det finns det olika träningspass att välja mellan.På vårt gemensamma boende hjälps vi alla åt, vi har städdagar både för gemensamma utrymmen och de egna boenderummen. Du bokar dina tvättider och tar hand om din egen tvätt. Vi lagar mat på boendet och uppmuntrar till delaktighet i matlagningen. Detta är en del i det som kallas ADL – allmändaglig livsföring och träning i detta är mycket viktig i din väg mot ett självständigt liv. Självklart får du det stöd som just du
Skola eller annan viktig sysselsättning
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare skolerfarenheter. Vid aktuell skolgång bokas inskrivningsmöte med lämplig skola i närområdet så snart det är möjligt. Vi har ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar samt vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta flickans behov av stöd. Om skola inte är aktuell stöttar och motiverar personalen på Villa Svanholmen den unga i att söka praktik eller arbete. Du får stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser.

Stödboende
Villa Svanholmen har också två stödboendeplatser för flickor 16-20 år. Dessa består av boende i egen lägenhet inom Villa Svanholmens försorg, med stödinsatser av personal på Villa Svanholmen. Våra två lägenheter är belägna i Osby, endast 5 minuters körtid ifrån Villa Svanholmen HVB. Du kan söka plats direkt i vårt stödboende men du kan också söka plats i vårt stödboende under tiden du vistas för vård och behandling på vårt HVB.

Geografi: 5 km norr om Osby som är centralort.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar om placering skall ske till Humana Placering 0771-11 33 11, eller direkt till föreståndaren.
Du kan även ansöka om plats via länken: http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar Viktoria Löwenthal, Verksamhetschef, 076-875 59 04
Viktoria.Lowenthal@humana.se.
Varmt välkomna att höra av er till Föreståndare eller bitr. Föreståndare för att få veta mera om verksamheten.

Övriga upplysningar: Pendlingsavstånd till bra skolalternativ.

"Villa Svanholmen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO