Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Almaröd Friskola och Skolveckohem

Tfn: 0411-302 06
Fax: 0411-302 07

Besöksadress: Almaröd 4:40, Skivarp
Postadress: Almaröd 4:40, SE-274 54 SKIVARP
Föreståndare: Sofia Brynell, 070-523 02 08
Placeringsansv: Göran Brynell, 070-3050087
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 10-13 år i behov av en individ- och specialanpassad skolgång samt en välstrukturerad och förutsägbar vardag. Skol- och beteendeproblem, relationsstörningar; ADD, ADHD, Asperger syndrom, Tourette syndrom, autistiska drag. Vid fortsatt vårdbehov efter 13 års ålder för inskrivna elever kan vårdtiden, efter individuell prövning och i samråd med vårdansvarig nämnd och skola, pågå till 16 års ålder. För högstadieelever finns även Vollsjö Friskola och HVB-hem med samma huvudman.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens hörnstenar är skola, boende, familj och fritid, samtliga lika betydelsefulla för ett positivt utfall. Vårt synsätt har systemteoretisk grund. Att eleven kan fungera socialt i olika sammanhang, i liksom utanför skolan, och utveckla sina färdigheter är lika viktigt som det teoretiska kunskapsinhämtandet. Vår målsättning är att eleven ska närma sig och om möjligt uppnå en åldersadekvat kunskapsnivå i bas- såväl som övningsämnen. Undervisning och arbetstakt anpassas efter den enskilde elevens behov och förmåga, och eleverna har individuella scheman. Arbetsmetoden är baserad på konsekvens- och specialpedagogik, social inlärningsteori samt miljöterapeutiska principer. I samverkan med familj och uppdragsgivare upprättas en genomförandeplan, som regelbundet utvärderas. Eleverna vistas hemma under helger och lov och vi betonar en nära kontakt mellan hem och skola. Pedagogerna arbetar både på dag- och kvällstid för att behålla en god kontinuitet mellan skoldag och fritid. Vi har hög personaltäthet och de flesta anställda har varit med sedan skolveckohemmet startades.

Geografi: Strax väster om Skivarp. 7 km söder om Skurup.

Huvudman: Almaröd Friskola AB

Upptagningsområde: Skåne län.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Almaröd Friskola AB.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Egen fristående godkänd 16 ämnesskola med behöriga lärare är knuten till verksamheten. Personalhandledning finns. Almaröd Friskola ordnar skolskjuts för eleverna. Egen skolhälsovård med skolsköterska varje vecka.

"Almaröd Friskola och Skolveckohem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO