HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

14 aug

Almaröd Friskola och Skolveckohem

Tfn: 0411-302 06

Besöksadress: Almaröd 4:40, Skivarp
Postadress: Almaröd 4:40, SE-274 54 SKIVARP
Föreståndare: Sofia Brynell, 070-3050087
Placeringsansv: Sofia Brynell, 070-3050087
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Pojkar 10-13 år i behov av en individ- och specialanpassad skolgång samt en välstrukturerad och förutsägbar vardag. Skol- och beteendeproblem, relationsstörningar; NPF diagnoser. Vid fortsatt vårdbehov efter 13 års ålder för inskrivna elever kan vårdtiden, efter individuell prövning och i samråd med vårdansvarig nämnd och skola, pågå till 16 års ålder. För högstadieelever finns även Vollsjö Friskola och HVB-hem med samma huvudman.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens hörnstenar är skola, boende, familj och fritid, samtliga lika betydelsefulla för ett positivt utfall. Att eleven kan fungera socialt i olika sammanhang, i liksom utanför skolan, och utveckla sina färdigheter är lika viktigt som det teoretiska kunskapsinhämtandet. Vår målsättning är att eleven ska närma sig och om möjligt uppnå en åldersadekvat kunskapsnivå i bas- såväl som övningsämnen. Undervisning och arbetstakt anpassas efter den enskilde elevens behov och förmåga, och eleverna har individuella scheman. Vår metodik bygger på struktur, förutsägbarhet, tydliggörande pedagogik, färdighetsträning och lösningsfokuserad metod. I samverkan med familj och uppdragsgivare upprättas en genomförandeplan, som regelbundet utvärderas. Eleverna vistas hemma under helger och lov och vi betonar en nära kontakt mellan hem och skola. Pedagogerna arbetar både på dag- och kvällstid för att behålla en god kontinuitet mellan skoldag och fritid. Vi har hög personaltäthet och erfaren personal.

Geografi: Strax väster om Skivarp. 7 km söder om Skurup.

Huvudman: Almaröd Friskola AB

Upptagningsområde: Skåne län.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Almaröd Friskola AB.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Egen fristående godkänd 16 ämnesskola med behöriga lärare är knuten till verksamheten. Personalhandledning finns. Almaröd Friskola ordnar skolskjuts för eleverna. Egen skolhälsovård med skolsköterska varje vecka.

"Almaröd Friskola och Skolveckohem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO